Breaking news
  • No posts where found

Angielski MATURA GŁÓWNA

Opowiadanie po angielsku krok po kroku

Opowiadanie jest jedną z form, którą możesz napotkać na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 1. Co jest najważniejsze w opowiadaniu? Akcja! Dlatego zanim napiszesz opowiadanie, zrób na kartce plan, w którym zaznaczysz główne wydarzenia. 2. Opowiadanie pisz w czasie przeszłym. Używaj czasów: Past Simple – w tym czasie opisuj główne wydarzenia opowiadania; Past Continuous – tego czasu używaj do stworzenia tła opowia­dania; Past Perfect – w takich formach opisz to, co wydarzyło się przed

Sposoby mówienia o teraźniejszości

Czasy teraźniejsze Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów.   The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) Użycie coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np. I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę). mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np. My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem – bardzo dobrze). mówisz

INVITATION – zaproszenie (ćwiczenia)

INVITATION (Zaproszenie) Zaproszenie to krótka forma użytkowa. Używamy jej wtedy, gdy chcemy zaprosić kogoś do wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu – meczu, przyjęciu, pokazie. Zaproszenie musi zawierać: informację o tym, gdzie i kiedy odbędzie się impreza, informację o tym, kto zaprasza, szczegóły z polecenia, jeśli takie występują (np. specjalny ubiór, co przynieść itd.). Przydatne zwroty R.S.V.P. – bardzo popularny zwrot z języka francuskiego (Repondez s`il vous plaît) – proszę o

Zdania warunkowe – Conditionals

Conditionals charakteryzują się tym, że zawierają przyczynę, która wyrażona jest w zdaniu zaczynającym się od if (czasem także when, unless) i skutek. Zdanie z if niekoniecznie musi być na pierwszym miejscu, np.: If the weather is nice, we will go on a trip można równie dobrze zamienić na We will go on a trip if the weather is nice.   W języku angielskim występuje pięć typów Conditionals. Najbardziej znane są

What do you think?

Często zdarza się w rozmowie (zwłaszcza w języku obcym), że mamy do zakomunikowania coś niezmiernie ważnego, odkrywczego, genialnego, a… nie wiemy, jak wtrącić swoje zdanie w lawinowy tok dyskusji. Ach, jakże by się wtedy przydał jakiś poręczny zwrot, skupiający na nas uwagę rozmówców. Otóż język angielski obfituje w grzeczne formułki, pozwalające wyrazić własne opinie w sposób mało nachalny, a bardzo przekonujący. Wiadomo, Anglicy to naród słynący z przesadnej grzeczności swoich

Talking about the future. Wyrażanie przyszłości.

Zwróć uwagę, że kiedy mówimy o czasach w języku angielskim, okazuje się, że znacznie łatwiej jest wymienić czasy przeszłe i teraźniejsze niż czasy przyszłe. Dlatego mówi się raczej o sposobach wyrażania przyszłości niż o czasach przyszłych jako takich. Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości: – Hi, Joanna. – Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over? – Well, I don’t know… Perhaps it is strange but

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim rzeczowniki dzielimy na policzalne (Countable nouns) i niepoliczalne (Uncountable nouns). Które rzeczowniki są policzalne? Rzeczownik policzalny to taki, który ma liczbę pojedynczą i mnogą, np.  lake, lakes –  jezioro, jeziora. Rzeczowniki policzalne to te, które możemy bez trudu policzyć, np. an apple – jabłko three apples – trzy jabłka a book – książka ten books – 10 książek Które rzeczowniki są niepoliczalne? Rzeczowniki niepoliczalne to te, których nie możemy

MODAL VERBS – can, could, may, might, should, ought to, must, have to

Jak najlepiej zapamiętać użycie czasowników modalnych? Oczywiście na przykładzie zdań. can How many instruments can he play?– Na ilu instrumentach on potrafi grać? could Could you describe the man to the police? – Czy mógłbyś opisać tego mężczyznę policji? may A written notice: You may buy tickets here! – Tutaj możesz kupić bilety! must Oh, I’m sorry. I must go now. – Och, przykro mi. Muszę już iść. have to She

THE WEATHER – pogoda

CLIMATE Europe is a continent with a wide variety of climates. It’s hot and dry in Spain, Italy, Greece and the south of France, whereas in the north it’s very cold. Great Britain has a temperate climate, with mild winters, humid springs and warm summers. Climate – klimat warm – ciepły cold – zimny mild – łagodny humid – wilgotny dry – suchy temperate – umiarkowany   WEATHER Cold weather The weather in September

Formal and informal letters

Writing a formal and/or informal letter is a typical examination task.   Differences between a formal and informal letter Formal and informal letters differ in several aspects. These are: Layout, that is, the way you put the address, date, signature, etc. on a page; Style, that is, the way you address the recipient; Register, that is, the language you use.   I. Formal letter The layout of a formal letter

MATURA Z ANGIELSKIEGO Powtórka ze stylistyki

Powtórka ze stylistyki WYRAZY I WYRAŻENIA ŁĄCZĄCE Są to słowa i wyrażenia, które łączą pewne elementy w zdaniu. Używamy ich, gdy prezentujemy nowe argumenty, zarówno za, jak i przeciw.   Łączniki zdaniowe Wprowadzamy argumenty: To begin with… In the first place… It cannot be denied that… It must/may be said that… To some… Some people say/claim… Dodajemy argumenty: what is more moreover also furthermore not only… but also Wprowadzamy argumenty przeciwne: However On the other

Let me do it! (Jak pytać o pozwolenie na wykonanie przez nas jakiejś czynności?)

– Mummy…? – Yes, Sue, what is it again? – Mummy, can I borrow your green dress? Just fora day… – My green dress? Fora day? What do you need it for? – You see, I’m going to Peter’s place. – When? – Tomorrow. I can go, can’t I? Will you allow me to? – Is this a party? – Yes, we are having a party and I wanted to

CONJUNCTIONS – spójniki

spójnik tłumaczenie, użycie przykład although chociaż; mimo że Po although użyjesz podmiotu i orzeczenia. Although it was raining a lot, we enjoyed our holiday. (Mimo że padał deszcz, dobrze bawiliśmy się na wakacjach). though chociaż; mimo że      Znaczy to samo co although. Pamiętaj jednak, że though użyjesz tylko w środku zdania! I didn’t pass the exam though I learned a lot. (Nie zdałem tego egzaminu, mimo że/ chociaż dużo się uczyłem). in spite

Szyk zdania angielskiego

Podmiot i orzeczenie Ze względu na brak deklinacji, a raczej jej szczątkową postać – miejsce danego słowa bardzo często określa także jego funkcję w zdaniu. W związku z tym orzeczenie (verb) powinno stać jak najbliżej podmiotu (subject), np.: I am going to cinema. She has been studying French. Zauważ, że orzeczenie może się czasem składać z więcej niż jednego wyrazu. Mogą je oddzielać jedynie okoliczniki czasu wyrażające częstotliwość, (takie jak

ARTICLES – przedimki

Przedimki, jak podpowiada nazwa, pojawiają się w angielskim przed „imionami” – rzeczownikami, nazwami rzeczy, osób, zjawisk. W języku angielskim są dwa rodzaje rodzajników: I. rodzajnik nieokreślony (the Indefinite Article) – a lub an (jeśli rzeczownik zaczyna się w wymowie od samogłoski) poprzedza rzeczowniki policzalne, bliżej nieokreślone; .stosowany jest wyłącznie w przypadku rzeczowników w liczbie pojedynczej, np.: a girl, a dog, a car, a bottle; w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej