Tag "Architektura"

Krótko scharakteryzuj styl barokowy w polskiej architekturze.

Krótko scharakteryzuj styl barokowy w polskiej architekturze. Słowo barok to słowo włoskiego pochodzenia, które oznacza przepych, przesadę – i taki jest właśnie barok. To styl w architekturze, rzeźbie, malarstwie i literaturze XVII wieku. W architekturze charakteryzował się liniami krzywymi oraz wielkim bogactwem kolorów i motywów dekoracyjnych. Fasady budynków bardzo często ozdabiano ornamentami roślinnymi. Natomiast kościoły budowane w tym stylu wyróżniały się ogromnymi kopułami, bogactwem ozdób, a także charakterystycznymi dla baroku grubiutkimi aniołkami i rzeźbami świętych. Barok bardzo szybko rozprzestrzenił się

Architektura, sztuki plastyczne – słownik pojęć

Architektura Tympanon – półkolista płaszczyzna wytworzona pomiędzy prostokątnym zakończeniem drzwi a ostatnim łukiem, zawsze ozdobiona rzeźbą. Rzeźba przedstawiała np. zesłanie Ducha Świętego, sceny Sądu Ostatecznego. Portal – ozdobne obramienie otworu wejściowego, na które składają się elementy architektoniczne i rzeźbiarskie. Średniowieczny portal monumentalny był dekorowany rzeźbą figuralną i dekoracyjną. Filar – w architekturze pionowa podpora, najczęściej wolno stojąca, o funkcji podobnej do kolumny, o przekroju wielobocznym, najczęściej czworobocznym. Jest jednym z najdawniejszych elementów dźwigających. Szczególnego znaczenia nabrał z chwilą

Czy wiesz dlaczego Egipcjanie ­budowali piramidy? Jaki miały one kształt?

Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe. Mało tego – uważali, że nieważne jest życie doczesne. Dopiero po śmierci człowiek zaczyna prawdziwe, lepsze życie. Dlatego bardzo małą wagę przywiązywali do życia codziennego, a dużo myśleli o zapewnieniu sobie jak najlepszej przyszłości – po życiu. Nawet pałace ludzi bogatych i władców nie były urządzane ze zbyt wielką dbałością. Budowano je z nietrwałej suszonej cegły mułowej. Co innego piramidy! Jako mieszkania mające służyć zmarłym w wieczności musiały być trwałe i reprezentatywne.

Zestaw cechy charakterys­tyczne dla stylów romańskiego i gotyckiego.

Styl romański Wcześniejszy: zaczyna się w XI, zmierzcha w XII w. Cechy: ciężkie, masywne mury, prosta konstrukcja, małe okienka, okrągłe wieże. Materiał: cios kamienny. Wrażenie: przysadziste, mocne, monumentalne. Co budowano: katedry, kościoły, opactwa, zamki. Czemu tak? By spełniały (prócz celów mieszkalnych czy sakralnych) cele obronne, były zarazem niezdobytymi warowniami. Uwaga! Zabytek sztuki romańskiej: Drzwi Gnieźnieńskie! Styl gotycki Późniejszy: zaczął się w XII, zakwitł w XIII, utrwalił w XIV i XV w. Cechy: strzeliste, smukłe, wertykalne, ostrołukowe budowle.

Jak wyglądał łuk triumfalny? Kiedy i po co budowano łuki triumfalne?

Jak wyglądał łuk triumfalny? Kiedy i po co budowano łuki triumfalne? Wymień najsłynniejsze łuki triumfalne. Łuk triumfalny to zdobiona, monumentalna brama z co najmniej jednym dużym wejściem i ewentualnie dwoma mniejszymi otworami wejściowymi, a zarazem przejściowymi, gdyż przez ten łuk nigdzie się nie wchodziło, tylko przechodziło w uroczystym pochodzie. Łuk zwieńczony był ogromnym zdobionym blokiem, tzw. attyką, na której umieszczano nazwiska zwycięzców i napisy upamiętniające miejsca bitew.   Łuki triumfalne budowano głównie w czasach republiki rzymskiej.

Jaki znasz przykład architektury gotyckiej? Opisz jeden zabytek.

Doskonałym przykładem architektury gotyckiej jest katedra w Reims we Francji. Katedra Remis we Francji Budowano ją prawie 90 lat! Był to wiek XIII. Świątynia ma naprawdę imponujące rozmiary: 143 m długości i 38 m wysokości wnętrza. Ma najważniejsze elementy gotyckiej katedry: wszędzie ostre łuki, żebra na sklepieniu i kolorowe witraże w oknach. Gdyby nie łuki przyporowe na zewnątrz budowli, całe sklepienie runęłoby. Ściany były bowiem za słabe – większą ich część zajmowały ogromne okna.

