Breaking news
  • No posts where found

Gramatyka (Angielski)

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników

W większości przypadków liczbę mnogą rzeczowników tworzy się w języku angielskim bardzo prosto (o wiele prościej niż po polsku). Po prostu dodajemy literę -s do rzeczownika w liczbie pojedynczej i w ten prosty sposób otrzymujemy liczbę mnogą, np.: dog – dogs, cat – cats, boy – boys, itp. Należy jedynie pamiętać: jeżeli jakiś wyraz w liczbie pojedynczej kończy się na spółgłoskę dźwięczną lub na samogłoskę, końcówkę -s czytamy dźwięcznie jako

There is / there are

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, rzeczowniki możemy podzielić na dwie grupy: policzalne, opisujące to co można policzyć na sztuki, nie używając żadnych dodatkowych jednostek miary (centymetrów, litrów, szklanek, itp.). Wszystkie pozostałe, a więc rzeczowniki abstrakcyjne (fraternity – braterstwo, love – miłość), opisujące materiały (wood – drewno, glass – szkło), ciecze (milk – mleko, wine – wino) i produkty sypkie (np. sugar – cukier, rice – ryż, coffee –

Do powtórki: phrasal verbs

Ania, 19 When the weekend starts I always get dressed pretty early. I quickly get dressed and go riding! On Saturdays I try to spend the whole day in the stable. I start with cleaning up my favourite horse, Lucky. Then I put the saddle on it, get on and start riding. Even when the hours are pas­sing by I do not get off and carry on as long as I notice that Lucky is tired. Then

Porównanie czasów przeszłych

the Past Simple  Konstrukcja Twierdzenie: os. + II forma czasownika + … I watched this film yesterday. – (Obejrzałem ten film wczoraj.) Pytanie: DID + os. + I forma czasownika + …? Did you watch this film yesterday? – (Czy obejrzałeś ten film wczoraj?) Przeczenie: os. + DID + NOT + I forma czasownika + … She didn’t watch this film yesterday. – (Ona nie obejrzała tego filmu wczoraj.) Użycie Jeżeli

TO BE GOING TO – co to za konstrukcja?

Jest wiele sposobów mówienia o przyszłości. Możemy używać: czasowników modalnych (Tomorrow I can help you. – Jutro mogę ci pomóc), czasu Present Continuous, jeżeli coś wydarzy się na 100% (She’s going to a doctor tomorrow – Ona idzie do lekarza jutro), czasu Future, czyli zdań z ‘will’, kiedy coś obiecujemy lub podejmujemy decyzję w chwili mówienia (I promise I will take this medicine – Obiecuję, że wezmę to lekarstwo) oraz

Zaimki dzierżawcze

W języku angielskim, aby powiedzieć, że jakaś rzecz (lub osoba) należy do kogoś, używasz zaimka dzierżawczego. my – moje your – twoje his – jego her – jej its – tego our – nasze your – wasze their – ich Przykłady: This is MY computer. (To jest MÓJ komputer). YOUR cat is beautiful. (TWÓJ kot jest piękny). OUR house is bigger but THEIR house is more beautiful. (NASZ dom jest

THIS, THAT, THESE, THOSE

Jack i Molly są na pikniku. Przy Molly stoi koszyk z kanapkami. Jack siedzi obok pudełka z pomidorami. Koszyk i kanapki są dla Molly ‘tutaj’, dla Jacka zaś ‘tam’ (nie przy nim). Jack: Could you give me that sandwich? It’s in that basket. Molly: Do you mean this sandwich here? Jack: Yes, that one. Molly: Here you are. Oh, could you give me those tomatoes over there? Jack: These? Sure, here you are. W

TO USE, TO BE USED TO

W języku angielskim są słowa, które mają różne znaczenia, np. book – a book (książka); to book (zarezerwować). Są też słowa, które w połączeniu z innymi słowami lub w określonych frazach mają różne znaczenia. Do takich właśnie słów należy to use! Można go używać w różnych kontekstach. Zapamiętaj dwa użycia słówka to use. to use = używać We use a computer every day. – Używamy komputera codziennie. Po pierwsze: Osoba + USED TO + infinitive

Czym są Modal Verbs?

Czasowniki modalne są to specjalne czasowniki, które zachowują się inaczej od zwykłych czasowników. Oto podstawowe ważne różnice: 1. Czasowniki modalne nie przyjmują końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej (w czasie teraźniejszym). Czasowniki, których używamy po czasownikach modalnych także nie mają końcówki -s w 3 os. lp., np.: Czasownik zwykły She writes beautiful poems. (Ona pisze piękne wiersze.) My dad runs 1000 metres every morning. (Mój tata przebiega 1000 m

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim rzeczowniki dzielimy na policzalne (Countable nouns) i niepoliczalne (Uncountable nouns). Które rzeczowniki są policzalne? Rzeczownik policzalny to taki, który ma liczbę pojedynczą i mnogą, np.  lake, lakes –  jezioro, jeziora. Rzeczowniki policzalne to te, które możemy bez trudu policzyć, np. an apple – jabłko three apples – trzy jabłka a book – książka ten books – 10 książek Które rzeczowniki są niepoliczalne? Rzeczowniki niepoliczalne to te, których nie możemy

