Dramat romantyczny to najważniejsza z romantycznych form literackich. Łączy niemal wszystkie rodzaje literackie ze wszystkimi rodzajami sztuki. Przez wielu uważany jest za niesceniczny, gdyż odwołuje się raczej do wyobraźni czytelnika niż oczu widza.

Charakteryzuje się:

  • Zerwaniem z klasyczną zasadą trzech jedności: akcja rozgrywa się w wielu przestrzeniach, które przemierzamy, podążając za bohaterem; czas akcji często rozciąga się na przestrzeni kilku lat, podobnie jest z samą akcją, w dramacie mamy do czynienia z wielością wątków, często wcale ze sobą niepowiązanych.
  • Synkretyzmem rodzajowym i gatunkowym: łączeniem części epickich z partiami lirycznymi.
  • Obecnością istot fantastycznych i zdarzeń nadprzyrodzonych.
  • Kompozycją otwartą: sceny zdarzenia utworu nie są powiązane ciągiem przyczynowo-skutkowym. Każda z nich stanowi niezależną całość.
    Między scenami brak związku, akcję oglądamy we fragmentach, koniec dzieła nie przynosi żadnego rozwiązania.
  • Niescenicznością: oznacza to, że utwór jest trudny do wystawienia na scenie, a to dlatego, że nie był pisany na potrzeby teatru, istnieje jako dzieło samo w sobie i stąd techniczne trudności w jego realizacji.
  • Wprowadzeniem romantycznego bohatera: jego obecność jest wyznacznikiem gatunku.

Najważniejsze przykłady dramatów romantycznych w literaturze polskiej to: Dziady Adama Mickiewicza, Kordian, Balladyna Juliusza Słowackiego, Nie-Boska komedia i Irydion Zygmunta Krasińskiego.

Zapamiętaj pojęcia

• Indywidualizm romantyczny
• Powieść poetycka
• Bohater bajroniczny
• Ballada
• Dramat romantyczny
• Synkretyzm
• Kompozycja otwarta
• Niesceniczność
• Poemat dygresyjny

Zobacz:

Dramat romantyczny

Co oznacza określenie „polski dramat romantyczny”?

„Dramat romantyczny był tym gatunkiem literackim, który najpełniej wyraził romantyczną postawę wobec świata”. Rozważ to stwierdzenie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Udowodnij, że Dziady Adama Mickiewicza są dramatem romantycznym

Udowodnij, że Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym

Dziady część III jako wzór dramatu romantycznego