Jaki styl architektoniczny reprezentuje Krzywa Wieża w Pizie? Dlaczego budowla ta nie przewróciła się? Sporządź krótką notatkę na jej temat.

Krzywa Wieża w Pizie została zbudowana w stylu romańskim (wczesne średniowiecze). W stylu takim powstawało szczególnie dużo obiektów sakralnych, np. kościoły, klasztory (Krzywa Wieża jest dzwonnicą). Obiekty te wyróżniały się grubymi murami z niewielkimi otworami okiennymi. Nietypowe przechylenie Krzywej Wieży w Pizie jest przypadkowe. Wkrótce po rozpoczęciu budowy w 1174 roku zaczęła odchylać się od pionu. Ale nie zawaliła się dzięki zachowaniu warunku stabilności ciał. Skąd wiadomo, że ten warunek jest spełniony? Po wyznaczeniu środka ciężkości

Rozpoznaj i krótko scharakteryzuj greckie porządki architektoniczne

Porządek dorycki Najstarszy. To bardzo surowy styl, w którym walory artystyczne ustępowały miejsca funkcjonalizmowi. Charakteryzował się tym, że głowice kolumn były proste i stały bezpośrednio na posadzce. Porządek joński Charakteryzuje go lekkość, smukłe proporcje, bogate zdobienia (często w formie ślimaków lub baranich rogów). Kolumny nie stały bezpośrednio na posadzce, ale na bazie. Porządek koryncki To najbardziej dekoracyjny styl. Wywodził się z porządku jońskiego. Głowice kolumn zdobiły liście układające się w kielich.

Architektura epoki realizmu

Pozytywizm i architektura? Kiedy w roku 1842 francuski filozof August Comte ukończył swój sześciotomowy Wykład filozofii pozytywnej, nikt nie mógł przypuszczać, że nada on nazwę potężnemu ruchowi kulturowemu drugiej połowy stulecia. W ujęciu Comte’a pozytywny oznaczał: pożyteczny, ścisły, pewny i konstruktywny. Nazwa ta szybko stała się popularna. Pozytywizm zaczął określać poglądy filozoficzne, społeczne, sposób działania, a u nas nawet nurt w literaturze. W światopoglądzie pozytywistów naczelną rolę odgrywał scjentyzm, którego nazwa wywodzi się od łacińskiego scientia:

Architektura pierwszej połowy XIX wieku

W architekturze klasycyzm panował przez ponad sto lat, aż do połowy wieku XIX. Myśl klasyczna i romantyczna nie tylko współistnieją w niej wówczas, ale też przenikają się wzajemnie. Z pewnością można dziś powiedzieć, że wspólną cechą budownictwa tego okresu jest historyzm – nawiązywanie do stylów minionych, polegające zarówno na naśladowaniu, jak i interpretacji. Klasycyzm zwraca się ku starożytności i renesansowi. Myśl romantyczna – zarówno w literaturze, historiografii, jak i architekturze – idealizuje średniowiecze. Historyzm w malarstwie i architekturze epoki

Architektura antyku

Architektura Dom bóstwa Grecy wierzyli, że pod względem duchowym i fizycznym bogowie niczym się nie różnią od człowieka, więc świątynie budowali na wzór swoich siedzib. Mieszkanie boga musiało być jednak reprezentacyjne. Wnętrze świątyni jest najczęściej niewielkie i skromne. Cały wysiłek twórczy budowniczych skupia się na jej wystroju zewnętrznym: na gzymsie, kolumnach i tympanonie (polu trójkątnego frontonu, utworzonego przez nachylone płaszczyzny dachu i poziomy pas u dołu). Tympanon, jako najlepiej widoczna z oddali część fasady, stanowił największe

Architektura epoki średniowiecza

Średniowiecznym kościołom przypisano określone, bardzo ważne zadanie. W prosty, dosadny sposób miały nauczać o Bogu, porządku wszechświata i miejscu człowieka na ziemi. Ówcześni architekci starali się stworzyć formę, która byłaby zarazem treścią. Konstrukcję, która ludzi nieuczonych porazi i zmusi do zastanowienia. Wieki ciemne W historii sztuki, i nie tylko, mianem tym zwykło się określać pięć pierwszych wieków średniowiecza: od V do X. Nie wykształcił się wówczas w sztuce żaden jednolity styl. Ścierały się tylko ze sobą

Gotyk, renesans, barok, klasycyzm, secesja – cechy charakterystyczne, style i przykłady zabytków sztuki

Gotyk, renesans, barok, klasycyzm, secesja – cechy charakterystyczne, style i przykłady zabytków sztuki. Uwaga! To nie jest pytanie o „charakterystykę epok literackich”. Nie trzeba zatem podawać granic czasowych i cech całego średniowiecza, nie trzeba wymieniać dzieł literackich ani nazwisk pisarzy – jeśli już to raczej malarzy, rzeźbiarzy, architektów. Oto pokrótce fakty, które w odpowiedzi powinniście wymienić: Gotyk jeden z dwu głównych stylów w architekturze i sztuce średniowiecza. Dotyczy późnego średniowiecza, wypiera styl romański. Cechy: w architekturze: wertykalne,

GOTYK

GOTYK – styl architektury i plastyki okresu dojrzałego i późnego średniowiecza. Obejmował sposób wznoszenia zamków, budowli sakralnych, lecz także docierał do obyczajowości, mody, malarstwa. Gotyk można kojarzyć sobie z wysokimi, strzelistymi kościołami, oknami witrażowymi, ostrymi łukami w konstrukcji i dekoracji, wyniesieniem w górę i właśnie smukłością w porównaniu do ciężkiego, bryłowatego, przysiadłego, wcześniejszego stylu romańskiego. W początkach XII w. powstało także pismo gotyckie – ozdobne, o ostrych kształtach liter. Do

Architektura – kierunek studiów

Pomimo trudności ze znalezieniem pracy, studia wciąż cieszą się dużą popularnością, a sam kierunek postrzegany jest jako bardzo elitarny. To, że trudno się na niego dostać – tego nikt nie ukrywa.   Inwestycje w liceum Już od pierwszej klasy przyłóż się do przedmiotów ścisłych – matematyki (szczególnie geometrii), fizyki, informatyki, geografii. Aby studiować architekturę trzeba umieć rysować. Tego można się nauczyć, dlatego dużo rysuj – portrety, elementy architektoniczne, martwą naturę,

Architektura epoki oświecenia

Szeroko rozumiane pojęcie klasyczności przewija się przez całą prawie historię sztuki. Okres renesansu i obecnie przez nas omawianego klasycyzmu to czasy powszechnego nawrotu do założeń antycznych, zakrojonej na szeroką skalę realizacji ich wszechobecnej gloryfikacji, ale i w innych epokach znaleźć możemy wiele nawiązań do starożytności. Gdybyśmy natomiast za kryterium obecności klasycyzmu w sztuce przyjęli, nieco przewrotnie, także łamanie jego zasad i porządków – to moglibyśmy powiedzieć, że obecny jest on prawie zawsze. Artyści, szczególnie

Architektura renesansu

Kiedy mówi się o sztuce renesansowej, podkreśla się doniosłość dwóch czynników kształtujących jej oblicze. Pierwszy to zainteresowanie naturą i badanie jej tajemnic; drugi to kult sztuki antycznej, która stała się źródłem natchnienia artystów. Renesans ma dokładną metrykę: Florencja, około 1420 roku. Wówczas Filippo Brunelleschi, na zlecenie rady miasta, rozpoczął budowę ­olbrzymiej kopuły na katedrze florenckiej, dając tym samym początek triumfalnemu rozkwitowi sztuki renesansowej. Nie oznaczało to jednak artystycznej rewolucji. Filippo

Architektura polskiego renesansu

Późniejszy władca Polski Zygmunt I Stary zetknął się z renesansem w Budzie, na dworze Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier. Oczarowany nową sztuką, postanowił zatrudnionych na Węgrzech artystów rodem z Florencji zaprosić na Wawel, by przebudowali jego monarszą siedzibę w nowym, modnym stylu. Tak oto tuż po roku 1500 renesans dotarł do Polski. Zamek na Wawelu U stóp wzgórza, na którym stał zamek, włoscy mistrzowie pod okiem niejakiego Franciszka Florentczyka założyli pracownię i przez ponad trzydzieści lat

Czym charakteryzował się styl romański w architekturze?

Ten wczesny styl w średniowiecznej architekturze pochodzi od słowa „Roma”, czyli Rzym, choć bynajmniej nie oznacza rzymskiej architektury. Obejmuje gmachy, które wznoszono na terenach prowincji rzymskich od zarania średniowiecza do XIII wieku: zamki warowne, kolegiaty, kościoły. Charakteryzują się ciężką budową, przysadzistymi kopułami, grubymi murami i małymi okienkami. Cechy – styl romański: masywność, prostota form, grube mury, małe wąskie okna, wieże i przybudówki półokrągłe jako urozmaicenie bryły budynku, pókoliste łuki, sklepienia kolebkowe („połowa walca”).