Breaking news
  • No posts where found

XX wiek (Historia)

Polskie powstania XX wieku i protesty społeczne

Powstanie w getcie warszawskim W jakim celu utworzono w Warszawie getto? Dzielnica zamieszkana wyłącznie przez Żydów, czyli getto, została utworzona przez Niemców w Warszawie, by oddzielić ludność pochodzenia żydowskiego od ludności polskiej. Było to zgodne z polityką rasową III Rzeszy, która postawiła sobie za cel całkowitą zagładę (eksterminację) Żydów. Zostali oni uznani za bezwartościowy element skazany na wytępienie. Getto było otoczone murem i pilnowane przez policję. Szerzyły się tam choroby, panował głód. Dlaczego w getcie warszawskim

Konstytucje

Co to jest konstytucja? W którym kraju po raz pierwszy na świecie uchwalono konstytucję? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym odcinku Historii… Przeczytaj uważnie fragment: Zlikwidowany został dualizm Rzeczypospolitej, zniesiona odrębność organów władzy w Polsce i na Litwie. Konstytucja zwiększała znaczenie sejmu szlacheckiego. Wybierany na dwa lata miał być „zawsze gotowy”, tj. w każdej chwili mógł być zwołany na sesję nadzwyczajną.(…) Władza wykonawcza spoczywać miała w ręku króla i tzw. Straży Praw, do której wchodził prymas

Dzieje polityczne Polski do 1989 roku

 Pamiętasz, kto objął władzę w Polsce po zakończeniu II wojny światowej? A kiedy powstała Solidarność? Przypomnij sobie ważne fakty z najnowszej historii Polski! Po II wojnie światowej Polska stała się krajem uzależnionym od ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). Oficjalna nazwa kraju to Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL). Władze PRL-u zachowywały pozory demokracji, a w istocie Polska była państwem rządzonym totalitarnie. Pełnię władzy miała partia komunistyczna: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). To ważne! Komuniści mieli niewielkie poparcie

Wielkie bitwy

Bitwa to najbardziej krwawy sposób rozwiazywania konfliktów. Jakie wielkie bitwy powinieneś znać? Jakie znaczenie miało zdobycie Jerozolimy? W 1099 r. armia chrześcijańska, składająca się głównie z Francuzów, obległa i zdobyła Jerozolimę. Broniących ją muzułmanów wymordowano. Tak zaczęły się wyprawy krzyżowe, czyli wojny w imię obrony wiary. Walki trwały prawie 200 lat, bo dopiero w 1291r. ostatni krzyżowcy opuścili Ziemię Świętą. Zaangażowała się w nie cała Europa: cesarze Niemiec, królowie Francji i Anglii, książęta, rycerze i prości ludzie.

Kolonializm

Czym jest kolonia? To posiadłość jakiegoś państwa, która znajduje się poza jego granicami (zwykle jest to posiadłość zamorska). Jest ona zależna od tego państwa (nazywanego metropolią), czyli nie prowadzi samodzielnej polityki zagranicznej. Władze kolonii ustalają także z metropolią szczegóły dotyczące jej spraw wewnętrznych i podlegają ścisłej kontroli przedstawicieli metropolii. Jakie zjawisko otrzymało nazwę kolonializmu? Był to proces podporządkowywania obszarów słabo rozwi-niętych położonych na terytorium obu Ameryk, Azji i Afryki państwom

Konstytucje, rewolucje i ważne daty w teście

 Konstytucje do powtórki! n 1787 – Stany Zjednoczone – pierwsza konstytucja na świecie. Uchwalono ją w Filadelfii. Z prowadzonymi do niej uzupełnieniami obowiązuje do dziś. Zgodnie z jej postanowieniami na czele państwa stoi prezydent, który ma władzę wykonawczą. Władzę ustawodawczą pełni Kongres, składający się z Izby Reprezentantów i Senatu. Sąd Najwyższy to najważniejszy organ sądowy. n 1791 – Polska – Konstytucja 3 maja – jej tekst ogłoszono w czasie obrad Sejmu Wielkiego (1788–1792). Miała stać się

Przemiany społeczne na ziemiach polskich w II połowie wieku XIX i na początku wieku XX

 W tym odcinku przypominamy informacje o ważnych przemianach społecznych i uprzemysłowieniu na ziemiach polskich w II połowie wieku XIX i na początku wieku XX. Przeczytaj uważnie fragment: Na pierwszym miejscu w gospodarce Królestwa utrzymał się nadal przemysł włókienniczy: w 1880 r. zatrudniał on 51 tys. robotników na ogólną liczbę 118 tys. pracujących w przemyśle. (…) I tak fabryka Scheiblera rozrosła się w wielki kombinat liczący 200 tys. wrzecion przędzalniczych i 4000 krosien mechanicznych. Od połowy lat siedemdziesiątych konkurował z nim Izrael Poznański

