Konrada Wallenroda możesz wykorzystać jako przykład w tematach o:

 • Motywie szpiega, zdrady, dwuznacznych moralnie metod walki i czynów bohaterów.
  Będzie wówczas najlepszym przykładem – w tym samym utworze jest jeszcze inny przykład po­dob­ne­go działania – mianowicie czyn Araba w obronie Grenady – tego, który przeniósł zarazę do obozu wroga. Przy takiej prezentacji warto cofnąć się do antyku i przywołać konia trojańskiego – podstęp Odysa, bohatera greckiego. Dylemat nie jest łatwy – już gdy sięgniesz po bohaterów II wojny świa­to­wej – konspiracji i szpiegostwa przeciw faszystom sprawa wydaje się jasna i bynajmniej nie dwu­znacz­na. Może więc odpowiedzi na temat oceny czynu nie należy szukać w metodzie walki tylko w sile, przeciw której ta walka została podjęta?
 • Rycerzach i rycerstwie, etosie rycerskim.
  Śmiało Wallenrod może stanąć koło rycerza Rolanda, obok Tristana, Lancelota, Zawiszy Czarnego – o ile mówimy tylko o rycerstwie średniowiecznym. Jeśli poszerzymy zakres można porównywać go z rycerzem antycznym (na przykład z Odysem czy Hektorem – pierwszy podobnie używa podstępu, drugi podobnie musi dla ojczyzny pozostawić ukochaną żonę).
 • Motywie zakonu krzyżackiego w polskiej literaturze.
  Bardzo ciekawy materiał i wcale niemało lektur – a Konrad Wallenrod pasuje idealnie. Drugim sztan­da­ro­wym dziełem byliby Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, a zestawienie Wallenroda z Jurandem może doprowadzić do ciekawych wniosków. Dziełem malarskim uświetniającym prezentacje byłaby, oczy­wi­ście, reprodukcja Bitwy pod Grunwaldem Matejki. Można też wykorzystać fragmenty filmu Krzy­ża­cy i kroniki Jana Długosza.
 • Porzuceniu dla ojczyzny, czy też idei ukochanej kobiety.
  Bardzo romantyczny motyw – choć jeśli sięgnąć do antyku, wzorcowym bohaterem jest Hektor żegna­ją­cy Andromachę (prezentację można uświetnić obrazem Chirico zestawionym z płótnem polskiego malarza – Gierymskiego Pożegnanie powstańca). Materiału jest sporo – z prozy Orzeszkowej można przywołać Andrzeja Korczyńskiego z Nad Niemnem, bohaterów noweli Gloria victis, z Trylogii po­że­gna­nie Wołodyjowskiego z żoną Basią, wreszcie Warszawianka Wyspiańskiego. Swoistym modelem kontrastowym rozstania dla idei może być decyzja Judyma z Ludzi bezdomnych.
 • Roli poety i poezji – w Konradzie Wallenrodzie odgrywa kluczową rolę.
  A dyskusja o powinnościach poezji trwa przez wieki. Warto pamiętać przy tym temacie, że to właśnie romantyzm nadał jej ważną, historyczną misję do spełnienia, przywołał jej moc tyrtejską, siłę ocalania pamięci narodowej. Kiedy nadejdzie wyzwolenie, pierwszą rzeczą, jaką zechcą zrobić młodzi poeci dwudziestolecia międzywojennego – to „zrzucić z ramion płaszcz Konrada”, a poezji pozwolić być beztroską. Przy tym temacie nie da się pominąć Wielkiej Improwizacji z Dziadów Adama Mickiewicza.
 • Postaciach przebranych – bohaterach, którzy celowo nakładają maskę, funkcjonują pod przy­bra­nym nazwiskiem.
  Jest ich niemało – Wallenrod może stanąć tu obok Mickiewiczowskich Jacka Soplicy, Grażyny, Sien­kie­wi­czow­skie­go Andrzeja Kmicica, Kordiana Słowackiego, Konrada z Wyzwolenia Wyspiańskiego, Ham­le­ta Szekspira. Przy takim temacie nie obejdzie się bez porównania funkcji, jakie spełniają maski różnych bohaterów.
 • Literackich scenach śmierci.
  Scena samobójstwa Wallenroda została wyeksponowana w utworze, zbudowana teatralnie – bohater z mieczem w dłoni i z kielichem trucizny porównuje się do Samsona z Biblii.

 

Zobacz:

Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza

Udowodnij, że Konrad Wallenrod jest powieścią poetycką

Przedstaw cechy powieści poetyckiej na przykładzie Konrada Wallenroda

Wallenrod – rycerz, patriota, mąż. Na czym polega jego tragizm?

Przedstaw dzieje Konrada Wallenroda

Uporzdkuj treść Konrada Wallenroda

Konrad Wallenrod – Adam Mickiewicz

Konrad Wallenrod – bohater literacki

Konrad Wallenrod do matury

Konrad Wallenrod – narodowy bohater czy zdrajca? Twoja ocena postaci.

Konrad Wallenrod – praca domowa

Udowodnij, że Konrad Wallenrod jest powieścią poetycką