Literatura tego okresu jest niezwykle różnorodna. Kierunki artystyczne, które wyraźnie odwołują się do tradycji, sąsiadują z tendencjami awangardowymi, zrywającymi z dorobkiem poprzednich epok.

 • Do pierwszej grupy należy neoklasycyzm daleki od eksperymentów, proponujący poezję intelektualną o kunsztownej formie.
 • Kierunki awangardowe – takie jak dadaizm czy surrealizm – dążą do czegoś przeciwnego, do wyzwolenia literatury spod władzy rozumu, proponując zapis swobodnych skojarzeń, snów, wizji, halucynacji.

Tendencje te, obserwowane w literaturze europejskiej, miały wpływ na dorobek polskich poetów tego czasu.

 • Część twórców pozostaje w kręgu oddziaływania tradycji, np. poeci Skamandra (Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz) czy Władysław Broniewski. Do tradycji będą się także odwoływać poeci, którzy debiutowali w okresie Młodej Polski – (Leopold Staff, Bolesław Leśmian).
 • Inni twórcy będą wyraźnie zrywali z tradycją, jak
  • futuryści (Bruno Jasieński),
  • poeci Awangardy Krakowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś),
  • Józef Czechowicz
  • czy tzw. żagaryści (Czesław Miłosz, Jerzy Putrament).

Wyraźny podział na takie dwie grupy jest jednak uproszczony. Czy w ogóle możliwe jest całkowite zerwanie z tradycją? Nawet jeśli forma utworu jest awangardowa, w treści mogą pojawiać się nienowe tematy czy motywy. I odwrotnie – nowoczesnym ideom towarzyszą czasem tradycyjne gatunki literackie.

Tak więc elementy tradycyjne i nowatorskie przeplatają się dzięki czemu poezja dwudziestolecia międzywojennego jest bardzo ciekawa i różnorodna.

 

Najczęściej odrzucane elementy tradycji:

 • Realistyczne odtwarzanie rzeczywistości jest anachroniczne!
  Nowa literatura powinna być dostosowana do przemian cywilizacyjnych, jej zadaniem jest kreowanie nowego świata. Poezja ma być aktem twórczym powołującym do istnienia nowy świat, a artysta ma mieć pełną swobodę tworzenia.Wiersz w kształcie telefonu czy zegarka?
  Czemu nie – znajdziemy takie utwory w poezji Guillaume’a Apollinaire’a (przedstawiciela awangardy poetyckiej we Francji) czy twórczości polskich futurystów.Podporządkowaną rozumowi mimetyczność coraz częściej zastępują w poezji tej epoki swobodne, przenikające się wizje. Teoretyk Awangardy Krakowskiej Tadeusz Peiper pisze o potrzebie zerwania z realizmem:„Przenosząc pojęcia w dzielnice, do których one metrykalnie nie należą, metafora przekształca rzeczywistość doznań i przetwarza ją w nową rzeczywistość, rzeczywistość czysto poetycką.”
 • Uświęcone tradycją idee i tematy są już nieaktualne.
  Awangardowi artyści twierdzą, że skoro jest już nowa rzeczywistość, inne mają być tematy i motywy literackie, stąd zainteresowanie ich współczesnością i teraźniejszością.„3xM” – miasto, masa, maszyna – oto tematy nowej sztuki.
  „Literatura dotychczas wielbiła kontemplację, ekstazę i sen; my chcemy wielbić ruch agresywny, gorączkową bezsenność, bieg, salto mortale, policzkowanie i uderzenie pięścią” – pisał Marinetti w swoim manifeście futurystycznym.Wtórują mu polski futurysta Bruno Jasieński: „Pochwalamy życie, które jest wiecznym mozolnym zmienianiem się – ruch, motłoch, kanalizację i Miasto”. Zamiast tematów wysokich literatura epoki proponuje zachwyt teraźniejszością,
  „skok w teraz”.
  Tę fascynację widać także u twórców, którzy nie odrzucają tradycji całkowicie.
  A w maju
  Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
  Na przedniej platformie tramwaju!
  – pisze ironicznie Julian Tuwim w wierszu Do krytyków. Zamiast o ojczyźnie, walce, ideach społecznych literatura chce mówić o jeździe tramwajem czy spacerze po mieście.
 • Styl wysoki, podniosły – odchodzi w przeszłość
  Podobnie jak wysokie tematy. Do literatury wprowadzane są powszechnie kolokwializmy, język potoczny (dobry przykład to twórczość Tuwima). Nowatorstwo językowe poezji dwudziestolecia ma zresztą różne przejawy.