I wojna światowa

Pamiętasz, jakie były przyczyny wybuchu I wojny światowej? Jesteś pewien tylko na 50 procent? To, niestety, za mało! Na egzaminie musisz mieć absolutną pewność! Przeczytaj uważnie fragment Orężem Wielkiej Brytanii jest obecnie armia francuska, trzeba ją więc uczynić niezdolną do walki, trzeba śmiertelnie wykrwawić (…). 21 lutego 1916 r. po dobrym przygotowaniu artyleryjskim ruszyły wojska niemieckie do ataku. Był to początek ciężkich i długich bojów (…) Zażarte walki (…) trwały do końca czerwca

II wojna światowa

 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Powtórz najważniejsze wiadomości o tym konflikcie zbrojnym… Przeczytaj uważnie fragment Tak przedstawiała się sytuacja, gdy dowódca ugrupowania „Poznań” gen. Kutrzeba po 8-dniowych walkach odwrotowych zdecydował się wespół z wycofującą się armią „Pomorze” uderzyć (…) w kierunku południowym. Celem przeciwnatarcia polskiego było przebicie się do Warszawy (…). Była to największa i najkrwawsza bitwa stoczona w toku kampanii wrześniowej (…). Oddziały polskie uderzyły na Skierniewice w nadziei przedarcia się do

21. Polska pod okupacją

Ziemie polskie pod okupacją i ich ustrój Wspólna agresja Niemiec hitlerowskich oraz ZSRR doprowadziła, po klęsce kampanii wrześniowej 1939 r., do okupacji ziem II Rzeczypospolitej. Oba mocarstwa ustaliły ramowo swoje „strefy wpływów” jeszcze przed wybuchem wojny w tzw. tajnych protokołach dołączonych do radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji w Moskwie 23.08.1939 r. (pakt Ribbentrop-Mołotow). W miesiąc później 28.09.1939 r. został zawarty między obu państwami traktat o „granicach i przyjaźni”. Różnica polegała na

5.3. Ustrój II Rzeczypospolitej

W listopadowych dniach 1918 r., w pierwszych chwilach wolności, zostały określone tymczasowe zasady organizacji władzy, przez funkcjonujący od dwóch tygodni rząd Jędrzeja Maraczewskiego, powołanego na ten urząd przez Józefa Piłsudskiego. Na mocy dekretu z 22.11.1918 r. władzę najwyższą do momentu zwołania Sejmu Ustawodawczego miał sprawować Tymczasowy Naczelnik Państwa, którym był Józef Piłsudski. Powoływał on rząd wraz z jego szefem (premierem) i mógł ich również odwołać. Rząd opracowywał projekty dekretów, które

5.2. Zarys dziejów II RP (Rzeczypospolitej)

Granice Niepodległa Polska od pierwszych dni swych powtórnych narodzin musiała walczyć o swoje przetrwanie i granice. Na ukształtowanie granicy polsko-niemieckiej decydujący wpływ miały mocarstwa zachodnie na konferencji pokojowej w Paryżu. Jej rezultatem był traktat wersalski regulujący większą część wspólnej granicy. Istotny wpływ posiadało też powstanie wielkopolskie (grudzień 1918-luty 1919), które potwierdziło polskość tego regionu. Na kilku spornych obszarach odbyły się na mocy postanowień wersalskich plebiscyty: na Warmii, Mazurach i Powiślu

5.1. Narodziny II Rzeczypospolitej

Wydarzeniem, które w sposób decydujący przyczyniło się do odzyskania przez Polskę niepodległości, była I wojna światowa, gdy do tej pory zgodni w zasadniczych dla nas – niestety – sprawach, zaborcy stanęli naprzeciw siebie, w obydwu wrogich sobie obozach: Koalicji – Entanty (Rosja) i państw centralnych (Niemcy i Austro-Węgry). Nie mogąc w najśmielszych nawet marzeniach i planach przewidzieć wyniku wojny w postaci klęski wszystkich trzech zaborców, stojąc twardo na ziemskich realiach,

33. Bilans II wojny światowej

W wojnę zaangażowanych było 61 państw ze wszystkich kontynentów, pod bronią znalazło się około 110 milionów ludzi, zginęło co najmniej 55 milionów. Liczba ta może być większa, o czym świadczą ujawnione podczas tzw. pierestrojki w ZSRR dane o większych stratach tego państwa (zamiast 20 milionów – 26 milionów zabitych), rannych zostało około 35 milionów. Wielkie znaczenie miały też konsekwencje polityczne. Nastąpił nowy podział świata na strefy wpływów dwu wielkich mocarstw – USA i ZSRR

