Skamander

Poetycka grupa Skamander wywodzi się z grupy pikadorczyków – organizatorzy słynnych imprez „Pod Picadorem” w kilka miesięcy po rozwiązaniu ogłosili się poetycką grupą o nazwie Skamander i urządzili reklamowy wieczór przy ulicy Karowej.

Skład grupy:

Postulaty:

 • Programowa zapowiedź bezprogramowości. Poeci Skamandra nie chcą określać wspólnego programu. Łączy ich przyjaźń i ogólne poglądy na temat poezji, poza tym obierają różne techniki twórcze.
 • Prawo do swobody artystycznej, niechęć do patosu i kult talentu.
 • Poeta niech będzie rzemieślnikiem i uczciwym pracownikiem, a nie „nadludzką istotą”.
 • Cały program tej poezji – to młodość jako temat i siła twórcza.

Jak tworzyli?

Członkowie grupy Skamander różnili się między sobą i ich twórczość budzi zupełnie odmienne skojarzenia.

 • Jarosław Iwaszkiewicz – podążał w kierunku estetyzmu i klasycznej formy poezji, zajmował się ideą piękna, mitem artysty, świat traktował jako materiał do przetworzenia w poezji.
 • Antoni Słonimski – z kolei prezentuje bunt, demonstruje swoje ciągłe niepogodzenie się ze światem.
 • Czołowym twórcą okazał się Julian Tuwim – poeta młodzieńczego entuzjazmu, potem buntu i zachwytu klasyczną poezją Kochanowskiego.
 • Kazimierz Wierzyński – to witalizm, energia „tryskająca z wierszy”, poeta radości, pierwszy poeta sportu, patriota i emigrant tęskniący do kraju.

Lata 30. to koniec działalnoś­ci grupy Skamander. Rozeszły się drogi poetów przyjaciół, obrali różne kariery, poróżniły ich także poglądy polityczne. Lechoń i Iwaszkiewicz objęli stanowiska dyplomatyczne za granicą, Wierzyński związał się z prawicowym obozem sanacji, Słonimski zajął się publicystyką, a Tuwim – czołowy poeta Skamandra – podejmował coraz poważniejsze, krytykujące rzeczywistość tematy.

 

Futuryści

Skład grupy:

W II Rzeczypospolitej istniały dwa ośrodki futuryzmu:

 • Warszawa – tu działali Anatol Stern i Aleksander Wat
 • Kraków – Stanisław Młodożeniec i Bruno Jasieński.

Program:

 • Futuryści zrywają z przeszłością i tradycją narodową.
 • Wierzą w maszynę i GGA (Gga – almanach poezji futurystycznej wydany przez Anatola Sterna i Aleksandra Wata. Tytuł to skrót zdania „gga (gęganie) gąsiora jest piękniejsze od śpiewu słowika”))
 • Chcą powyrzucać „mumie mickiewiczów” i wreszcie skończyć z ortografią.
 • Wzorem dzieła sztuki jest dobra maszyna.
 • Wiersz-manifest to But w butonierce Bruno Jasieńskiego.
 • Główna działalność: lata 1919-1921.


Awangarda Krakowska

Awangarda Krakowska ukształtowała się na początku lat 20. za sprawą działalności poetów skupionych wokół Tadeusza Peipera i wydawanego przez niego pisma „Zwrotnica” (w dwóch seriach 1922–1923 i 1926-1927). Peiper był teoretykiem grupy – po powrocie z Hiszpanii w 1921 r. wydał programowe książki pt. Nowe usta i Tędy.

Członkowie Awangardy Krakowskiej to:

Ich program to:

 • idea nowej sztuki, którą określają: 3 x M – miasto, masa, maszyna – jako naczelne tematy poezji;
 • praca nad językiem poetyckim – precz z watą słów – sens tkwi w skrócie i sile metafory, w kondensacji znaczeń słowa;
 • poeta nie jest kapłanem, nie jest beztroskim lekkoduchem, lecz poważnym rzemieślnikiem pracującym w materiale słowa.

