Mikołaj Sęp-Szarzyński

O poecie:

 • Żył krótko i jeszcze w czasach renesansu, bo w latach 1550-1581. Uznajemy go jednak za prekursora baroku.
 • Zmarł młodo, pozostawił zbiorek Rytmy abo wiersze polskie, które wydał pośmiertnie jego brat.
 • Niewiele wiadomo o utalentowanym twórcy: pozostały dokumenty procesów czy pożyczek, jakie zaciągnął, informacje o zagranicznej edukacji i podróżach (był zapewne we Włoszech), bywał na dworach Starzechowskich i Tarłów. Był Sęp-Szarzyński człowiekiem wykształconym, a jego poezje ceniono wysoko, choć w 30 lat po śmierci popadł w zapomnienie i dopiero wiek XIX „odgrzebał” jego utwory.
 • Zwany „zachodzącym słońcem renesansu”, „prekursorem baroku” – pozostawił spuściznę niewielką, ale rzeczywiście interesującą.

Cechy poezji

 • Podejmuje tematykę metafizyczną. Szuka wartości w Bogu, ukazuje kruchość życia ludzkiego.
 • Bóg to wiekuista mądrość, sędzia, prawodawca i budowniczy.
 • Człowiek to proch, cień, istota rozdwojona w sobie, „podła ziemia”.
 • Pomiędzy człowiekiem a Stwór­cą jest przepaść.
 • Życie ludzkie to walka o zbawienie.
 • Wrogami człowieka są szatan, ciało, ziemskie pokusy.
 • W utworach pobrzmiewa renesansowa tęsknota za życiem, miłość do świata.
 • Operuje barokowym sposobem obrazowania: używa inwersji, paradoksów, oksymoronów, zestawień kontrastowych.

Utwory:

Rytmy abo wiersze polskie – zbiór sonetów.

 

Jan Andrzej Morsztyn, poeta dworski

O poecie:

 • Twórca poezji dworskiej, mistrz konceptu w poezji, polski marinista (czyli piszący na wzór włoskiego poety Marina).
 • Przyczepiono mu etykietkę „błahej treści w wyszukanej formie”, bo opisywał dworski flirt, miłość zmysłową, grę miłosną, a lubował się w dobieraniu jak najwymyślniejszych sposobów przedstawienia tematu.
 • Zwany także poetą serca – bo miłość była głównym tematem jego wierszy.
 • Był zamożnym ziemianinem, wykształconym dworakiem, dyplomatą, sekretarzem królewskim (króla Jana Kazimierza), podskarbim koronnym, nawet sekretarzem Ludwika XIV – Króla Słońce.
 • Za czasów Jana Sobieskiego popadł w niełaskę – za profrancuską działalność został wygnany z kraju.
 • Umarł we Francji.

Cechy poezji:

 • Pomysł – paradoks, na którym oparty jest na przykład sonet Do trupa. Zestawienie, porównanie i wykazanie podobieństw pomiędzy zakochanym a nieboszczykiem – może zadziwić, ba, nawet wzbudzić niesmak. Czy rzeczywiście w lepszej sytuacji jest nieboszczyk?
 • Ostry kontrast i epatowanie brzydotą. Przykład w wierszu Niestatek. Poeta przeobraża urodę zakochanej w odrażający, makabryczny portret i zdaje się szukać jak najokropniejszych określeń. Zamysł – stwierdzenie tego, jak uczucia odmieniają sposób widzenia – także wart jest uwagi.
 • Piękny przykład rozbudowanej anafory oraz pomysłowoś­ci w kreowaniu sytuacji niemożliwych zawarł w innym wierszu: Niestatek – o tym, że „Prędzej kto wiatr w wór zamknie (…), Prędzej (…), Prędzej (…) Niźli będzie stateczna która białogłowa”. Szczególnie kobiety dostrzegą w tym utworze znaczną przesadę, czyli – hiperbolę.

Utwory:

Dwa ważne zbiory:
Kanikuła albo psia gwiazda, Lutnia

 

Hieronim Morsztyn

O poecie:

Starszy od Jana Andrzeja, zwany jest czasem poetą światowych rozkoszy. Napisał bowiem poemat pod tytułem Poezja światowych rozkoszy, w którym rozpostarł przed czytelnikami panoramę dóbr i radości świata doczesnego. Cóż z tego – trzeba z owych rozkoszy zrezygnować, by zapewnić sobie przychylność Boga. Niemniej wizja świata ziemskiego jest nader kusząca. Poezja Hieronima Morsztyna była znana i lubiana wśród ludzi baroku. Wpisywano ją sobie do ksiąg domowych.

