POZIOM PODSTAWOWY (pisemna)

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family.

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family. Napisz list do przyjaciela, opisując w nim jednego z członków Twojej rodziny. Hi Tom, How are you? It is so good to write to you again after a long period of quietness. I have finally come back from the United States, where I visited my big family. I met two funny cousins, who I would like to write you about. Peter and Robert

Your brother asked you for instructions on your alarm clock. Write a short note for him.

Your brother asked you for instructions on your alarm clock. Write a short note for him. Brat poprosił Cię o instrukcję do Twojego elektronicznego zegarka, bo chciałby ustawić budzik. Sporządź krótką notatkę. First press the alarm button and keep it down for three seconds. When you hear a peep hours in the window start to blink. Next set the alarm adjusting it with (–) and (+). Finish with pressing the alarm

You have seen interesting IT solutions in a TV program, tell your friend about them.

You have seen interesting IT solutions in a TV program, tell your friend about them. W programie telewizyjnym widziałeś ciekawe rozwiązania techniczne, opisz je koledze. Dear Adam, Surely you are surprised to see my hand writting, but as a computer nerd you will definitely understand why I am writing to you this snail mail letter. I’m now in UK countryside completely disconnected visiting my grandparents, I have no acces to a computerL. Imagine that

You are organizing a team of student for a school project.

You are organizing a team of student for a school project. Explain your teacher why are you choosing these people by describing briefly their features of character. Twój nauczyciel poprosił Cię o ocenę charakteru osób, które mają pracować z Tobą przy szkolnym projekcie. Przedstaw krótko, czemu wybrałeś ich właśnie. For my school project I have chosen 4 students. Tom is a very responsible and highly-motivated person, he is also very keen on the computers and knows

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family.

Write a letter to your friend describing him one of the members of your family. Napisz list do przyjaciela, opisując w nim jednego z członków Twojej rodziny. Hi Tom, How are you? It is so good to write to you again after a long period of quietness. I have finally come back from the United States, where I visited my big family. I met two funny cousins, who I would like to write you about. Peter and Robert

List nieformalny (ćwiczenia)

Temat: sport List nieformalny (prywatny, nieoficjalny) to list, jaki piszemy do bliskich, przyjaciół, rodziny. Na maturze będziesz na pewno pisał list: to, czy formalny czy nie, zależy już od tego, na jaki zestaw trafisz. Niewątpliwie jednak powinieneś mieć przećwiczone obie formy, bo napisanie listu w dość krótkim czasie, jaki masz na maturze, wymaga pewnej wprawy. Przypominamy najważniejsze zasady pisania listu: Poszczególne części listu powinny być wyraźnie wyodrębnione (akapitami): wstęp, rozwinięcie,

Notatka (zadanie maturalne)

Temat: science Notatka – przypominamy więc tylko kilka najważniejszych cech notatki: Notatka może być oficjalna (np. do dyrekcji szkoły językowej) albo prywatna (do współlokatora). Zależnie od typu notatki stosujemy odpowiednią formę (formalną lub nieformalną). Najważniejsza w notatce jest skrótowość i komunikatywność. Zdania powinny być proste, język przejrzysty, można używać pominięć i skrótów, ale – uwaga! – ogólnie znanych i zrozumiałych. Prostota nie uprawnia do robienia błędów. Zdania mogą być nieskomplikowane, ale

Postcard (ćwiczenia)

Temat: travel Pocztówka to krótka forma pisemna występująca na maturze. Oto kilka najważniejszych jej cech: Styl pocztówki uzależniamy od osoby odbiorcy: inaczej będzie wyglądała pocztówka do szefa (styl formalny, pełne zdania, brak skrótów), a inaczej do koleżanki. Układ powinien być stały: zwrot grzecznościowy na początku (Dear…,), każda nowa kwestia pisana w osobnym akapicie (chociaż w tym wypadku wystarcza wcięcie, nie trzeba stosować przerwy), zwrot grzecznościowy na koniec (Love, Best wishes,

Ogłoszenie (ćwiczenia)

Temat: kultura Ogłoszenie to krótka forma występująca na maturze. Jest to tekst przeznaczony do umieszczenia w miejscu publicznym, musi więc być krótki, komunikatywny, napisany prostym językiem. Na maturze dopuszczalne jest wprawdzie używanie powszechnie znanych skrótów w ogłoszeniach, ale nie polecam nadużywania tego. Może się zdarzyć, że odbiorca nie zrozumie, co to znaczy, że mieszkanie jest unfurn. (unfurnitured – nieumeblowane) albo że mieści się w okolicy stacji metra E&C (Elephant and

Informal letter (list-nieformalny)

List nieformalny to jedna z najczęściej występujących dłuższych form maturalnych. Ze względu na to, że jest to list pisany do kogoś bliskiego (rodziny, przyjaciół, znajomych) – używamy w nim języka potocznego, dopuszczalne są skróty (contractions) i pominięcia nieutrudniające zrozumienia treści (np. zaimka względnego w zdaniu złożonym). Taki list, choć w znacznej części piszemy go tak jak mówimy (a więc poprawnie – ale bez sztuczności, napuszenia, nadużywania strony biernej), powinien mieć

Invitation (ćwiczenia)

