Druga połowa XIX w. to czas prasy. W ciągu XIX wieku prasa stała się podstawowym forum wymiany poglądów i polem walk zarówno między stronnictwami polityczno-społecznymi, jak i ugrupowaniami artystycznymi. Regułą było, że danej grupie sprzyjał określony periodyk. W okresie popowstaniowym jak grzyby po deszczu zaczęły się mnożyć nowe czasopisma zakładane przez formujące się ugrupowania pozytywistów.

 • Pierwszą jaskółką był Przegląd Tygodniowy – bardzo wojownicze pismo młodych pozytywistów.
 • Mniej ostre w tonie były publikacje w dwutygodniku Niwa; pozytywiści, a byli wśród nich Sienkiewicz i Prus, zaczęli się w nim pojawiać od roku 1872.
 • Później powstały jeszcze miesięcznik Ateneum i założony przez Aleksandra Świętochowskiego tygodnik Prawda.

Rozwój prasy, któremu sprzyjał postęp techniczny, nastąpił błyskawicznie i spełnił ogromną rolę w popularyzowaniu programu pozytywistów, a nawet jeśli wziąć pod uwagę drukowane w odcinkach powieści – w poczytności literatury.

 

Jak to wyglądało w poszczególnych zaborach?

Zabór rosyjski

Mimo ścisłej cenzury prasa rozwijała się dynamicznie. Modne stały się tzw. kurierki:

 • Kurier Warszawski,
 • Kurier Codzienny,
 • Kurier Poranny.

Kurierki, obok Gazety Warszawskiej i Gazety Polskiej, należały do prasy codziennej. To właśnie w Kurierze Warszawskim Prus zamieszczał słynne Kroniki

Czasopisma młodych:

 • Przegląd Tygodniowy (Aleksander Świętochowski),
 • Niwa (Piotr Chmielowski) od roku 1872,
 • Ateneum (Piotr Chmielowski) od roku 1876.

To były główne trybuny programu pozytywistycznego.
Tu „ostrzyli” pióra: Świętochowski, Chmielowski, Ochorowicz, Orzeszkowa, Prus i Sienkiewicz.

Pisma konserwatywne:

 • Biblioteka Warszawska,
 • Tygodnik Ilustrowany.

Istniał wówczas także „dziadek” dzisiejszych pism kobiecych w typie Pani – mianowicie Bluszcz.

Zabór austriacki (Lwów, Kraków)

 • Lwów
  • urzędowa Gazeta Lwowska,
  • prawicowy, konserwatywny, klerykalny – Przegląd Lwowski.
 • Kraków
  • Czas – gazeta konserwatywna,
  • Przegląd Polski – liberalne czasopismo młodych,
  • Kraj – pismo propagujące poglądy pozytywistów.

Zabór pruski

Przy Bismarkowskiej kulturkampf (antypolskiej, wynaradawiającej polityce) nie istniał prawie spór ideowy między stronami prasowymi. Słabą trybuną pozytywistycznego światopoglądu był tu Tygodnik Wielkopolski.

Publicystyka i prasa pozytywizmu

Co pisano?

Prasa stała się najsilniejszym medium:

 • Przynosiła informację, zamieszczano w niej artykuły społeczno-polityczne, artykuły programowe, felietony i powieści w odcinkach.
 • Czysto literackie utwory ukazywały się z reguły najpierw w czasopis­mach. Powieści w odcinkach były zresztą elementem każdego pisma i sposobem na przy­ciągnię­cie prenumeratorów.
 • Poza tym wszyscy znani pisarze byli też publicystami. Prus, Sienkiewicz (pod pseudonimem Litwos), Orzeszkowa i Konopnicka bardzo często na łamach prasy zabierali głos w sprawach zupełnie nieartystycznych. Trzeba też pamiętać o Aleksandrze Świętochowskim i Adamie Wiślickim. To właśnie ich pióra są najważniejsze manifesty pozytywizmu.
 • Wraz z rozkwitem dziennikarstwa rozwinął się także bardzo ważny w owym okresie gatunek publicystyczny – felieton. Redaktorzy starali się przyciągnąć jako felietonistów najsławniejszych pisarzy: Prusa, Sienkiewicza, Kraszewskiego. Felietony – nazywane wówczas często kronikami – ukazywały się na ogół co tydzień, w stałej rubryce. Musiały dotykać spraw bieżących, być na czasie, ale można w nich było pisać o wszystkim, byle tylko jak najciekawiej i jak najdowcipniej.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Program pozytywistów warszawskich

Maturalna wiedza o realizmie

TEST z wiedzy o pozytywizmie z komentarzem cz. 1

TEST z wiedzy o pozytywizmie z komentarzem cz. 2

Jakie daty wyznaczają polski pozytywizm?

Jak pisarze pozytywizmu ujmowali w swojej twórczości zagadnienie organicyzmu i nierówności społecznej?

Pozytywizm w Polsce

Program pozytywistów

62. Omów realizacje haseł i tendencji pozytywizmu w utworach epoki.