Rozprawka – przydatne zwroty

We wstępie rozprawki możesz użyć sformułowań:

 • Jeżeli prócz postawienia tezy serwujemy czytelnikowi wstęp, ogólne rozważania na jakiś temat, pomocne będą sformułowania:

– Celem moich rozważań jest…
– Postaram się przedstawić swoje refleksje na temat…
– Problem, o którym chcę pisać…
– Celem tej pracy jest…
– Celem moich rozważań jest…
– Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa…
– Proponuję najpierw rozważyć, czym jest…
– Najpierw zastanowię się nad znaczeniem słowa…
– Zamierzam skupić się na…
– Postaram się przedstawić swoje refleksje na temat…
– Od dawna nurtował mnie problem.

 • Kiedy formułujemy własną tezę:

– Moja teza brzmi…
– We wstępie ujawnię swój pogląd…
– Pragnę w swojej pracy uzasadnić następującą tezę…

 • Wstęp

– We wstępie zarysuję okoliczności powstania dzieła…
– Na początku przytoczę najważniejsze założenia epoki…
– Przed analizą lektur warto przytoczyć okoliczności historyczne ich powstania.
– Wymienione w temacie dzieła tworzą zbiór utworów …
– Pojęcie zawarte w temacie jest jednym z najważniejszych zagadnień ludzkiej kultury.
– Wymienione w temacie lektury należą do… (arcydzieł polskich, klasyki narodowej).
– Porównanie (charakterystykę) zacznę od przedstawienia postaci.
– Problem zawarty w temacie to powracający motyw literatury wszech czasów.
– We wstępie pracy pragnę zamieścić słowa znanego autorytetu w dziedzinie (etyki, prawa, literatury, sztuki…).
– Mottem swoich rozważań chcę uczynić słowa…

 • Kiedy temat jest pytaniem

– Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie brzmi…
– Pytanie w temacie dotyczy reprezentantów nurtu … w polskiej literaturze.

 • Kiedy zgadzamy się ze stanowiskiem zawartym w temacie pracy:

– Będę starał się bronić tezy, iż…
– Zacznę od potwierdzenia tezy zawartej w temacie…
– W pełni zgadzam się z myślą zawartą w temacie / cytacie…
– Nie sposób nie zgodzić się z poglądem, iż…
– Co sądzę o tezie zawartej w temacie? Zgadzam się z myślą zawartą w temacie…

 • Kiedy nie zgadzamy się z przytoczonym w temacie pracy poglądem:

– Teza postawiona w temacie nie przekonuje mnie.
– Nie mogę się zgodzić z opinią, iż…
– Nie mogę zgodzić się z tezą zawartą w temacie…
– Rzekomo…, ja jednak uważam…
– Chciałbym podać w wątpliwość stanowisko, że…
– Nie mogę zgodzić się z tezą zawartą w temacie…
– Nie zgadzam się z myślą zawartą w temacie/ cytacie…
– Nie sposób zgodzić się z poglądem, iż…
– Powszechnie sądzi się, że… Jednak ja zajmuję w tej sprawie odmienne stanowisko…
– Wbrew temu, co na ten temat mogliby sądzić inni, uważam, że…
– Zamierzam polemizować z tezą zawartą w temacie.
– Nie mogę zgodzić się z opinią, że…
– Niejasne wydaje mi się to, że…

 

Ustal porządek argumentowania:

 • Już powiedzieliśmy sobie, że rozprawka składa się z kolejnych argumen­tów i że porządek myślenia jest szalenie ważny. Jak ten następny, a potem jeszcze następny argument przytoczyć, aby się na okrągło nie powtarzać?

