Ferdydurke to lektura niemal uniwersalna. Przyda się do bardzo wielu tematów, choćby takich jak:

• wątki egzystencjalne w literaturze
• szkoła
• dwór szlachecki
• tradycja, obyczaje
• dojrzałość i niedojrzałość
• gry pisarzy z czytelnikami
• młodość, dojrzewanie
• groteska
• rozpad mitów

 

Szkoła

Przykład tematu prezentacji tematu
Na podstawie wybranych tekstów kultury przedstaw najciekawsze portrety nauczycieli.

Podpowiadamy.
Porównaj ze sobą kilka wizerunków nauczycieli ukształtowanych według wzorców najczęściej spo­ty­ka­nych w różnych tekstach. Ciekawe mogłoby być następujące zestawienie:

 • Nauczyciel – z poczuciem misji, czyli taki, który traktuje swój zawód jako szczególne po­słan­nic­two. Tutaj warto przywołać postać autentyczną, najsłynniejszego chyba w historii nauczyciela sta­ro­żyt­no­ści – Sokratesa, którego portret utrwalił Platon w Obronie Sokratesa. Przedstaw filozofa jako człowieka niemieszczącego się w ramach swojej epoki, podkreśl niekonwencjonalność jego metod na­ucza­nia, reakcje, jakie wzbudzał wśród Ateńczyków. Porównaj Sokratesa z innymi równie szla­chet­ny­mi, choć nie tak sławnymi postaciami literackimi: Stasią Bozowską, bohaterką Siłaczki, orędowniczką pracy u podstaw, czy Joanną Lipską (A… b… c… Orzeszkowej) uczącą dzieci języka polskiego w czasach zaborów.
 • Nauczyciel – autorytet, ten budzi ogólny szacunek, bo zapracował na to wiedzą i doświadczeniem. Piękny przykład znajdziesz na obrazie Edgara Degasa Klasa tańca. Zwróć uwagę na kontrast: młode tancerki wpatrzone w sędziwego, opartego na lasce pedagoga.
 • Nauczyciel – radosny eksperymentator, a więc szalony reformator próbujący walczyć ze szkolnym konserwatyzmem, uwielbiany zazwyczaj przez uczniów, a znienawidzony przez swoich kolegów nauczycieli. Znajdziesz taką postać chociażby w kultowym filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
 • Nauczyciel – zatwardziały, niereformowalny belfer, tutaj jest miejsce na profesora Bladaczkę, żało­sne­go, ograniczonego w swojej umysłowości nauczyciela, drżącego przed wizytatorem. Zwróć uwagę na karykaturalny sposób prezentacji postaci: przesadne uwydatnienie cech wyglądu, język pełen eg­zal­ta­cji, zdradzający typowe belferskie nawyki, reakcje posunięte do granic absurdu itp. Podobny wariant reprezentuje w powieści profesor łaciny.

Powyższe zestawienie pozwoli Ci uniknąć jednostronnego ujęcia tematu i przedstawić różnorodne konwencje stylistyczne. Prezentację możesz zakończyć efektownie przywołaniem poczytnej po­wie­ści Antoniego Libery Madame dla podkreślenia, że nie zawsze portret nauczyciela musi mieścić się w określonym stereotypie. Znajdziesz w tej książce fascynującą postać nauczycielki francuskiego uka­zaną oczyma zauroczonego nią ucznia. Tytułowa madame w niczym nie przypomina wizerunku pani pedagog z kokiem na głowie lub grubymi okularami na nosie. Warto tę książkę wykorzystać choćby do uatrakcyjnienia prezentacji.

 

Tradycja, obyczaje

Przykład tematu prezentacji tematu.
Motyw pojedynku w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Podpowiadamy.
Zestaw ze sobą trzy, cztery sceny najbardziej znanych z literatury pojedynków, na przykład:

 • Pojedynek Achillesa z Hektorem z Iliady – możesz potraktować go jako ujęcie archetypiczne, budujące pewien określony wzorzec walki honorowej, w której przeciwnicy dają popis swoich ry­cer­skich umiejętności. Zwróć uwagę na epitety, jakimi określa Homer walczących i funkcję tych określeń. Podkreśl charakterystyczną dla eposu tendencję do idealizacji postaci i podniosły styl, który nadaje scenie swoistą monumentalność.
 • Pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim w Potopie – najsłynniejszy chyba w polskiej literaturze, spo­pu­la­ry­zo­wa­ny również za sprawą filmu Hoffmana. Konwencją nawiązuje niewątpliwie do antycznego pier­wo­wzo­ru. W trakcie prezentacji zaznacz heroizację bohaterów, zwłaszcza Wołodyjowskiego, który mimo niewielkiego wzrostu odznacza się nadzwyczajną siłą i mistrzostwem we władaniu szablą. Zwróć uwagę na styl, jakim operuje Sienkiewicz. Zastanów się, na ile plastyczność, obrazowość opisu wpły­wa na atrakcyjność ujęcia?
 • Pojedynek między Wokulskim a baronem Krzeszowskim – scena w Lalce należąca raczej do za­baw­nych, mimo iż w grę wchodził honor kobiety. Zwróć uwagę na komizm postaci Krzeszowskiego i komizm sytuacji ujawniający się w finale sceny, kiedy baron w wyniku strzału Wokulskiego traci ząb.
 • Pojedynek na miny między Miętusem a Syfonem – dobry przykład do zestawień, bo całkowicie odmienny w swoim charakterze i sposobie ujęcia. W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych nie należy go traktować w sposób dosłowny, ale szukać symbolicznych podtekstów. Zwróć uwagę na groteskową, prześmiewczą konwencję. Uzasadnij jej demaskatorską funkcję. Zastanów się, w jakiej mierze pojedynek na miny odzwierciedla Gombrowiczowską filozofię Formy, na ile może stanowić parodię szkolnych dyskusji?
  Sformułuj wniosek:
  zastanów się, jak dalece literatura nowożytna odeszła od antycznego pierwowzoru zarówno w treści, jak i sposobie ujęcia.

Zobacz:

Ferdydurke Witolda Gombrowicza

Ferdydurke Gombrowicza na maturze

Ferdydurke na lekcji

Ferdydurke na egzaminie

Jak czytać Ferdydurke?

Sens i przesłanie Ferdydurke

Zaprezentuj treść Ferdydurke

Gombrowiczowska pupa i gęba – omów na podstawie Ferdydurke

Zmagania z Formą w Ferdydurke Witolda Gombrowicza.