 

Zbigniew Morsztyn

O poecie:

Najmłodszy z Morsztynów pisał o wojnie. Nic dziwnego: wojował pod Radziwiłłami, brał udział w wojnach kozackich, szwedzkich, moskiewskich. Wiadomo, że walczył przeciw Szwedom podczas potopu, wiadomo też, że potem powrócił do Radziwiłłów (jak pamiętamy choćby z Trylogii, Radziwiłłowie złożyli przysięgę szwedzkiemu królowi). Po edykcie przeciw arianom Zbigniew Morsztyn opuścił kraj (był arianinem i nie chciał zmienić wyznania) i osiadł w Prusach Książęcych. Swój tom poezji nazwał Muza domowa.

Zbigniew Morsztyn pisał:

 • o życiu wojskowym (wiersze żołnierskie),
 • o losie człowieka rzuconego w wir wojny,
 • erotyki,
 • utwory religijne (Emblemata),
 • o przemianach ciągłych świata i duszy ludzkiej,
 • o moralnych rozterkach, które niesie wojna.

 

Stanisław Herakliusz Lubomirski

Poeta magnat sławi „światową rozkosz”, dlatego można usytuować go w tym nurcie. To jego ojciec, Jerzy, wywołał słynny rokosz w 1665 r. – a i syn zajął się później polityką, został marszałkiem sejmu, a wkrótce występował przeciw królowi Sobieskiemu. Otóż ten magnat w swoich licznych podróżach po Europie, dworach królewskich i miastach, perłach kultury nie tylko zgłębiał arkana dyplomacji. Chłonął również wiedzę o sztuce tworzenia, bowiem sam pisał – poezję, komedie, traktat o rządzeniu, wreszcie: tom wierszy pt. Sen (autorstwo nie jest pewne).

Lubomirski zgadza się z kruchością istnienia i dlatego postuluje korzystanie z uciech świata doczesnego, szansę człowieka na spokój i wewnętrzną harmonię widzi w ufności Bogu, opisuje też zmysłową miłość.

 

Daniel Naborowski

O poecie:

 • Syn aptekarza, ukończył medycynę i służył na dworach magnackich, ale przeszedł do historii jako wyśmienity poeta polskiego baroku.
 • Był kalwinem, dlatego dwory, na których bywał, należały do wielmożów patronujących różnowiercom – jak np. Radziwiłłowie.
 • Jego poezja należy do nurtu poezji dworskiej, ale jest autorem wierszy najtrafniej wyrażających barokową ideologię.
 • Frapuje go przemijalność, kondycja człowieka, jego kruche istnienie, następstwo pokoleń.
 • Przez długie lata dworak i dyplomata, zniechęcił się w końcu do świata dworskiego i odnalazł spokój w ziemiańskim życiu.

Cechy poezji:

 • W twórczości Naborowskiego powraca obsesyjna metafora przemijania. Na różne sposoby ukazuje poeta znikomość życia, poszukuje wartości trwałych, harmonii między życiem a przeznaczeniem.
 • Łączy barokową formę wiersza z poważnym filozoficznym tematem.
 • Trzy podstawowe tematy poetyckie: człowiek, czas, życie. Naborowski potrafi być mistrzem syntez – dowodem jest wiersz pt. Krótkość żywota. Tu każdy wers dowodzi znikomości życia, w kilku słowach zamyka się przestrzeń całego życia lub nawet kilku pokoleń, jak w tym:
  Godzina za godzinąniepojęcie chodzi:
  Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.

 

Wacław Potocki

O poecie:

 • Poeta ziemianin, niezwykle płodny, także musiał dokonać wyboru między wyznaniem relig. a ojczyzną. Zmienił wiarę (był arianinem), nie opuś­cił Polski, ale w rzeczywistości pozostał wierny wyznaniu.
 • Poślubił Katarzynę Morsztynównę, która była zaciekłą arianką. W ich domu odbywały się spotkania innowierców, przez co zresztą Potocki miał kłopoty. Nie był szczęśliwy – stracił synów (zmarli w wojs­ku), zmarła też jego córka.
 • Potocki związany był z ziemią beskidzką – mieszkał w Łużnej pod Bieczem.
 • Za życia nie wydano jego utworów – doczekały się publikacji dopiero w XIX w.
 • Stworzył typ poezji publicystycznej, będącej swoistą walką o poprawę rzeczywistości.