  • Skamandryci zwracają uwagę na muzyczność poezji (podkreślanie rytmiczności, onomatopeje, eufonia…).
  • Twórcy Awangardy Krakowskiej postulują poetykę skrótu myślowego, głównym środkiem wyrazu staje się wielopoziomowa, spiętrzona metafora.
  • Najbardziej rewolucyjna jest pod względem języka twórczość futurystów. Czasami ich wiersze przypominają bełkot – taki efekt dają negowanie zasad składni, ortografii i interpunkcji, zaskakujące neologizmy…
 • Poeta nie jest wieszczem, jednostką stojącą ponad światem!
  Nie jest też kimś odpowiedzialnym za sprawy ojczyzny – takie spojrzenie ukształtował polski romantyzm, a odzyskanie niepodległości w roku 1918 pozwoliło wreszcie z nim zerwać.
  „Zrzucam z ramion płaszcz Konrada” – pisał Antoni Słonimski (Czarna wiosna), a w programowym wierszu Tuwima (Poezja) czytamy:
  Nie chcę być przodownikiem,
  chętnie w tłum się wcisnę,
  będę Ultimus inter pares
  (ostatni wśród równych).
  Program Awangardy Krakowskiej mówi o poecie jako rzemieślniku, odrzucane jest natchnienie – podstawą działania twórczego jest praca.

Poezja Skamandra


Gdzie najłatwiej zobaczyć wpływ tradycji

 • W motywach, tematach i symbolice
  Poeci dwudziestolecia często wykorzystują takie utrwalone w świadomości czytelnika elementy tradycji.

  • Nawet słynne hasło futurystów: „ryczący automobil […] jest piękniejszy od Nike z Samotraki”, odwołuje się do tradycji poprzez przykład słynnego antycznego posągu.
  • W katastroficznej twórczości żagarystów występować będą liczne odwołania do biblijnej Apokalipsy św. Jana,
  • w twórczości skamandrytów pojawią się motywy romantyczne (zwłaszcza w poezji Jana Lechonia).
 • W odwołaniach do konkretnych epok czy twórców
  • tradycje franciszkańskie u Staffa,
  • odwołania do Kochanowskiego w twórczości Tuwima (Rzecz czarnoleska),
  • odwołania do liryki romantycznej w poezji Lechonia.
 • W gatunkach literackich i systemach wersyfikacyjnych
  Nawet futuryści, tak wyraźnie odrzucający dorobek przodków, odwoływali się:

  • do tradycyjnych gatunków (np. Hymn do maszyny mego ciała Czyżewskiego)
  • do form wersyfikacyjnych, np. wiersza sylabotonicznego. Tego typu tradycyjność, wyrażająca się regularną strofiką i wersyfikacją, będzie charakterystyczną cechą poezji Broniewskiego, łatwo ją dostrzec także w dorobku poetów Skamandra.

Omów powstanie, skład i genezę nazwy oraz charakter grupy Skamander

Zapamiętaj!

 • Awangarda (od francuskiego „avant-garde”: straż przednia) – wspólna nazwa dwudziestowiecznych ruchów artystycznych, charakteryzujących się tworzeniem programów diametralnie różnych od przyjętych norm. Awangardziści zawsze „zrywają z przeszłością”, najostrzej atakując swych poprzedników.
 • Futuryzm (od łacińskiego „futurus”: przyszły) – prąd artystyczny, zapoczątkowany we Włoszech (Filippo Tommaso Marinetti) i w Rosji (Włodzimierz Majakowski). Cechuje go fascynacja przyszłością zdominowaną przez osiągnięcia cywilizacyjne, dzięki którym nastąpi przemiana – według futurystów w pełni pozytywna – i uproszczenie ludzkich potrzeb duchowych.
 • Oktostych (greckie okto: osiem) – gatunek liryczny, wiersz składający się z czterech dwuwersów (Iwaszkiewicz).
 • Panteizm (greckie theos: bóg) – pogląd zakładający obecność pierwiastków boskich, metafizycznych w całości świata naturalnego, utożsamiający Boga z naturą.
 • Witalizm – pogląd opierający się na afirmacji życia w jego biologicznym rozumieniu, fascynacja płodnością i ruchem przyrody (Tuwim, Wierzyński).

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Poeci dwudziestolecia w Polsce

Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego

POEZJA dwudziestolecia – zestawienie

Poezja polskiego dwudziestolecia. Grupy poetyckie.

Twórcy dwudziestolecia w Polsce

Poezja dwudziestolecia wobec rzeczywistości ówczesnej Polski

Poezja dwudziestolecia międzywojennego wobec tradycji

92. Przedstaw nowy program poezji XX-lecia międzywojennego – pierwsza i druga Awangarda oraz Skamander

Dwudziestolecie międzywojenne w Polsce – TABELA