XX wiek (Historia)

Jakie były założenia planu „Burza”?

Koncepcja W obliczu zbliżającej się ze wschodu Armii Czerwonej i braku oficjalnych porozumień międzyrządowych w delikatnej kwestii wzajemnych stosunków polsko-radzieckich decyzję podjęła Komenda Główna AK, za akceptacją władz emigracyjnych. Owocem narad i prac studyjnych stał się plan „Burza”. Przewidywał on uderzenie na okupanta w momencie jego załamania – spodziewanego odwrotu i wyzwolenie, a nastepnie utrzymanie obszarów przyfrontowych oraz powitanie przez cywilne instytucje państwa podziemnego nadchodzącej Armii Czerwonej. Przyświecały temu cele: militarny i polityczny. Uderzając na wspólnego nieprzyjaciela,

Przedstaw genezę, założenia, działalność oraz przyczyny rozpadu Wielkiej Koalicji

Powstanie Wielkiej Koalicji Koalicja antyhitlerowska tworzyła się niemal od samego początku wojny. W jej skład, oprócz Wielkiej Brytanii i Francji, wchodziła Polska i kolejne ofiary nazistowskiej agresji. Od lata 1940 roku ciężar walki spoczywał przede wszystkim na samotnej Wielkiej Brytanii rozglądającej się za potężnymi sojusznikami. Stopniowo następowało zbliżenie z USA, ale ze względu na oficjalną neutralność i silne opory izolacjonistów prezydent Roosevelt musiał być ostrożny, więc poparcie dla Anglii miało głównie gospodarczy i moralny charakter (ustawa

Ruch oporu w Europie podczas II wojny.

Swoistym fenomenem okresu II wojny, w skali dotąd nienotowanej, stała się działalność ruchu oporu w podbitych przez Niemcy i ich sojuszników krajach Europy i Azji. Polska Najwcześniej ruch oporu powstał w Polsce. Jak grzyby po deszczu powstawały organizacje podziemne stopniowo scalane i podporządkowywane najpierw Służbie Zwycięstwu Polsce, po jej rozwiązaniu Związkowi Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie, po przemianowaniu (14 II 1942 r.) Armii Krajowej (AK), pełniącej rolę zbrojnego ramienia władz emigracyjnych w okupowanym kraju. Do końca wojny

Polacy na frontach II wojny światowej

Początek wojny Polska jako jedyne z państw szeroko rozumianej koalicji antyhitlerowskiej walczyła od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Kampania wrześniowa, wielki dramat narodu, armii i państwa była jedynie początkiem walki. We Francji podjęto próby odtworzenia wojska (ośrodki formowania w Bretanii), co uwieńczone zostało pewnym sukcesem, jeśli weźmiemy pod uwagę problemy z bazą rekrutacyjną. W maju 1940 roku pod Narvikiem w decydujących dla norweskiej kampanii bojach wzięła udział Brygada Podhalańska (generał Szyszko-Bohusz), odnosząc nawet sukcesy, ale

Sprawa polska w polityce mocarstw w czasie II wojny światowej?

Bezspornym pozostaje fakt, iż II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce, ale nie oznaczało to wcale, że kwestia polska była najważniejszym problemem tego konfliktu. Kampania wrześniowa Już w traktacie kampanii wrześniowej (20 września) nasi sojusznicy uzgodnili w Abbeville, że nie udzielą Polsce dużej pomocy, a decydująca batalia rozegra się w następnym roku. Rządowi polskiemu udzielono gościny zarówno we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii, w tym drugim wypadku tym chętniej, gdy wyspiarze uświadomili sobie, że będą od

Powstanie rządu emigracyjnego

Rząd emigracyjny – jego cele i działalność Po internowaniu we wrześniu 1939 roku (wbrew wcześniejszym ustaleniom) przez Rumunów rządu polskiego (pod naciskiem niemieckim i radzieckim) pojawiła się konieczność powołania nowego gabinetu, który kontynuowałby rządy w czasie wojny i reprezentował naród. Powołano go 30 września 1939 roku w Paryżu, jego szefem został generał Władysław Sikorski, pełniący zarazem funkcję wodza naczelnego. Rząd zdominowany był przez siły opozycyjne wobec sanacji (co było niemal „naturalnym” rezultatem jej porażki).

II wojna światowa. Przebieg wojny w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Afryka Wojna w Afryce rozpoczęła się 10 czerwca 1940 roku, w momencie przystąpienia do niej Włoch, które chciały mieć udział w łatwym, jak się wówczas wydawało, podziale łupów. Italia była jednak do wojny nieprzygotowana, Anglicy zaś umacniali swoją obronę, wykorzystując czasową bierność Włochów (sprawa Malty czy inwazji na Egipt). Po kapitulacji Francji pod pośrednim wpływem „Osi” znalazły się też północnoafrykańskie kolonie francuskie. Brytyjczycy na Morzu Śródziemnym jesienią 1940 roku zadali Włochom kilka bolesnych

Geneza i przebieg II wojny światowej

Geneza II wojny światowej Słabość i niekonsekwencja państw zachodnioeuropejskich (Francji i Wielkiej Brytanii) w realizacji postanowień wersalskich, głównie względem Niemiec, a także spory między nimi widoczne już na konferencji pokojowej, wymuszone dziwne kompromisy niezadowalające żadnej ze stron, np. decyzja o utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska. Agresywna polityka Niemiec zmierzających jednoznacznie do zburzenia tzw. systemu wersalskiego (ustaleń po I wojnie światowej), odrzucająca ograniczenia traktatu pokojowego, bazująca na frustracjach społecznych, goryczy, potęgowanych dotkliwym kryzysem ekonomicznym. Kulminacja tych zjawisk przypada

