Mikołaj Sęp Szarzyński

Sonet IV

O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem
Pokój szczęśliwość. Ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom-ciało, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju?
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,

Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!


Podpowiedź

Informacje do wykorzystania:

 • Wiersz jest monologiem człowieka uznającego Boga za dobro najwyższe i w dążeniu ku Niemu wybierającego walkę z ułomnościami swej natury i pokusami świata. Monolog ten został ujęty w kunsztowną i zrygoryzowaną formę sonetu. Charakterystyczny podział na trzy człony:
 • pierwsze dwie strofy mają postać zobiektywizowanej wypowiedzi o pozycji człowieka w świecie;
 • następne dwie strofy są wyrazem wewnętrznej rozterki podmiotu lirycznego;
 • całość jest spuentowana w ostatnich dwóch wersach strofy czwartej.
 • Tytuł jest zapowiedzią tematu utworu.

Strofa 1.

Już na początku utworu mamy do czynienia z antytezą – słowo pokój jest antytezą zapowiadanej w tytule wojny. Ta antyteza wprowadza grę, polegającą na zderzaniu słów i ich znaczeń. Zabiegi te mają ukazać paradoksalność i dramatyzm ludzkiej egzystencji.

 • Zwięzłość maksymy (pierwsze zdanie) jest podkreślona elipsą (brak orzeczenia). Pojawia się również przerzutnia, która zmusza czytelnika do aktywnego czytania, tak jak i aktywny musi być wybór wartości cenionych w życiu.
 • Peryfraza – srogi ciemności hetman, czyli szatan. Hetman (najwyższy dowódca wojsk) zastępuje tu biblijne słowo książę i jest wprowadzeniem słownictwa polskiego, charakterystycznego dla tamtego okresu.
 • Oksymoron – łakome marności – ukazuje paradoksalną skłonność natury ludzkiej do przyznawania wartości zjawiskom jej pozbawionym oraz niedoskonałość świata, którego wartości są złudne. Słowo marność jest również nawiązaniem do interpretacji życia ludzkiego w Księdze Koheleta – por. marność nad marnościami i wszystko marność.
  Pokój jest nie do osiągnięcia w życiu ziemskim, kiedy to człowiek jest zobowiązany do bojowania. Sęp polemizuje tu z renesansową optymistyczną wizją świata (np. Kochanowskiego). Ziemia jest dla niego miejscem wygnania człowieka, z którego powinien się wznosić ku utraconemu ponadziemskiemu bytowi.

Strofa 2.

Nie dosyć na tym – podkreślenie ciągłości wywodu.
Elipsa – ten nasz dom-ciało – służy wprowadzeniu rozważań o dwoistości człowieka (dusza i ciało) i o wynikającym stąd rozdarciu wewnętrznym. Ciało dąży ku ziemskim rozkoszom, duszy obce są te pragnienia.
Cały czas podmiot liryczny w 1. osobie l. mnogiej, co ma potwierdzać, że jego rozważania dotyczą spraw wspólnych wszystkim ludziom.

Strofa 3.

Pojawia się „ja” liryczne.
Epitet straszliwy – najmocniejszy w utworze.
Pytanie retoryczne wzmacnia ekspresję. Emocjonalne nacechowanie wprowadza także mnożenie i bezspójnikowe wyliczanie właściwości samotnego w walce człowieka. Wcześniej była zwięzłość, teraz wielość słów – oba zabiegi służą ekspresji. Wątły (słaby), czyli niebaczny (nierozważny) i rozdwojony w sobie, a wszystkie te cechy uniemożliwiają skuteczne działanie w dążeniu do bytu ponadziemskiego.
Modlitewna apostrofa (Królu powszechny), której zakończenie znajduje się w strofie czwartej.
Pojawia się tu po raz drugi w sonecie słowo pokój, które tym razem wskazuje, że pokój jest w Bogu.

Dwa ostatnie wersy

Stanowią ramę kompozycyjną utworu – pierwsze wersy mówią o walce jako przeznaczeniu człowieka, dwa ostatnie wersy wskazują, jakie są warunki zwycięstwa.
Inny sposób rymowania: aa (wcześniej: abba, abba, abab) podkreśla wagę tego dwuwersu, odróżnia go od rymowania pozostałych wersów. Jest to puenta utworu, w której podmiot liryczny stwierdza, że wskazany przez niego sposób zwycięstwa jest pewny i niezawodny.

Frazeologia militarna: człowiek – rycerz, żołnierz Boga.
Puenta zaskakuje czytelnika, bo następuje po pełnych sprzeczności wywodach – w ten sposób spełniony zostaje kolejny wymóg gatunkowy sonetu.

Tematykę utworu można wiązać z niepokojami związanymi z powstaniem nowych odłamów religii i walkami religijnymi.

Wniosek
Zawartość treściową sonetu łatwo jest zapamiętać, bo wskazuje ją tytuł. Tematem jest wojna człowieka z:

 • szatanem;
 • światem;
 • ciałem.

A, uogólniając, jest to walka człowieka z szatanem, bo pełno go w urokach świata i cielesnych pokusach. Jest to ogromnie ważna walka, bo stawką jest „byt nasz podniebny” – czyli życie wieczne. Po stronie szatana opowiada się wszystko co ziemskie: „świata łakome marności (…) dom-ciało, dla zbiegłych lubości”, są to kusicielskie siły, dobra ziemskie, zazdroszczące duszy i napastujące ją nieustannie. We „wnioskującej” (tu inaczej refleksyjnej) części sonetu poeta woła do Boga, prosząc go o pomoc. Sam człowiek jest słaby – „wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie”, lecz pomoc i opieka Boga zapewnią mu zwycięstwo.

Zobacz:

Mikołaj Sęp Szarzyński – O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

Mikołaj Sęp Szarzyński – biografia

Sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Scharakteryzuj relację człowiek – Bóg w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Dlaczego możemy stwierdzić, że sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego ukazują manichejski obraz świata?

Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Sytuacja człowieka we wszechświecie na podstawie utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.

Sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jako wyraz niepokojów i rozdarcia wewnętrznego człowieka baroku

Dlaczego Mikołaja Sępa Szarzyńskiego nazywamy poetą barokowym?

Mikołaj Sęp Szarzyński – O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego

Przedstaw wizję Boga w utworach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na podstawie Sonetu IV (O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem)