Troska o losy ojczyzny w polskim oświeceniu

To najważniejsza wartość literatury i myśli oświeceniowej. Nic dziwnego – historia tego stulecia także zdominowana jest wysiłkiem reformatorskim patriotów. Przecież to czasy Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja. To czasy powstania pod wodzą Kościuszki – pierwszego wielkiego buntu przeciw zaborcom. Niestety – to także kres wolności kraju. A jednak, mimo że działania patriotyczne nie przyniosły zwycięstwa, koniecznie trzeba je znać.

.

Pisarze polityczni i ich postulaty

 • Stanisław Konarski
  duchowny – pijar, założyciel Collegium Nobilium, król na jego cześć kazał wybić medal Sapere auso – temu, który odważył się być mądrym.

  • Najważniejsze dzieło
   • O skutecznym rad sposobie
  • Postulaty
   • Polska monarchią na wzór angielskiej (parlamentarna – tron dziedziczny),
   • zniesienie liberum veto,
   • sejm stały, głosowanie większością głosów,
   • wolność dla chłopów,
   • uporządkowanie prawa,
   • pomoc miastom i mieszczanom.
 • Hugo Kołłątaj
  uczony, filozof, duchowny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca KEN.

  • Najważniejsze dzieło
   • Do Stanisława Małachowskiego (…) Anonima listów kilka
  • Postulaty
   • Polska monarchią konstytucyjną,
   • dziedziczny tron, mocna władza,
   • królewska,
   • sejm stały,
   • zniesienie liberum veto,
   • równouprawnienie mieszczan ze szlachtą,
   • zniesienie pańszczyzny,
   • uwolnienie chłopów – przejęcie przez nich ziemi,
   • prawo własności ziemskiej nienaruszalne.
 • Stanisław Staszic
  uczony, autorytet moralny, duchowny, przyrodnik.

  • Najważniejsze dzieło
   • Przestrogi dla Polski,
   • Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego.
  • Postulaty
   • Polska monarchią konstytucyjną,
   • tron dziedziczny,
   • zniesienie liberum veto,
   • równouprawnienie mieszczan i szlachty,
   • zniesienie poddaństwa chłopów,
   • równe prawo dla wszystkich obywateli.

.

Głosy literatów

.

Ogólna wymowa

Patrioci polscy zawierają w swoich wypowiedziach krytykę istniejącego stanu Rzeczypospolitej, wskazują i krytykują wady oraz proponują reformy. Więcej nawet: opowiadają się po stronie sejmowych reformatorów i agitują na rzecz ich postulatów.

Krytykowane ostro są więc:

 • liberum veto,
 • konserwatywna postawa sarmacka,
 • powoływanie króla drogą elekcji,
 • niesprawiedliwość prawa wobec mieszczan i wsi,
 • ciemnota i niski stan szkolnictwa.

Lekarstwem byłoby według myślicieli:

 • zreformowanie prawa,
 • zniesienie liberum veto,
 • tron dziedziczny,
 • równość stanów,
 • reforma oświaty.

Wyrazem tych dążeń jest słynna Konstytucja 3 maja – najnowocześniejsza w ówczesnej Europie.

.

Twórcy – patrioci i reformatorzy doby oświecenia

Będą to przede wszystkim pisarze doby Sejmu Wielkiego:

 • Stanisław Staszic
 • Hugo Kołłątaj
 • Franciszek Salezy-Jezierski
 • Julian Ursyn Niemcewicz

Krytykę wad społeczeństwa polskiego, znajdziemy w satyrach i powieści Ignacego Krasickiego np. Do króla, Świat zepsuty.

Pakiet reform proponowanych przez pisarzy politycznych:

 • Zniesienie liberum veto.
 • Sejm powinien obradować stale, a decyzje zapadać większością głosów.
 • Polska powinna być monarchią konstytucyjną, a tron winien być dziedziczny.
 • Zniesienie poddaństwa chłopów.
 • Uznanie mieszczaństwa – przedstawiciele w sejmie.

Najważniejsze publikacje:

 • Głos wolny, wolność ubezpieczający (1743, anonimowy),
 • O skutecznym rad sposobie (Stanisław Konarski 1763),
 • Do Stanisława Małachowskiego (…) Anonima listów kilka (Hugo Kołłątaj),
 • Prawo polityczne narodu polskiego (Hugo Kołłątaj),
 • Przestrogi dla Polski (Stanisław Staszic),
 • Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (Stanisław Staszic),
 • Katechizm o tajemnicach rządu polskiego (Franciszek Salezy Jezierski).

.

Uwaga
Pisarstwo polityczne wcale nie pojawia się po raz pierwszy w oświeceniu.

 • Traktaty, wykłady o tym, co w społeczeństwie złe, a co należałoby zrobić znamy już z renesansu (Andrzej Frycz Modrzewski, Piotr Skarga).
 • Swoistą „poezją publicystyczną” były barokowe utwory Wacława Potockiego, bo taki propagandowy i reformatorski miały cel.

Oświecenie wydaje się bajeczną epoką dla publicystyki. Może ona rozchodzić się nie tylko w broszurach, wspiera ją czasopiśmiennictwo. W dodatku w kraju gorąco: obóz reformatorski przeciw konserwatywnym wstecznikom, trzeba społeczeństwo przekonać, pokazać drogi wyjścia z politycznego impasu. Efekt – rozkwit piśmiennictwa politycznego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Epoka oświecenia w Polsce

Publicystyka oświecenia w trosce o losy ojczyzny

Troska o kraj – patriotyczne postawy w polskiej literaturze oświecenia

Wielcy twórcy oświecenia w Polsce – zestawienie

Oświecenie wobec sarmatyzmu

Jakie prądy literackie zdominowały polskie oświecenie?

W trosce o losy ojczyzny