Praca domowa - historia

Sąsiedzi Polski w średniowieczu

Polska w średniowieczu prowadziła aktywną politykę. Jej władcy utrzymywali kontakty z Niemcami (cesarstwem), Brandenburgią, plemionami zachodniosłowiańskimi (Połabianami), Czechami, Pomorzanami, Rusią, Prusami, zakonem krzyżackim, Litwą, Węgrami, Mołdawią i Tatarami. Niemcy Cesarze rościli sobie prawo do zwierzchności nad wszystkimi królami i książętami chrześcijańskimi. I prawo to, przynajmniej do późnego średniowiecza, było uznawane. (Podobnie czynili i książęta polscy). Nie wynikało jednak z tego trwałe uzależnienie Polski od Niemiec. Tylko sporadycznie cesarze rzeczywiście narzucali swą wolę polskim książętom. Mieszko I (ok. 960–992)

Konstytucje

Zapamiętaj najważniejsze konstytucje! Stany Zjednoczone – konstytucja – 1787 r. Polska – Konstytucja 3 maja – 1791 r. Polska – konstytucja – 1807 r. Polska – konstytucja – 1815 r. Polska – konstytucja marcowa – 1921 r. Polska – konstytucja kwietniowa – 1935 r. Polska – konstytucja lipcowa – 1952 r.   Kraj: Stany Zjednoczone Kiedy podpisano konstytucję? 1787 r. Dlaczego ta konstytucja jest ważna? Była to pierwsza konstytucja na świecie. Co zapamiętać o tej konstytucji? Uchwalono ją w Filadelfii.

Wyjaśnij, w jaki sposób rewolucja neolityczna zmieniła tryb życia człowieka.

Wyjaśnij, w jaki sposób rewolucja neolityczna zmieniła tryb życia człowieka. Ocieplający się na ziemi klimat sprawił, że lodowiec ustąpił na północ. Podniósł się poziom mórz, który zalał część lądów i spowodował, że niektóre zwierzęta (np. mamuty) wymarły, a inne przeniosły się na północ. Za nimi podążali ludzie, przystosowując się do nowych warunków życia – tę zmianę w trybie życia nazywa się rewolucją neolityczną, od nazwy młodszej epoki kamienia łupanego. Człowiek, który do tej pory

Unie – sestawienie

1. Unia polsko-litewska (krewska) – unia personalna Unię zawarli: Polska i Litwa To było w roku: 1385 Miejsce podpisania unii: Krewo To właśnie w Krewie w 1385 r. Władysław Jagiełło podpisał akt, w którym obiecał przyłączyć Litwę do Polski, przyjąć chrzest i poślubić Jadwigę. Dlaczego doszło do unii? Dzięki unii Polska i Litwa mogły połączyć swoje siły i chronić się przed najazdem Krzyżaków (a w połowie XIV w. zakon stanowił zagrożenie szczególnie dla Litwy, która była krajem pogańskim). Dla

Najważniejsze polskie koronacje. Powtórka.

Zapamiętaj! Koronacja to dokonywany publicznie akt przekazania monarsze insygniów królewskich. Zwykle koronacja połączona była z ceremonią kościelną, podczas której wysoki duchowny namaszczał władcę olejami świętymi. Insygnia królewskie – symboliczne, zewnętrzne oznaki jakiejś godności, urzędu, władzy. Zapamiętaj insygnia królewskie! Berło Korona Jabłko królewskie Zapamiętaj ważne polskie koronacje! Bolesław Chrobry – 1025 r. Bolesław Śmiały – 1076 r. Władysław Łokietek – 1320 r. Kazimierz Wielki – 1333 r. Władysław Jagiełło – 1386 r. Henryk Walezy – 1573 r. Stefan

Przywileje szlacheckie. Powtórka.

Zapamiętaj! Przywileje to akty wydawane przez króla, nadające poszczególnym osobom lub całym stanom określone uprawnienia. Zapamiętaj najważniejsze przywileje! Przywilej budziński – 1355 r. Przywilej koszycki – 1374 r. Przywilej piotrkowski – 1388 r. Przywilej czerwiński – 1422 r. Przywilej jedlneński – 1430 r. Przywilej krakowski – 1433 r. Przywileje cerekwicko-nieszawskie – 1454 r. Przywilej piotrkowski – 1496 r. Konstytucja nihil novi – 1505 r. To jest ważne! Polska szlachta zdobyła w okresie późnego średniowiecza takie prawa, które umożliwiły jej

Konstytucje polskie. Powtórka.

Zapamiętaj! Konstytucja to taka ustawa, która określa zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego danego państwa. Formułuje także podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Istniejące w państwie zasady prawne muszą być zgodne z konstytucją. Zapamiętaj najważniejsze konstytucje! Stany Zjednoczone – konstytucja – 1787 r. Polska – Konstytucja 3 maja – 1791 r. Polska – konstytucja – 1807 r. Polska – konstytucja – 1815 r. Polska – konstytucja marcowa – 1921 r. Polska – konstytucja kwietniowa – 1935 r. Polska – konstytucja lipcowa –

Powstania. Powtórka.

Zapamiętaj najważniejsze powstania! insurekcja kościuszkowska – 1794 r. powstanie listopadowe – 1830 r. powstanie krakowskie – 1846 r. powstanie styczniowe – 1863 r. powstanie w getcie warszawskim – 1943 r. powstanie warszawskie – 1944 r. Przykładowe zadanie z egzaminu Przeczytaj uważnie fragment tekstu: Konspiratorzy zdecydowali o wybuchu powstania 29 listopada 1830 r. Było ich niewielu (…). Armia polska była doskonale wyszkolona, gorzej uzbrojona, nie miała najmniejszych szans wobec liczebnej przewagi wojsk rosyjskich. (…) Mimo to 25 lutego w bitwie na

Rozbiory. Powtórka.

Czym były rozbiory? Rozbiory to zagarnięcie ziem polskich przez trzy sąsiadujące z Polską mocarstwa: Rosję, Austrię i Prusy.  Przypomnij sobie, jakie mocarstwa sąsiadowały z Polską! W drugiej połowie XVIII w. Rzeczpospolita była otoczona przez trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Potrafiły one wystawić po kilkaset tysięcy żołnierzy, miały sprawną administrację i znaczne zasoby finansowe. Starały się nie dopuścić do jakichkolwiek zmian, które wzmocniłyby Polskę. Bezwładna Rzeczpospolita nie zagrażała ich interesom. To ważne! Trzy rozbiory nastąpiły

I i II wojna światowa. Powtórka.

I wojna światowa Kiedy trwała? Od 1914 do 1918 r. Powód konfliktu: Państwa w Europie były ze sobą skłócone. Rywalizowały o wpływy na tym kontynencie oraz o kolonie w Afryce i Azji. Szczególnie wrogo były do siebie nastawione Niemcy i Anglia (z Francją). Jak zaczęła się wojna? I wojna światowa rozpoczęła się od zamordowania w Sarajewie następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zapamiętaj datę: 28 czerwca 1914 r. Kto z kim walczył? Dwa wrogie ugrupowania: Niemcy, Austro-Węgry i Włochy przeciwko Francji, Anglii

Powtarzamy unie!

Może tak się zdarzyć, że w teście humanistycznym trzeba będzie wykazać się znajomością najważniejszych unii, jakie zawarła Polska. Przykład: Przeczytaj uważnie fragment: Pierwsze skutki unii w polityce zewnętrznej dały się zaobserwować bezpośrednio po umowie krewskiej i wiązały się nie tylko z odsunięciem od Litwy groźby krzyżackiej, ale i umocnieniem stanowiska Polski. Już w 1387 r. rycerstwo polskie, pod wodzą Jadwigi, z pomocą , usunęło Węgrów z terenu Rusi Halickiej. Z kolei Polacy pomogli Litwinom w latach 1386 – 1387 w zdobyciu Smoleńska

Sprawowanie władzy

Co to znaczy sprawować władzę? Sprawować władzę to znaczy mieć takie środki i uprawnienia, które powodują, że ludzie jej poddani zmuszeni są ją respektować, czyli postępować tak, jak tego oczekuje rządzący. Władza musi także dysponować siłą, która zapewni kontrolę wykonywania jej poleceń. Bez spełnienia tego warunku nie może być mowy o rzeczywistym sprawowaniu władzy. O władcach… O władcach sądzono, że są to osoby obdarzone szczególną łaską i opieką bogów. W starożytnym Egipcie faraonów uważano

Te wydarzenia zmieniły świat. Powtórka.

Zapisać myśli Chociaż różne ludy rozwinęły odmienne systemy znaków służące do utrwalenia języka mówionego przez zapis, to dla mieszkańców Europy najważniejsze jest powstanie pisma alfabetycznego. Poszczególne litery odpowiadają w nim danym dźwiękom mowy. Pismo takie narodziło się w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. prawdopodobnie na terenie zachodniej Syrii. Z tego pisma rozwinęły się greka i łacina. Chrześcijaństwo Ukształtowało się w Palestynie wchodzącej w skład Imperium Rzymskiego. Religia ta opiera się na nauce Jezusa Chrystusa (żył prawdopodobnie

Ustroje państw po II wojnie światowej. Powtórka wiadomości.

Na początek przypominamy najważniejsze formy władzy! Demokracja = władza w rękach obywateli Demokracja to taki rodzaj ustroju państwa, w którym decyzje podejmowane są za zgodą większości obywateli. W ustroju demokratycznym: zagwarantowane są prawa do swobodnego zrzeszania się (np. do tworzenia partii politycznych), działają niezawisłe sądy (tzn. sędziowie rozstrzygający sprawy muszą przestrzegać obowiązującego prawa i nie mogą ulegać naciskom np. władz), nie ma cenzury, ukazuje się prasa, działają stacje telewizyjne, które przekazują informacje w sposób

Feudalizm. Powtórka.

System feudalny, lenno, wasal, senior… – te pojęcia koniecznie musisz powtórzyć przed majowym egzaminem. Zapamiętaj! Feudalizm to system społeczno-gospodarczy i ustrój polityczny średniowiecznej Europy. Na czym polegał feudalizm? Na istnieniu zależności. Kolejne stopnie tych zależności tworzyły drabinę feudalną. Zapamiętaj układ drabiny feudalnej! król (władca) możni – duchowni i świeccy rycerze i niżsi duchowni chłopi Zwierzchnikiem w systemie feudalnym był senior. Jego poddanym – wasal. Senior posiadał ziemię z włościami (lenno), którą nadzorowali jego

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku.

Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku. W XVI wieku w zachodniej Europie rozwijały się ośrodki miejskie i produkcja przemysłowa. Wraz ze zmianami w sposobie i charakterze produkcji pojawiły się nowe zjawiska życia gospodarczego, takie jak giełda i spółki. Na giełdach kupowano i sprzedawano duże partie towarów. W celu uzyskania lub powiększenia zysku zawiązywano spółki. Powstawały one w przemyśle, bankach czy handlu. W Europie Wschodniej uzyskany dochód przeznaczano prawie wyłącznie na swoje spożycie, a na Zachodzie w znacznej

Wyjaśnij, dlaczego na polskim tronie zasiadł król Węgier.

Wyjaśnij, dlaczego na polskim tronie zasiadł król Węgier. W XIV w. Polska stała się ponownie zjednoczonym królestwem. Minął czas rozbicia jej na dzielnice rządzone przez niezależnych władców i Polska miała znów jednego monarchę. Ale zjednoczenie kraju nie przebiegało spokojnie. Towarzyszyły mu liczne wojny. W tym okresie Polska znalazła sojusznika: były nim Węgry rządzone przez dynastię Andegawenów. Węgrzy udzielali Polsce pomocy zbrojnej, popierali ją w sporach z Czechami i Krzyżakami. Aby utrzymać ten korzystny

Kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów

Omów kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów. Jagiellonowie przez cały okres panowania dążyli przede wszystkim do wzmocnienia swojej pozycji w Europie. Zdobywali nowe ziemie i starali się utrzymywać już posiadane. 1. Podstawowym kierunkiem polityki zagranicznej Jagiellonów była walka o panowanie nad Bałtykiem (Pomorze Gdańskie, Inflanty, Żmudź) i możliwość prowadzenia swobodnego handlu z różnymi krajami. Pierwszym wielkim zbrojnym starciem o Pomorze Gdańskie za czasów panowania Jagiellonów była wojna polsko-krzyżacka z 1409-1411 (bitwa pod Grunwaldem – 1410 r.). Ale starania o odzyskanie

Wypisz w punktach, jak wynalezienie przez Gutenberga druku około roku 1445 wpłynęło na rozwój kultury w XV w.

Wypisz w punktach, jak wynalezienie przez Gutenberga druku około roku 1445 wpłynęło na rozwój kultury w XV w. Po wynalezieniu druku: zaczęły masowo powstawać drukarnie – w ciągu trzydziestu lat od wynalezienia druku nowa technika zawitała do wszystkich większych ośrodków przemysłowych doszło do upowszechnienia edukacji i ograniczenia analfabetyzmu książka stała się pierwszym w dziejach ludzkości towarem wytwarzanym na skalę masową pozornie zmniejszyła się europejska przestrzeń – dzięki wynalezieniu druku znacznie przyspieszył się obieg informacji książka przestała

Wymień najważniejsze uchwały konstytucji marcowej.

Wymień najważniejsze uchwały konstytucji marcowej. Konstytucja marcowa – uchwalona 17 marca 1921 r. – była pierwszą polską konstytucją uchwaloną po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Jej najważniejsze uchwały to: władzę ustawodawczą sprawował sejm i senat (kadencja pięcioletnia) o prawomocności powziętych uchwał decydowała zwykła większość, ale przy obecności co najmniej 1/3 liczby posłów władzę wykonawczą powierzono prezydentowi powoływanemu przez sejm i senat na siedem lat – to on mianował i odwoływał rząd, czyli Radę Ministrów