Czasy przeszłe – zestawienie

Past Simple & Past Continuous Porównaj zdania w obu czasach Past Simple I watched this movie yesterday. (Obejrzałem ten film wczoraj). You wrote those letters two years ago. (Napisałeś te listy dwa lata temu). Did he buy me a present? (Czy on kupił mi prezent?) She drove very well. (Poprowadziła bardzo dobrze). It didn’t rain yesterday. (Wczoraj nie padał deszcz). Why did we learn history in one hour? (Dlaczego nauczyliśmy

Czasy przyszłe – zestawienie

Future Simple W języku angielskim jest wiele sposobów na mówienie o przyszłości. Jednym z nich jest czas Future Simple. Musisz jednak pamiętać, że konstrukcji tej użyjesz tylko w określonych przypadkach! Twierdzenie Osoba + WILL + czasownik (w formie podstawowej) + … We WILL EAT it tomorrow. (Zjemy to jutro). Pytanie WILL + osoba + czasownik (w formie podstawowej) + … ? WILL you EAT it tomorrow? (Czy zjecie to jutro?) Przeczenie Osoba +

Czasy teraźniejsze – zestawienie

Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów. The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) – coś powtarza się regularnie w teraźniejszości Użycie coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np. I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę). mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np. My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem –

Question tags – co to za pytania?

Przeczytaj dialog Mark: Hi, how are you? Do you want to go to the cinema today? There’s a new James Bond film on. Jim: Really? But you don’t like this kind of movies, do you? I remember, one time you were really angry you spent money on nothing. It was a horibble movie anyway, wasn’t it? Mark: Yes, that’s true. You like such movies, don’t you? Jim: Sure. But let’s check if there’s

Porównanie czasów the Future Simple i the Future Continuous

Obu tych czasów użyjesz, gdy mówisz o przyszłości. Pamiętaj jednak, że użycie ich jest określone ścisłymi regułami! Przeczytaj dialog! Martha: Hi Jim. How are you doing? What did you buy for Emily? Jim: Hi, I’m OK. Emily…? Why should I buy her a present? Martha: Don’t tell me you forgot. It’s her birthday tomorrow! Jim: No way! Of course I will buy something! Martha: And how about the party? Will

REPORTED SPEECH

Spójrz na przykład: Tom said: „I’m going to the cinema”. Tom said that he was going to the cinema. Kiedy używamy mowy zależnej? Mowy zależnej (po angielsku: Reported Speech) używamy, gdy mówimy o przeszłości. Jeżeli przytaczasz cytat, nie zmieniasz żadnego słowa – to jest oczywiste. Jednak kiedy chcesz użyć własnych słów, musisz pamiętać o pewnych zasadach. Bardzo ważne: zmiana czasu Gdy zamieniasz cytat na zdanie w mowie zależnej, pamiętaj o zasadzie jeden czas do

IT IS SAID THAT…, HE IS SAID TO BE…

Na pewno zetknąłeś się już z takimi zdaniami jak: It is said that we are rich. (Mówi się/ Ludzie mówią, że jesteśmy bogaci.) albo Mary and John are thought to be married. (Sądzi się/ Ludzie sądzą, że Mary i John są małżeństwem.) Zapamiętaj! Jeżeli zdanie w stronie czynnej ma konstrukcję: Podmiot (najczęściej: people, they, everybody) + czasownik (say, think, feel, expect, believe itp.) + THAT + zdanie z czasownikiem, np.: People say that Jerry

Conditional sentences (zdania warunkowe)

Zdania warunkowe w języku angielskim mają określoną konstrukcję. Są trzy warunki (Type 1; Type 2; Type 3). W wielu podręcznikach pierwszy jest poprzedzony warunkiem zerowym (Type 0), jednak nie zdziw się, jeżeli Type 0 nie będzie wyszczególniony, a zasady jego użycia będą podane przy pierwszym warunku. Konstrukcja: IF + Present Simple, Present Simple lub: Present Simple IF Present Simple Zauważ! Kolejność zdań składowych jest obojętna tak jak w języku polskim, np.: If you turn

I WILL DO STH/ I AM GOING TO DO STH

Obu tych form (WILL albo BE GOING TO) używasz, jeżeli chcesz powiedzieć o czymś, co wydarzy się w przyszłości. Jednak różnica w ich znaczeniu obu tych form jest bardzo istotna. Spójrz na sytuację: Rozmawiasz z koleżanką przez telefon i zapraszasz ją na drugi dzień na kawę. – Great! I will come for sure – mówi. – But remember that I drink coffee with milk! Ty akurat nie masz w domu mleka, ale obiecujesz jej: – OK, I will buy

The Present Simple Tense

Zdania twierdzące osoba + czasownik  + reszta zdania I meet my friends every evening. – Spotykam się z przyjaciółmi każdego wieczora. We always talk about school. – My zawsze rozmawiamy o szkole. My friend Jacek (he) never meets us. – Mój kolega Jacek (on) nigdy się z nami nie spotyka. W zdaniach twierdzących w czasie Present Simple w 3. osobie liczby pojedynczej (HE, SHE, IT) dodajemy końcówkę -s (lub -es) przy czasowniku, np.