32. Przedstaw działalność polskiej lewicy komunistycznej w latach wojny i okupacji

Okres okupacji – od KPP do PKWN Po rozwiązaniu Komunistyczne Partii Polski decyzją Kominternu (Międzynarodówki Komunistycznej 1919-1943) w 1938 roku i masakrze przywódców partii w okresie stalinowskich czystek, na ziemiach polskich działały rozproszone niewielkie grupy komunistyczne bez prawa tworzenia nowej partyjnej organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Sierp i Młot, Proletariusz. Na terenach okupowanych przez ZSRR wielu komunistów podjęło współpracę z organami radzieckimi, przechodząc do administracji czy innych służb publicznych (jak Marceli Nowotko, Bolesław Bierut, Wanda Wasilewska

31. Co to jest holocaust? Polacy wobec kwestii żydowskiej podczas wojny i okupacji

Żydzi – naród przez dwa tysiące lat pozbawiony państwa, żyjący w diasporze (rozproszeniu), już od średniowiecza poddawany powtarzającym się falom prześladowań, szykan, represji i pogromów. Sprzyjały tym zjawiskom: fanatyzm religijny podgrzewany przez znaczną część Kościoła oraz wyraźna odmienność kulturowa (wiara i tradycja). Pewną rolę odgrywał też fakt, że Żydzi stawali się poważnym rywalem chrześcijańskiej elity gospodarczej, z racji prezentowanych niekiedy talentów finansowych i pewnej nadreprezentatywności w świecie finansjery. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że nader liczna była

30. Omów genezę i przebieg powstania warszawskiego.

Geneza – przesłanki polityczne i militarne Kluczowe dla zrozumienia istoty powstania jest poznanie przyczyn jego wybuchu. W lipcu 1944 roku sytuacja polityczna szeroko rozumianego obozu londyńskiego rysowała się fatalnie i z każdym dniem stawała się coraz bardziej dramatyczna. Wnioski z realizacji planu „Burza” na zachód od linii Curzona były nader pesymistyczne. Armia Czerwona nie zamierzała tolerować polskiej obecności i suwerenności na terenach uznanych za radzieckie i dokonywała aresztowań żołnierzy i władz lojalnych wobec rządu emigracyjnego. Zewsząd napływały

29. Jakie były założenia planu „Burza”?

Koncepcja W obliczu zbliżającej się ze wschodu Armii Czerwonej i braku oficjalnych porozumień międzyrządowych w delikatnej kwestii wzajemnych stosunków polsko-radzieckich decyzję podjęła Komenda Główna AK, za akceptacją władz emigracyjnych. Owocem narad i prac studyjnych stał się plan „Burza”. Przewidywał on uderzenie na okupanta w momencie jego załamania – spodziewanego odwrotu i wyzwolenie, a nastepnie utrzymanie obszarów przyfrontowych oraz powitanie przez cywilne instytucje państwa podziemnego nadchodzącej Armii Czerwonej. Przyświecały temu cele: militarny i polityczny. Uderzając na wspólnego nieprzyjaciela,

28. Przedstaw genezę, założenia, działalność oraz przyczyny rozpadu Wielkiej Koalicji

Powstanie Wielkiej Koalicji Koalicja antyhitlerowska tworzyła się niemal od samego początku wojny. W jej skład, oprócz Wielkiej Brytanii i Francji, wchodziła Polska i kolejne ofiary nazistowskiej agresji. Od lata 1940 roku ciężar walki spoczywał przede wszystkim na samotnej Wielkiej Brytanii rozglądającej się za potężnymi sojusznikami. Stopniowo następowało zbliżenie z USA, ale ze względu na oficjalną neutralność i silne opory izolacjonistów prezydent Roosevelt musiał być ostrożny, więc poparcie dla Anglii miało głównie gospodarczy i moralny charakter (ustawa

27. Ruch oporu w Europie podczas II wojny.

Swoistym fenomenem okresu II wojny, w skali dotąd nienotowanej, stała się działalność ruchu oporu w podbitych przez Niemcy i ich sojuszników krajach Europy i Azji. Polska Najwcześniej ruch oporu powstał w Polsce. Jak grzyby po deszczu powstawały organizacje podziemne stopniowo scalane i podporządkowywane najpierw Służbie Zwycięstwu Polsce, po jej rozwiązaniu Związkowi Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie, po przemianowaniu (14 II 1942 r.) Armii Krajowej (AK), pełniącej rolę zbrojnego ramienia władz emigracyjnych w okupowanym kraju. Do końca wojny