Odprawa posłów greckich jest pierwszą polską tragedią humanistyczną, utrzymaną w konwencji tragedii greckiej. Treść utworu odwołuje się do mitu trojańskiego, jednego z częściej wykorzystywanych przez tragików greckich, tym samym nawiązuje do wydarzeń z Iliady Homera.

 

W budowie utworu zachowane są cechy tragedii klasycznej:

 • Podział na epizody i komentarze chóru.
 • Sama obecność chóru, który zwraca uwagę odbiorcy na określone problemy.
 • Liczba osób na scenie nie przekracza trzech.
 • Zachowana jest zasada trzech jedności:
  • miejsca – rzecz dzieje się cały czas na Placu Publicznym przed pałacem Priama. Wieści spoza tego miejsca (np. z obrad Rady Królewskiej) przynoszone są i relacjonowane przez posła;
  • czasu – czas akcji nie przekracza dnia – obejmuje przybycie posłów, dyskusję bohaterów o tym, jaką należy dać im odpowiedź, obrady Rady Królewskiej i odprawę posłów;
  • akcji – akcja zawęża się do wątku politycznego, nie ma tu wyeksponowanych wątków innych: ani miłosnego, ani obyczajowego itp. Ośrodkiem akcji jest pytanie o odpowiedź, jaką należy dać posłom, którzy przybyli po Helenę.
 • Zachowana jest także w Odprawie… zasada odpowiedniości stylu wypowiedzi do pozycji ważności postaci (decorum).

Te cechy potwierdzają klasyczność utworu Jana Kochanowskiego.

.

Istnieją jednak także odstępstwa od reguł klasycznych:

 • Brak jasno określonego, charakterystycznego dla tragedii greckiej konfliktu tragicznego.
 • Nie ma tu także głównego bohatera naznaczonego piętnem tragizmu – czyli takiego, który musi wybrać pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami, który nie jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. W Odprawie… trudno w ogóle określić, kto jest głównym bohaterem – bowiem funkcjonuje tu bohater zbiorowy – Troja. Natomiast czyn i wybór, przed którym stoi Aleksander – Parys nie jest „czysto” tragiczny. Trudno bowiem nazwać prywatny interes i sprawę kraju za racje równorzędne. Podobnie Antenor, który wybiera powinność wobec kraju i nie daje się przekupić, wybiera drogę słuszną. W jego decyzji nie ma żadnego rozdarcia, dylematu, czy jest to właściwe rozwiązanie.
 • Pewnego rodzaju odstępstwem od reguły jest także fakt, że w tytule nie został wymieniony żaden z głównych bohaterów.
 • Odstępstwem od antycznego wzorca jest również to, że nie ma parodosu (pieś­ni wstępnej) i exodosu (pieśni końcowej).
 • Bardziej istotny od różnic w budowie jest fakt, że Kochanowski rezygnuje z wprowadzenia do swojego utworu fatum rozumianego jako przekleństwo lub wola bogów, które całkowicie determinuje postępowanie bohaterów. To zupełnie zmienia ich rolę – przestają być oni tylko bezwolnymi marionetkami, realizującymi zapadające w górze wyroki, stają się ludźmi samodzielnie kształtującymi swój los, odpowiedzialnymi za własne czyny. Nic ich od tego nie zwalnia – takie podejście zgodne jest z humanistycznym duchem odrodzenia!

Skojarz
W literaturze dawnej odwoływanie się do tradycji było zjawiskiem niezwykle częstym – właściwie było nawet czymś niezbędnym ze względu na obowiązujący model literatury opartej na normach i wzorach z przeszłości (tym tłumaczyć można np. długie królowanie Poetyki Arystotelesa). Naśladowanie dawnych mistrzów, dawnych stylów, sięganie do starych gatunków przeważało nad oryginalnością.

Uwaga!
Utwory antyczne odczytywano w renesansie jako źródła pouczeń moralnych – tak było z wędrówką Eneasza i Odyseusza. Bardzo żywotny i popularny był w renesansie mit trojański – w malarstwie zwłaszcza dużym powodzeniem cieszył się wdzięczny temat sądu Parysa. W literaturze polskiej zainteresowanie tym mitem także pozostawiło swój ślad w postaci Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski

O czym traktuje Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego?

Na czym polega alegoryczność Odprawy posłów greckich?

Czy Odprawa posłów greckich jest tragedią klasyczną?

Czy Odprawa posłów greckich jest tragedią klasyczną?

Czy analizując Odprawę posłów greckich, możemy mówić o pojęciu parenezy?

Odprawa posłów greckich jako tragedia humanistyczna

Związek Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego z tragedią antyczną i problemami Polski XVI wieku.

Kompozycja Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski – praca domowa