Dwa ideały miłości barokowej – porównaj sonet O nietrwałej miłości… Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Cuda miłości Jana Andrzeja Morsztyna.

Jak zacząć?

We wstępie dobrze byłoby scharakteryzować barok jako epokę kontrastów i przeciwieństw. Jest to czas niepokoju, rozdźwięku między nauką a wiarą, oscylowania postaw ludzkich od ascezy do skrajnego hedonizmu. Dualizm charakterystyczny dla tej epoki widoczny jest też w wykreowanej przez nią wizji miłości.

Zacznijmy od sonetu Morsztyna.

  • Przedstawia on miłość jako uczucie zmysłowe i psychologiczne. Morsztyn stosuje paradoksy i antytezy, często dla wzmożenia ekspresji zawarte w pytaniach retorycznych, na przykład: „Jak w płaczu żyję, wśród ognia pałając”. Nawiązuje do wzorów wypracowanych przez Petrarkę. Ziemska miłość do dziewczyny jest uczuciem ambiwalentnym: jednocześnie radosnym i pełnym ekstazy, ale też sprawiającym wielki ból i cierpienie. Miłość jest rozpięta między dwoma skrajnościami, żywiołami ognia i wody (płaczu).
  • Pomimo silnej ekspresji wiersza mamy tu do czynienia z przemyślanym konceptem, a wiersz sprawia bardziej wrażenie nieco sztucznego panegiryku niż autentycznego miłosnego wyznania.

Zajmijmy się teraz sonetem Sępa-Szarzyńskiego.

  • Również mamy w nim do czynienia z podwójną wizją miłości. O ile Morsztyna zajmowała jednak tylko miłość ziemska, erotyczna, to Szarzyński wprowadza rozróżnienie między miłością ziemską a niebiańską.
  • Miłość ziemska wyrasta z duchowej potrzeby miłości w człowieku, ale jest swego rodzaju samooszukiwaniem się, iluzją naszych zmysłów. Chcemy widzieć ideał w rzeczach, które nie są idealne, wszystko bowiem na ziemi, także kobiece piękno, ulega przemijaniu i rozkładowi. Miłość w wydaniu ziemskim to zazwyczaj tylko pożądanie, które prowadzi do lęku i niezaspokojenia.
  • Miłość niebiańska – powinna być ostatecznym celem człowieka. W niej bowiem znajduje on to, za czym tęskni dusza. Szarzyński nazywa Boga wieczną i prawą (czyli prawdziwą) miłością. Powinniśmy zmierzać właśnie ku niej, a nie szukać namiastek piękna i uczucia w świecie marności.

Podsumowanie

Zarówno u Sępa, jak i u Morsztyna, miłość jest uczuciem paradoksalnym, dychotomicznym. Obydwaj poeci dostrzegają, że ziemskie oczarowanie i pożądanie jest w zasadzie negatywne, musi doprowadzić do rozczarowania i cierpienia. Jednak Morsztyn mimo tego ryzyka skupia wszystkie swoje cele na tym rodzaju miłości. Natomiast Szarzyński jest skłonny do potępienia zmysłowych rozkoszy, chciałby odnaleźć duchowy wymiar miłości do Boga, gdyż tylko o to warto naprawdę zabiegać.

Zobacz:

Obraz barokowej miłości wyłaniający się z poezji Jana Andrzeja Morsztyna – ukaż cechy tej miłości na podstawie lektury sonetu Do trupa.

Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Mikołaj Sęp Szarzyński – O nietrwałej miłości rzeczy świata tego

Zastanów się, jakie cechy renesansowe, a jakie barokowe dostrzegasz w poezji Sępa Szarzyńskiego.

Najważniejsi poeci polskiego baroku

Poezja Jana Andrzeja Morsztyna

Na podstawie sonetu Do trupa Jana Andrzeja Morsztyna przedstaw obraz miłości barokowej.

Różne sposoby pisania o miłości w utworach poetów barokowych

Miłość i śmierć w literaturze baroku

Zaprezentuj najbardziej typowe sposoby pisania o miłości w trzech epokach: średniowieczu, renesansie i baroku.

Miłość i śmierć w literaturze baroku