Temat: wiedza o krajach anglojęzycznych Zaproszenie to prośba o wzięcie udziału w jakimś wydarzeniu. W zależności od tego, do kogo je kierujemy, zaproszenie może być oficjalne (np. do dyrekcji szkoły) lub prywatne (do koleżanki). Zasady do zapamiętania Zaproszenie powinno mieć odpowiedni styl. Jeśli piszemy oficjalne zaproszenie, warto pamiętać o zwrotach takich jak: We request the pleasure of your company (mniej więcej: Mamy zaszczyt prosić o Twoją obecność) czy Proper Attire

NOTE – notatka (ćwiczenia)

Temat: szkoła Notatka to przykład prostej formy użytkowej, w której na piśmie przekazujemy pewne informacje. Notatka, zależnie od tego, do kogo jest skierowana, może mieć charakter formalny (oficjalny) lub prywatny (nieformalny). Dla notatki prywatnej charakterystyczne są: krótkie zdania, często zastąpione równoważnikami; liczne skróty, znaki graficzne i pominięcia (np. zaimków, niektórych przyimków, przedimków); podział notatki umożliwiający jak najszybsze odnalezienie szukanej informacji (np. Gdzie? – w pokoju nauczycielskim; Co? – Zebranie itd.);

List nieformalny (ćwiczenia)

Temat: dom List nieformalny List nieformalny (prywatny) to bardzo popularna forma maturalna. Taki list piszemy do przyjaciół lub rodziny, jeśli chcemy poinformować ich o zmianach w naszym życiu, upewnić o pamięci, uzyskać informacje bądź je przekazać. Taki list, przeciwnie niż list formalny, również będący formą maturalną (zajrzyjcie do „Cogito” nr 18, gdzie taki list omawialiśmy) powinien być napisany lekko, stylem potocznym, językiem nieskomplikowanym. Język listu prywatnego bardzo zbliżony jest do

Announcement (ćwiczenie)

Temat: nauka i technika Ogłoszenie to zawiadomienie o czymś wywieszone w miejscu publicznym lub rozpowszechniane za pomocą mediów. Pisząc ogłoszenie na maturze, trzeba pamiętać o kilku zasadach: Ogłoszenie jest zwykle schematyczne i dąży do maksymalnego uproszczenia. Występują w nim liczne skróty (w niektórych prawdziwych ogłoszeniach w angielskiej prasie nie ma np. zaimków, przyimków itd. Na maturze aż tak skrótowo pisać nie powinieneś). Język jest bezosobowy, często stosowane są równoważniki zdań

List formalny (ćwiczenia)

List formalny (oficjalny) to bardzo często występująca na maturze forma pisemna. Taki list wysyłamy do osób, z którymi nie utrzymujemy kontaktów towarzyskich, a więc do instytucji, osób zajmujących ważne stanowiska itd. Taki list, choć jego układ nie różni się znacznie od listu prywatnego, powinien być napisany w innym rejestrze (stylu).   List formalny – główne wymogi powinien być czytelny, napisany w przejrzystym układzie, adres i inne części listu powinny być

Zadanie maturalne

Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. W każde z miejsce (1–5) wstaw literę (A–E) oznaczającą brakujące zdanie. Jedno ze zdań zostało podane dodatkowo. Post office disaster “What’s going on?” I wondered as I came round the corner and saw a group of people standing in front if the post office building. (1) At first I thought that the post office is closed and I have made my

MATURA PISEMNA Z ANGIELSKIEGO – poziom podstawowy i rozszerzony

JAK PISAĆ NA MATURZE Pisanie w języku obcym jest prawdziwą sztuką. Pamiętaj jednak, że i ona ma swoje „żelazne zasady”. Ważne, by twój tekst: miał jasny przekaz określony w poleceniu egzaminacyjnym, spełniał wymogi danej formy, był poprawny leksykalnie i gramatycznie. Na poziomie podstawowym będziesz musiał napisać dwa teksty użytkowe: krótszy: ogłoszenie, notatka, komunikat, pocztówka, ankieta – brak limitu słów (ogranicza Cię jedynie miejsce pozostawione na czystopis). dłuższy: list prywatny lub prosty list oficjalny –

List do redakcji (ćwiczenia)

List do redakcji jest listem formalnym i dlatego obowiązują tu ściśle określone zasady. Pisząc taki list: nie używaj skrótowców, czyli pisz I am, a nie I’m; używaj strony biernej; używaj formalnego słownictwa: zamiast     użyjget             obtain start          commence look for     seek ask for       request buy            purchase want          require Ważne! Phrasal verbs należą do rejestru nieformalnego, staraj się więc ich nie używać

SURVEY, FORM – ankieta, formularz (ćwiczenia)

Ankieta, inaczej nazywana kwestionariuszem, to forma użytkowa złożona z zamkniętych (tak/nie) lub otwartych pytań, przeznaczona do wypełnienia przez pojedynczą osobę (respondenta) na zadany temat. Na maturze możesz spotkać się albo z zadaniem polegającym na ułożeniu ankiety (wtedy już na nią nie odpowiadasz!), albo z takim, w którym będziesz musiał gotową ankietę wypełnić. Jak dobrze odpowiedzieć na ankietę podczas matury? Odpowiadaj na temat, zgodnie z punktami zawartymi w poleceniu. Odpowiadaj krótko,