Nowe kierunki propagujące nowe formy to:

 

Tematem nowej poezji będą: technika, miasto, maszyny, tłum.

Ekspresjonizm

Ojczyzną nurtu były Niemcy, a podjęło go nowe pokolenie około 1910 roku. Ekspresja – to wyrażanie, uzewnętrznianie tego, co tkwi głęboko we wnętrzu człowieka. Poezja musi wyrażać to wnętrze – tak jak obraz Muncha pt. Krzyk materializuje i obrazuje, zdawałoby się abstrakcyjne, zjawisko.

Jakie znasz podstawowe cechy ekspresjonizmu?

.

Awangarda poetycka

Nurt francuski reprezentowany przez Apollinaire’a – piewcę ,,nowej poezji”. Ma być ona aktem twórczym i powołać do istnienia nowy świat, a ponieważ stwarza rzeczy nieistniejące – poecie przysługuje pełna i nieograniczona wolność twórcza.

 • Twórcy awangardy głosili:
  • swobodny tok obrazowania,
  • liryzm wizualny (kształt utworu też ma być widoczny, np. wiersz w kształcie fontanny, żołnierza itp.),
  • prozaizmy w poezji,
  • poezja kreacyjna – czyli powołująca do istnienia nowy świat, który dotąd istniał tylko w wyobraźni poety.

Wiąże się z awangardą termin liryzmu wizualnego – czyli dążenie do tego, by utwór wyrażał, mówił coś również swoją stroną wizualną, układem graficznym. Tworzono więc wiersze–fontanny i wiersze–automobile, układając wersy w przedziwne rysunki.

.

Futuryzm

Nurt stworzony przez Filippa Thomassa Marinettiego, odrzucający przeszłość, a głoszący apoteozę przyszłości. Za temat poezji obrali sobie futuryści cywilizację miast i technikę.

 • Głosili, że:
  • wojna to jedyna higiena świata;
  • profesorowie, archeolodzy i muzea to gangrena tego świata.
 • Przedstawiciele futuryzmu:
  • Filippo Marinetti,
  • Włodzimierz Majakowski w Rosji.
 • Filippo Marinetti – cechy poezji:
  • tylko przyszłość,
  • pejzaże miast,
  • techniki cywilizacji,
  • bunt przeciw tradycji i dziedzictwu przeszłości,
  • kult przemocy i wojny,
  • nowy język poetycki,
  • odrzucenie ortografii i interpunkcji.
 • Hasło futurystów: Ryczący automobil jest piękniejszy niż Nike z Samotraki.

.

Dadaizm

To już skrajna koncepcja poetycka. Ruch dada rozwinął się w Szwajcarii, a nazwę wziął od zabawki niemowlęcej. Programem dadaistów był bezsens, celem bunt przeciw całemu światu. Poematy ,,dada” składać się miały z przypadkowo złożonych sylab lub słów.

 • Głosili:
  Włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił, a otrzymacie poemat dada.

Mieszanka sylab nie przetrwała długo, lecz dadaizm stał się źródłem kierunku w malarstwie (tzw. collage).

.

Neoklasycyzm

To najmniej rewolucyjna koncepcja nowej poezji. Poeci tego nurtu stosują swojego rodzaju odwrót w stronę klasyki.

 • Przedstawiciele futuryzmu:
  • Paul Valéry (Francuz) tworzy filozoficzne aluzje, abstrakcje intelektualne, lecz formę utworów buduje według klasycznych wzorców.
  • Thomas Eliot (Anglik) pragnie przeżywać doświadczenia minionych epok i proponuje ponadczasowe rozumienie świata – zwłaszcza w swoim słynnym dziele pt. Ziemia jałowa.
 • Paul Valéry – cechy poezji:
  • poezja „czysta”
  • erudycja, intelekt
  • tradycyjne gatunki (oda, sonet)
  • porządek, synteza wiersza.

.

Surrealizm (nadrealizm)

jest konsekwencją realizacji psychoanalizy w literaturze i sztuce. Odkrywając podświadomość, Freud stworzył nowe przestrzenie dla artystów wszelkich dziedzin – ale zdegradował rozum, świadomość i logikę myśli. Surrealiści zapragną utrwalić sen, wizję, halucynację – będą je malować lub rekonstruować słowem. Wykorzystują grę skojarzeń, strofami złożonymi ze swobodnie kojarzonych słów.

 • Do głównych twórców należą:
  • André Breton,
  • Paul Eluard,
  • Louis Aragon.
 • André Breton – cechy poezji:
  • próbuje zapisać własne skojarzenia, wizje, wyłączając rozum,
  • poezja – areną podświadomości.

.

Poeci rosyjscy!

Dwudziestolecie jest epoką rozkwitu poezji rosyjskiej. Tworzą mistrzowie tacy jak: Jesienin, Achmatowa, Błok, Majakowski.

 • Szczególnie warte uwagi są biografie poetów – ofiar reżimu stalinowskiego: Osip Mandelsztam – zesłany na Syberię za wiersz przeciw Stalinowi, zmarł w drodze na Kołymę oraz Borys Pasternak – poeta, pisarz, autor słynnej powieści Doktor Żywago – nie mógł odebrać przyznanej mu Nagrody Nobla. Powieść zostaje zakazana w Związku Radzieckim.


Zapamiętaj!

Tematem nowej poezji będą:

 • technika
 • miasto
 • maszyny
 • tłum

 

Guillaume ­Apollinaire

był pół-Polakiem (Apolinary Kostrowicki), awangardowym poetą francuskim, osobą znaną w paryskich kręgach artystycznych, wreszcie – dzielnym żołnierzem I wojny światowej. To on jest autorem terminu surrealizm i nadał prądowi imię, używając słynnej metafory koła (człowiek chciał naśladować chód, więc wymyślił koło i tak powstał surrealizm). Znany wiersz Prześliczna rudowłosa napisał dla swojej żony Jaqueline Kolb, z którą ożenił się krótko przed śmiercią.

Czym wyróżnia się akmeizm na tle nowatorskich prądów i tendencji w literaturze dwudziestolecia?
Obroną tradycji, piękna i tendencji klasycyzujących.

 • Futuryzm parł do przodu, odrzucał przeszłość w ogóle.
 • Dadaizm proponował przypadkowe składanki z sylab, abstrakcjonizm deformował kształty rzeczywiste.
 • Nadrealizm poszukiwał materii poetyckiej w sferze nieświadomości, snu, halucynacji.

.

Akmeizm,

powstały ok. 1912 r., chciał bronić ,,czystego piękna”, zamiast drążyć współczesną problematykę, odwoływał się do literackich tradycji, a nazwę swą wywiódł z greki, w której akme znaczy szczyt. Jak widać, był to nurt niezbyt rewolucyjny, nic dziwnego, że wzbudzał niechęć i wrogość artystów zaangażowanych w rewolucyjną działalność. Trzeba bowiem wiedzieć, że akmeizm jest głównie zjawiskiem literatury rosyjskiej, jego przedstawiciele to: Osip Mandelsztam, Anna Achmatowa. Poeci, którzy przekonali się, że odwrót od panującej rzeczywistości nie jest łatwy.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Nowe tendencje w literaturze i sztuce dwudziestolecia

Co możesz powiedzieć o poezji międzywojennej Europy?

Wymień i scharakteryzuj nowe tendencje w poezji XX wieku

 

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce 1918-1939

Dwudziestolecie międzywojenne – TABELA

 

POEZJA dwudziestolecia – zestawienie