  – Na początku chciałbym przedstawić bohatera, który…
  – Na poparcie mojej tezy chciałem przywołać…
  – Zacznę od…,
  – Na wstępie…
  – Czas (pora) na uzasadnienie twierdzenia…
  – Po pierwsze… Po drugie… Po trzecie…
  – Pierwszym argumentem na poparcie mojej tezy…
  – Potwierdzę to przykładem… ,
  –Posłużę się przykładem…
  – Przejdę do kolejnego argumentu…
  – Przytoczę jeszcze jeden argument…
  – Oto kolejny argument…
  – Następny argument brzmi…
  – Mój kolejny argument to…
  – A oto kolejny, ważny moim zdaniem, argument.
  – Dodatkowym argumentem niech będze / może być…
  – Dodatkowym argumentem
  – To nie był ostatni mój argument.
  – Ten przykład nie wyczerpał tematu…

  – Świadczy o tym przykład…
  – Przemawia za tym fakt, że…
  – Powołam się także na…
  – Poza tym…/Ponadto…
  – Z kolei… / Z drugiej strony…
  – Nie można pominąć…
  – Warto teraz zaznaczyć rzecz kolejną…
  – Nie należy zapominać również…

  – Teraz zajmę się następną postacią.
  – Nie można zapomnieć o…
  – Jest coś, o czym trzeba pamiętać…
  – Czy to już wszystko? Jeszcze należy wspomnieć o…– Następnie przeanalizuję…
  – Teraz przejdę do sprawy następnej.
  – Oto kolejny argument…
  – Omówię problem następny…
  – Przejdę teraz do omówienia…
  – Komuś może wydawać się, że…

  – Świadczy o tym przykład…
  – Na przykład…
  – Świadczy to o tym, że…
  – Następnie zamierzam przytoczyć dowód tej wagi co…
  – Następnie zamierzam uzasadnić, przyto­czyć
  – Należy zaznaczyć…

  – Na poparcie mojej tezy chciałem przywołać…
  – Świadczy o tym przykład…
  – Jako przykładem posłużę się…

  – Dodatkowym argumentem niech będzie…
  – Przemawia za tym fakt, że…
  – Koniecznie trzeba podkreślić..
  – Powołam się teraz na słowa…
  – Powołam się na zdanie…

  – Uzupełnię swoją myśl cytatem…
  – Pozwolę sobie zwrócić uwagę na…
  – Teraz wyjawię opinię w sprawie…
  – Warto wiedzieć…
  – Najpierw zastanowię się nad znaczeniem słowa…

 

Nawiąż do poprzedniej myśli

– Nawiążę do wątku głównego…
– Powrócę do tematu…
– Wrócę do pytania zawartego w temacie…
– Powyższa myśl inspiruje do refleksji…
– Aby poprzeć myśl, przywołam wypowiedź…
– Swoją tezę poprę cytatem…
– Kontynuując powyższą myśl, przytoczę kolejny przykład…
– Następny wniosek wynika z poprzedniego…
– Powyższa refleksja skłania do następnej…
– Wspomniany wcześniej pogląd powraca tu wyraźnie…
– W nawiązaniu do głównej myśli przytoczę…
– Po takiej refleksji powraca porzucona myśl…
– Zaniechana refleksja jednak uporczywie powraca…
– Wniosek poprzedni wydał się tylko dygresją, tymczasem okazuje się bardzo ważny…
– Nawiązując do poprzedniej refleksji…
– Kontynuując wątek….
– Kwestia następna
– Uzupełnieniem myśli może być…
– Poza tym…/Ponadto…
– Natomiast…
– Z kolei…
– Nie można pominąć…
– Dodajmy jeszcze jeden argument….
– Reasumując…

Sformułowania wyrażające opinię piszącego:

– Wydaje się, że…
– Według mnie…
– Sądzę, że…
– Myślę, że…
– Moim zdaniem…
– Uważam, że…
– Jestem przekonany, że…
– Przypuszczam, że/że…
– Nie jestem pewien, czy…
– Jestem pewna, iż…
– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że…
– Bez wątpienia…
– Nie mam wątpliwości, że…
– Trudno zaprzeczyć, że…
– Z całą pewnością…
– Nie ulega wątpliwości, że…
– Nie mam wątpliwości, że…,
– Jest dla mnie jasne,
– Jest dla mnie oczywiste, że…
– Na podstawie przytoczonych argumentów sądzę, że…
– Po rozważeniu tego problemu utwierdziłem się w przekonaniu, że…

Wprowadź przeciwny sąd:

