Poezja Miłosza obszarem zagadnień uniwersalnych. Rozwiń temat, odwołując się do twórczości poety.

Postaw tezę

Tak, istotnie Miłosz podejmuje w swoich utworach zagadnienia odwieczne, ponadczasowe. Nawet teksty powstałe pod wpływem konkretnych wydarzeń okazują się po latach zaskakująco świeże i aktualne.

 

Udowodnij tezę

Problem sensu istnienia, sensu świata, zagadnienie trwania i przemijania

  • Wiersz Dar o afirmacji życia, sensie istnienia odnajdywanym w codziennej pracy, w zgodzie ze światem, z naturą, w przezwyciężaniu złych napięć i emocji. Zinterpretuj koniecznie symboliczną puentę wiersza: niebieskie morze i żagle to parabola ludzkiego losu; człowieka wędrowca poruszającego się trochę bezwiednie w kosmosie życia.
  • Wiersz Dwór – przejmujący tekst o przemijaniu, które wcale nie przekreśla wartości istnienia. Zwróć uwagę na obraz transformacji scenerii w wierszu. Obumieranie przyrody staje się tu metaforą spraw tak odwiecznych jak przemijalność, nietrwałość, kres egzystencji. Obrazuje symbolicznie proces starzenia się człowieka, który podobnie jak przestrzeń podlega niszczącej sile czasu.
  • Sens – pytanie o inny wymiar bytu, o życie po życiu, istnienie Boga. Zaakcentuj przesłanie utworu: tylko istnienie Boga nadaje światu sens, inaczej kosmos jest tylko perfekcyjnym mechanizmem. „Gdyby tak było”, to pozostaje słowo, które ma siłę protestu i rozpaczliwie, wbrew wszystkiemu poszukuje transcendencji.
  • Wiersz Oeconomia divina (łac. boska ekonomia) – poetycki traktat o upadku cywilizacji. Konkluzja tekstu: sens świata może płynąć tylko od sacrum, jeśli nie ma bytu nadrzędnego, ludzkość zmierza donikąd.

Problem władzy, portret władcy i dworu

  • Wiersz Który skrzywdziłeś to obraz apodyktycznego władcy i służalczego dworu. Zważywszy na czas powstania wiersza, można przypuszczać, że autor obserwował władzę totalitarną. Nie ma jednak wątpliwości, że przedstawia zjawisko ponadczasowe: władca nie ma rysów konkretnego imperatora, jest abstrakcyjny, a jego dwór też uosabia znane od wieków błazeńskie zachowania.
  • Wiersz Do polityka – podobny w swojej tematyce do poprzedniego tekstu. Obraz imperatora, który dzierży w swoim ręku losy świata. Trudno go ocenić. Jego czyny są niejednoznaczne.

Temat roli poezji i poety w życiu narodu, w tym problem wolności artysty, zagadnienia procesu twórczego

Znajdziesz te kwestie w wielu wierszach: W Warszawie, Campo di Fiori, Ars poetica, Który skrzywdziłeś. Wykorzystaj uwagi na ten temat zawarte w pierwszej propozycji wypracowania domowego.

Topos mowy rodzinnej, jej roli w życiu każdego człowieka, znaczenie języka ojczystego dla emigranta

Odwołaj się do wiersza Moja wierna mowo. Zacytuj:

Moja wierna mowo
Byłaś moją ojczyzną bo zabrakło innej.

Podkreśl, że język staje się synonimem kraju ojczystego, jest schronieniem dla emigranta i sacrum, bo bez niego człowiek traci swoją tożsamość. Wiersz patriotyczny, ale jakże uniwersalny w swej wymowie.

 

Podsumuj

Zbierz spostrzeżenia wynikające z analizy tekstów. Podkreśl refleksyjny sposób ujęcia tematów. Zaprezentuj własną opinię na temat przeanalizowanych tekstów. Czy przemawiają do Ciebie? Które najbardziej?

 

Zobacz:

Poezja Czesława Miłosza

Jak rozumiesz wiersze Czesława Miłosza pt. Campo di Fiori i W Warszawie?

Czesław Miłosz – praca domowa

Czesław Miłosz – matura

Czesław Miłosz na maturze

Etapy twórczości Czesława Miłosza

Czesław Miłosz – twórczość

Czesław Miłosz na maturze

Powinności poezji wobec czasu i ludzi na podstawie wybranych wierszy Czesława Miłosza

Czesław Miłosz

Poeci nobliści – Czesław Miłosz, Wisława Szymborska