Grupa przestała istnieć w latach trzydziestych XX w., lecz do jej założeń nawiązywały inne grupy, zwłaszcza zaś awangarda lubelska.

 • Najwybitniejszym poetą Awangardy Krakowskiej pozostał Julian Przyboś.
 • Papieżem awangardy nazywano zaś Tadeusza Peipera.
  Skupiali się wokół niego: Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek.

Główny temat poezji:

 • 3 x M (miasto, masa, maszyna).

Główne założenia stylistyczne

 • „precz z watą słów!”,
 • skrót i metafora jako najistotniejsze chwyty poetyckie.
 • Konieczna aktywność intelektualna odbiorcy, jak przy wierszu Z Tatr Przybosia.

 

Awangarda Lubelska – Druga Awangarda

Druga Awangarda to termin obejmujący awangardowe grupy poetyckie lat 30., które swoim programem nawiązywały do założeń Awangardy Krakowskiej. Najważniejsza wśród nich była Awangarda Lubelska – 1927-1939.

 • Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Józef Czechowicz (Przez kresy, Żal), który głosi muzyczną poezję snu, skojarzeń i miazgi psychicznej.
 • Awangarda lubelska przejęła od krakowskiej zasadę poetyckich skrótów i płynnego obrazowania oraz zamiłowanie do metafory.
 • Natomiast założenia poezji Czechowicza brzmiały następująco:
  • „Poezja jest muzyką”.
  • Materiałem poezji mogą być skojarzenia, sen, psychiczne wrażenia człowieka.
  • Poezja powinna głosić postulaty moralne.
  • Poezja powinna wracać do tradycji swoją tematyką.
 • Józef Czechowicz jest poetą pejzażu, katastrofistą, wyraził w poezji przeczucie własnej śmierci, przeczucie wojny (zginął podczas bombardowania). Znamienny w tej kwestii jest wiersz Żal – przedstawia bowiem zapowiedź wojny, w której „będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie”. Celnie uchwycił poeta grozę zabijania: chłopa, kobiety, dziecka, wszystkich i przez wszystkich – jako najgorsze zło wojny. Dodatkowej grozy dostarcza fakt z biografii poety.
 • Awangarda Lubelska przywołuje też tradycyjne tematy, jak wieś, pejzaże, uczucia itp.

 

Żagary

Grupa poetycka w Wilnie, działająca w latach 1931-1934.

Jej skład to:

 • Teodor Bujnicki,
 • Stefan Jędrychowski,
 • Aleksander Rymkiewicz,
 • Jerzy Zagórski
 • Czesław Miłosz.

Program:

 • Żagaryści głosili katastrofizm – czyli przeczucie zagłady świata i kresu istnienia ludzkiego.
 • Poeci skupieni wokół pisma Żagary powracali do romantyzmu i symbolizmu.

 

Kwadryga

Grupa jedenastu członków Koła Literackiego m.in. Stanisław Dobrowolski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Lucjan Szenwald. Wydawali także pismo Kwadryga, organizowali w latach 1930-1931 popularne spotkania z publicznością (wzorując się nieco na Skamandrze).

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Poezja dwudziestolecia w Polsce

Dokonaj alfabetycznego zestawienia najbardziej znanych poetów dwudziestolecia międzywojennego, zaznaczając ich przynależność grupową i charakterystyczne utwory.

POEZJA dwudziestolecia – zestawienie

Poezja dwudziestolecia wobec rzeczywistości ówczesnej Polski

Poezja dwudziestolecia międzywojennego wobec tradycji

Kto tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym?

Klasówka ze skamandrytów

Realizacja wypracowania o skamandrytach i ich stosunku do roli poezji

Wierzyński – Iwaszkiewicz – Słonimski. Jakie utwory tych skamandrytów możesz zaprezentować?