Utwory:

Cechy poezji:

 • Wacław Potocki jest krytykiem, ale zarazem przedstawicielem polskiej kultury sarmackiej. Nie miał nic wspólnego z magnaterią i mocno ją krytykował.
 • Poeta idealizował ziemiański wzorzec życia, ale widział także problemy stanu chłopskiego – co odróżnia go od większości Sarmatów.
 • Był poetą publicystą; jego twórczość zawiera mnóstwo postulatów, reform, satyrycznego spojrzenia na rzeczywistość, istotne w nich jest przesłanie, pouczający sens słów poety.
 • Źródłami, do których się odwoływał, były Biblia i antyk.
 • Krytykował anarchię, fanatyzm, nietolerancję, pychę, pieniactwo…

Zestaw reform koniecznych – według poezji Wacława Potockiego

 • Uporządkować prawo w Polsce.
 • Bronić wolności wyznania.
 • Znieść liberum veto.
 • Sprawiedliwość wobec chłopów – także chrześcijan.
 • Powrócić do dawnych rycerskich ideałów i stosować je w życiu i walce.
 • O ojczyźnie, a nie o własnych majątkach i wygodzie myśleć.
 • Skończyć z opilstwem, ospałością i pychą – zwłaszcza w dobie wojny.
 • Rozrzutność, snobizm, pychę i wystawność zamienić na datki dla kraju.

.

Samuel Twardowski

Jezuita, epik, piewca miłości. Najsłynniejszy jego utwór nosi tytuł Dafnis w drzewo bobkowe przemienieła się… Dla naszych uszu brzmi to nieco zabawnie, niemniej utwór przywołuje starą, mitologiczną historię o Dafne i Apollinie. Przemieniła Dafne w drzewo bobkowe (czyli laurowe) Artemida, by ratować dziewczynę od miłości pyszałkowatego boga.

Drugie znane dzieło to Nadobna Paskwalina… Ani przymiotnik nadobna, ani imię nie są dziś w użyciu. Paskwalina kocha bez wzajemności. Pokona swą miłość, zniszczy łuk i strzały Amora, skryje się w klasztorze – w zgodzie z ówczesnym pojmowaniem pokuty i pokonania żądz.

.

Wespazjan Kochowski

Znów poeta, żołnierz Sarmata. Piewca obrony ojczyzny, tęsknoty za ziemiańskim życiem, pełnym spokoju i harmonii. Walczył pod Beresteczkiem, brał udział w wojnach moskiewskich i szwedzkich – i marzył o cichym dworku, w którym wieść można poczciwy żywot, jako prawili renesansowi wieszczowie. Po dziesięciu latach wojaczki ożenił się i osiadł na wsi. Zbiór jego wierszy nosi tytuł Niepróżnujące próżnowanie… (zaiste barokowy paradoks), a bardzo znana była także Psalmodia polska – zbiór psalmów komponowanych na wzór biblijnych. Próbuje połączyć w niej dwa wielkie tematy – filozoficzne rozterki na temat jednostki ludzkiej ze szlachecką historiozofią na temat rodowodu i misji swojego stanu. Wespazjan Kochowski jest jednym z tych poetów w naszej literaturze, którzy głosili ideę „narodu wybranego” powołanego przez Boga do wyższych celów – np. do roli „przedmurza chrześcijaństwa w Europie”. Tę myśl podejmą i rozwiną romantycy.

 

Józef Baka

Poeta późnego baroku, pisał już w czasach saskich. Był księdzem, jezuitą, a główny temat jego poezji to śmierć. Nawet tytuł tomu jego wierszy brzmi: Uwagi o śmierci niechybnej. Przez długie lata nie doceniano poezji księdza Baki. Zarzucano mu nawet grafomaństwo, barokowe „zepsucie stylu” i tym podobne wady. Tymczasem badacze współcześni dostrzegli w dynamicznych strofach Baki co innego: groteskę, śmiałe obrazowanie, poetyckie ujęcie starego i skądinąd znanego motywu tańca śmierci. Chwilami jego strofy przypominają wiersze wyliczanki albo ludowe przysłowia:

Śliczny Jasiu,
Mowny szpasiu,
Mój słowiku

Będzie zyku!

lub:

Nie dopędzisz wczora cugiem
Nie wyorzesz jutra pługiem
Minęło
Zniknęło

Ksiądz Baka potrafił połączyć temat pełen grozy, wielki temat filozofii i literatury, bo takim jest śmierć, z prostym obrazem, żartem i dźwięcznym rymem.

.

Zadaniem poety barokowego było:

 • przykuć uwagę odbiorcy konceptem,
 • zadziwić wymyślnością metafor,
 • zaszokować oryginalnością formy.

Jak tego dokonać?
Za pomocą specjalnych chwytów poetyckich, takich jak: koncept, kontrast, oksymoron, paradoks, hiperbola, anafora, inwersja, ekspresja brzydoty.

Mistrzowie
Pierwsze miejsce w biegłym władaniu powyższym zestawem przypiszemy Janowi Andrzejowi Morsztynowi. Specjalizował się w barokowej ornamentyce słowa Daniel Naborowski. Ostatnie miejsce przypada rozważnemu Wacławowi Potockiemu, który dbał o dydaktyczną wartość swoich wierszy.

.

Środki stylistyczne barokowej poezji:

 • Koncept – pomysł na wiersz, zaskoczenie odbiorcy, na przykład zestawienie zakochanego z trupem.
 • Kontrast – zestawienie dwóch przeciwstawień. Im ostrzejsze, tym lepsze.
 • Epatowanie brzydotą – nadaje się świetnie do opisania bólu, rozkładu ciała, śmierci, cielesności człowieka.
 • Paradoks – myśl pozornie bzdurna, ale zaskakująca niesie jakąś prawdę. Przykład: sonet Do trupa faktycznie wskazuje podobieństwa miłości i śmierci, a przecież pozornie to absurd.
 • Oksymoron – rodzaj paradoksu. Zestawienie niemożliwe, absurdalne, ale robiące wrażenie: „żywy trup”, „gorący lód”, „płonący mróz”.
 • Hiperbola – wyolbrzymienie, przesada: „umrzeć z rozpaczy”, „rozedrzeć serce”.
 • Anafora – powtórzenie, i to wiele razy, na początku wersu tego samego zwrotu. Chwyt bardzo lubiany przez poetów barokowych.
 • Inwersja – poprzestawianie szyku w zdaniu, zdanie staje się pokrętne, niezrozumiałe, ale efektowne i oryginalne. Przykładem może być tytuł sonetu: O nietrwałej miłości rzeczy świata tego.

Uwaga!
„Pleść banialuki” – wszyscy wiemy, co znaczy ten zwrot, bo wszyscy czasami banialuki pleciemy, lecz nie ma powszechnej świadomości, że zawdzięczamy go Hieronimowi Morsztynowi. Jest on bowiem autorem Historyi uciesznej o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy. To przygody królewny były tak dziwaczne, że „pleść banialuki” utrwaliło się jako „opowiadać bzdury”.

Zapamiętaj

Trzech Morsztynów!

 • Jan Andrzej Morsztyn – to dworski poeta miłoś­ci, dyplomata i polityk, autor sonetu Do trupa. Gdy miał dwa lata – zmarł Hieronim.
 • Hieronim Morsztyn – twórca poematu Światowa rozkosz…, bardzo popularny w sarmackim kręgu, bo godzi radość życia z metafizyczną filozofią istnienia. Najstarszy z Morsztynów.
 • Zbigniew Morsztyn – arianin, poeta podejmujący temat wojny, a także przemian duszy. Autor zbioru wierszy pt. Emblemata. Uro­dził się cztery lata po śmierci Hieronima.

Wszyscy Morsztynowie byli spokrewnieni

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Barok w Polsce

Maturalna wiedza o baroku

Nurty polskiej poezji barokowej

 

Zjawiska literatury baroku

Poeci baroku na maturze

Poeci barokowi – jak pisać o…

 

Polscy poeci barokowi

Jak poeci barokowi definiowali człowieka i jego sytuację we wszechświecie?