– Ktoś może mieć inne zdanie i twierdzić, że…
– Oddajmy głos innej opinii… (opiniodawcy).
– Słyszałem też odmienny pogląd…
– Są tez tezy przeciwne…
– Przeciwnicy sądu, jaki reprezentuję, uważają, że…
– Opinii X nie mogę podzielić, ponieważ…
– Oto inne spojrzenie na ten temat…
– Z innego punktu widzenia…
– Patrząc na to z innej strony…
– Co mógłby powiedzieć przeciwnik?
– Kontrargumentem jest…
– Z drugiej strony…, Z kolei…
– Patrząc na to inaczej,
– Przeciwnicy tej tezy głoszą,
– Rozważmy kwestię z innego punktu widzenia,
– Postawmy się w skrajnie różnej sytuacji.

 • Argumenty

– Niech ostatecznym argumentem będzie wypowiedź poety…
– Tezę potwierdza następny wiersz…
– Dowód znajduję jeszcze w…
– Splot okoliczności w biografii autora (lub bohatera) powoduje, że…
– Sugestia zawarta w utworze jest słuszna…
– Szereg argumentów potwierdza tezę…

 • Kontrargumenty

  – Tej teorii można przeciwstawić kontrargumenty…
  – Przesłanie utworu jest zaprzeczeniem tej tezy / idei…
  – Łatwo zaprzeczyć słowom pisarza…
  – Będę polemizować z artystą…
  – Tok rozważań, bieg myśli, tok przemyśleń nie potwierdza tej tezy…
  – Podczas analizy pojawia się szereg wątpliwości…
  – Twierdzenie pana X wydaje mi się zaskakujące…
  – Mamy do czynienia z wyjątkowo trudnym zagadnieniem…
  – Teraz sprecyzuję własne poglądy…
  – Pojęcie zawarte w temacie jest nieścisłe. Zacznę więc od sprecyzowania. Jak rozumiem termin „abstrakcja”?
  – Przegląd literackich przykładów zacznę od…
  – Cytat w temacie skłania do refleksji nad twórczością autora…
  – Motyw… Nie było epoki, w której nie pisano by o nim.
  – Literatura jest kopalnią przykładów na temat…
  – Sięgnę do innych tekstów kultury…

 

Nowy wątek, nowa myśl

– W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję…
– Trudno odmówić sobie refleksji…
– Odbiegając na chwilę od głównego wątku przemyśleń…
– Ta refleksja każe jeszcze raz przyjrzeć się zagadnieniu…
– Na chwilę zboczę z tematu, ale tylko pozornie.
– Wspomniany już wątek pojawia się znowu…
– Jeszcze raz wrócę do refleksji o…
– To rzuca nowe światło na wspomniany temat…
– Okazuje się, że omawiany już wcześniej wątek powraca…

 • Wyciągaj wnioski

– Z tego wynika, że…
– Nasuwa się nam kolejny wniosek…
– Reasumując…
– Wniosek z tego taki…
– Nasuwa się nam kolejny wniosek…

 

Zakończenie

W zakończeniu rozprawki sięgnij po zwroty (potwierdzenie postawionej na początku tezy):

– Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić…
– Z tego, co napisałem, jasno wynika, że…
– W świetle przytoczonych argumentów…
– Przytoczone przeze mnie argumenty świadczą o tym, że…
– Przytoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że…
– Jak wynika z przytoczonych argumentów…
– Sądzę, że udało mi się udowodnić, iż…
– Chyba udało mi się przekonać, że…
– Myślę, że dowiodłam, iż…
– Sądzę, że przedstawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia…
– Wszystko to prowadzi do wniosku, iż…
– Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że…
– Na podstawie przytoczonych argumentów sądzę, że…

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rozprawka

Przebieg pracy nad rozprawką

Rozprawka. Czego nie wolno Ci robić, pisząc rozprawkę?

Jak wprowadzić nową myśl, wniosek, argument? (zdania wzorcowe)

Jak przejść do omówienia kolejnego utworu?

Rozprawka – tematy z hipotezą

Rozprawka – tematy z tezą

Rozważamy argumenty za i przeciw

Jak przedstawić argumenty i kontrargumenty?