Gramatyka CZASY

FUTURE PERFECT (PRZYSZŁY UPRZEDNI)

CZAS FUTURE PERFECT (PRZYSZŁY UPRZEDNI)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will /shall have written Will I have written I will not (won’t) have written  2 os. lp. you will have written Will you have written you will not (won’t) have written  3 os. lp. he/she/it will have written Will he/she/it have written he/she/it will not (won’t) have written  1 os. lm.

FUTURE PERFECT CONTINUOUS – (PRZYSZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY)

CZAS FUTURE PERFECT CONTINUOUS (PRZYSZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY) Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego („future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jakiejś czynności. Jego konstrukcja wygląda następująco:     Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will have been doing Will I have been doing?  I will not (won’t) have been doing  2 os. lp. you

PAST SIMPLE – (PRZESZŁY PROSTY)

Formy czasu przeszłego czasownika to be    Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was – byłem  Was I? – Czy byłem?  I was not (wasn’t) – nie byłem  2 os. lp.  you were – byłeś  Were you? – Czy byłeś?  you were not (weren’t) – nie jesteś  3 os. lp.  he was – był she was – była it was – było  Was he?

Czas PAST CONTINUOUS – (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp. he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

PAST PERFECT – (PRZESZŁY UPRZEDNI)

Konstrukcja   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I had bought Had I bought? I had not (hadn’t) bought  2 os. lp. you had bought Had you bought? you had not (hadn’t) bought  3 os. lp. he/she/it had bought Had he/she/it bought? he/she/it had not (hadn’t) bought  1 os. lm. we had bought Had we bought? we had not (hadn’t) bought  2 os. lm. you

PAST PERFECT CONTINUOUS – (PRZESZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY)

Konstrukcja   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące  1 os. lp. I had been reading Had I been reading? I had not (hadn’t) been reading  2 os. lp. you had been reading Had you been reading? you had not (hadn’t) been reading  3 os. lp. he/she/it had been reading Had he/she/it been reading? he/she/it had not (hadn’t) been reading  1 os. lm. we had been reading Had we been reading? we had not (hadn’t) been reading

Powtórka – czas PAST SIMPLE (PRZESZŁY PROSTY)

Formy czasu przeszłego czasownika to be    Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I was – byłem Was I? – Czy byłem? I was not (wasn’t) – nie byłem  2 os. lp. you were – byłeś Were you? – Czy byłeś? you were not (weren’t) – nie jesteś  3 os. lp. he was – był she was – była it was – było Was he?

Powtórka – czas PAST CONTINUOUS (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp.  he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

Powtórka z czasów angielskich FUTURE CONTINUOUS – (CZAS PRZYSZŁY CIĄGŁY)

CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will be doing Will I be doing?  I will not (won’t) be doing?  2 os. lp. you will be doing Will you be doing? you will not (won’t) be doing?  3 os. lp. he/she/it will be doing Will he/she/it be doing? he/she/it will not (won’t) be doing?  1 os. lm. we

Angielski – sposoby wyrażania przeszłości

W języku angielskim istnieje wiele sposobów na mówienie o przeszłości. Niektóre konstrukcje możemy przetłumaczyć na język polski bez problemu, inne z kolei nie występują w języku polskim.   Past Simple Jeden z prostszych czasów. Użyjesz go wtedy, gdy coś wydarzyło się w przeszłości i w przeszłości się zakończyło. Wiesz także, kiedy zdarzenie miało miejsce (yesterday, two months ago, when I was a child). W tłumaczeniu na język polski użyjesz po prostu czasowników dokonanych (zrobiłem, nauczyłem się). W pytaniach często użyjesz

Angielski – sposoby wyrażania przyszłości

Talking about the future Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości: – Hi, Joanna. – Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over? – Well, I don’t know… Perhaps it is strange but I’m going to go to a fortune teller… – Are you mad? A fortune teller? What do you think she will tell you? – Well, I hope she will tell me something

Czasy angielskie – podsumowanie

Czasy angielskie podzielić można na: proste (po angielsku „simple”), ciągłe (po angielsku „continuous”), uprzednie (po angielsku „perfect”), dokonane uprzednie (po angielsku „past perfect”). Drugi podział rozgranicza: czasy teraźniejsze (po angielsku „present”), czasy przeszłe (po angielsku „past”), czasy przyszłe (po angielsku „future”).  Każdy czas gramatyczny ma: stronę czynną (po angielsku „active”); stronę bierną (po angielsku „passive”). Kiedy uwzględni się wszystkie możliwości, do dyspozycji mamy dwadzieścia cztery różne konstrukcje czasowe – choć,

Simple Past

Zasady tworzenia czasu Simple Past Zdania twierdzące W przypadku czasowników regularnych dodajemy do ich formy podstawowej końcówkę -ed (jeśli czasownik zakończony jest na spółgłoskę) lub końcówkę -d (jeśli ostatnią literą w formie podstawowej jest –e). Tak więc ogólny schemat to:  They walked along the street. Szli ulicą. She smiled at him at that moment. W tamtym momencie się do niego uśmiechnęła. W przypadku gdy podstawowa forma czasownika kończy się samogłoską

Future Continuous

Czas przyszły ciągły („future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + will + be + czasownik z końcówką -ing I’ll be doing my homework today. Dziś będę odrabiać moje zadanie domowe. I’ll be travelling all night. Będę podróżować całą noc. Pytania Pytania w czasie przyszłym ciągłym tworzymy w następujący sposób: will + podmiot + be

Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły (present continuous) tworzy się poprzez dodanie do odmiennego czasownika posiłkowego be czasownika głównego w formie ciągłej -ing (która nie podlega odmianie). Schemat, według którego tworzymy zdania w czasie present continuous, wygląda następująco: Zdania twierdzące Podmiot + czasownik posiłkowy be w odpowiedniej formie (am/ is/ are) + czasownik z końcówką -ing, np.: I am buying. (Kupuję.) Zdania przeczące Podmiot + czasownik posiłkowy „be” w odpowiedniej formie (am/ is/ are) + not + czasownik