Autorytaryzm jako systemu rządów – charakterystyka

To antydemokratyczny system rządów, w którym władza sprawowana jest przez siły zbrojne, grupę wysokich urzędników państwowych, partię polityczną bądź wybitną jednostkę, niekiedy o charyzmatycznych właściwościach, najczęściej po dokonanym zamachu stanu. Popularne określenie tego systemu to tzw. rządy silnej ręki. Autorytaryzm charakteryzuje zdecydowana przewaga władzy wykonawczej w porównaniu z ubezwłasnowolnionym bądź fasadowym parlamentem, zredukowanie wpływów i możliwości działania partii politycznych i poważne ograniczenie praw obywatelskich. Ciężar władzy spoczywa w rękach jednostki bądź wąskiej grupy obywateli. Autorytaryzm z natury nie

Wojna domowa w Hiszpanii ­(1936-1939)

Wybuch 16 lutego 1936 roku Hiszpanie zadecydowali w wyborach o dalszych losach Republiki (istniejącej od 1931 roku). Sukces odniosła wówczas koalicja Frontu Ludowego, będącego sojuszem republikanów, socjalistów, komunistów oraz regionalistów katalońskich i baskijskich. Wybory nie przyniosły jednak upragnionej stabilizacji. Z rządami lewicy nie chcieli pogodzić się zwolennicy przywrócenia monarchii i prawicowi konserwatyści, a potencjalnych legalistów po prawej stronie sceny politycznej (np. był wśród nich do czasu generał Franco) zrażały ekscesy prowokowane przez anarchistów (ataki na kościoły,

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwsze lata II RP Od momentu swych narodzin Polska znalazła się w ostrych konfliktach, także militarnych, z sąsiadami. Najważniejsze pozostawały stosunki z dwoma wielkimi mocarstwami – Niemcami i ZSRR. Niemcy nie zamierzały łatwo zrezygnować z „korytarza” pomorskiego i części Górnego Śląska. Na kontakty z Rosją Radziecką rzutowała długa, wyczerpująca wojna. Istniały spory graniczne z Litwą (Wilno) i Czechosłowacją (Śląsk Cieszyński, Orawa, Spisz). Jedynymi sojusznikami Polski od 1921 roku były: Francja (przeciwko Niemcom) i Rumunia (przeciwko ZSRR). Większość państw zachodnich nie

Związek Radziecki w latach 30. Omów lata dyktatury Stalina, jej podstawy polityczne i ekonomiczne

Do władzy w Związku Radzieckim w ostatnich latach życia Lenina pretendowała grupa bolszewickich działaczy, takich jak Lew Dawidowicz Trocki, Grigorij Zinowiew, Lew Kamieniew, Nikołaj Bucharin i najmniej znany szerszym gremiom Józef Stalin, pełniący funkcję sekretarza generalnego partii. Było to stanowisko ważne, ponieważ kontrolujące aparat partyjny przejmujący w ZSRR rolę administracji państwowej. Jednak pozostali rywale do władzy posiadali większy autorytet i mieli za sobą legendę rewolucji i znaczący w niej udział. Stalin zaś pozostawał typem szarego wyrobnika,

Faszyzm w Europie. Geneza oraz istota tego zjawiska.

Źródła faszyzmu: Kryzys demokracji europejskiej nie potrafiącej szybko i zdecydowanie reagować w celu przeciwdziałania skutkom kryzysów gospodarczych, recesji, bezrobocia oraz zapewnienia ładu i porządku, co rodziło rozczarowanie zniecierpliwionych i sfrustrowanych społeczeństw, zbankrutowanych przedsiębiorców i zredukowanych robotników. Problemy z przestawieniem gospodarek i całych organizmów państwowych na tory pokojowe po zakończonej I wojnie. Problem milionów zdemobilizowanych żołnierzy, młodych kombatantów, dla których nie było miejsca w „nowym” społeczeństwie, którzy to dołączyli do grona sfrustrowanych i rozczarowanych, podatnych na proste i łatwe demagogiczne hasła, szczególnie

Ekspansja państw faszystowskich oraz ich dalekowschodniego sojusznika – Japonii

Zarówno Hitler, jak i Mussolini kwestionowali istniejący porządek polityczny w Europie i świecie określany mianem wersalsko-waszyngtońskiego, głosząc rewanżyzm, odwet, ekspansjonizm. Początkowo wydawało się, że są to hasła polityków głoszone w celu zdobycia władzy bądź wywołania entuzjazmu mas. Ostatecznie Włochy Mussoliniego wmontowały się w istniejący układ i narzekały na rzekome krzywdy, oprócz zbrojeń nie czyniły nic, co by wzbudziło niepokój świata. Hitlerowskie Niemcy Jednak od 1933 roku okazało się, ku zdumieniu świata, że Hitler poważnie potraktował swój

Działalność Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej oraz w okresie II wojny i okupacji

Polski Kościół po długim okresie niewoli i ucisku powracał w 1918 roku do pełnej swobody w odrodzonym państwie. Jego pozycja i wolność przypominały pod pewnymi względami sytuację w dawnej, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.   Początki działalności Kościoła w odrodzonym kraju Pierwsze lata niepodległości Kościół wykorzystał do przystosowania swojej struktury administracyjnej do zmienionych realiów granicznych (zmiany granic diecezjalnych). Konstytucja marcowa (1921) w sposób umiarkowany uprzywilejowała religię katolicką. Kościół uzyskał m.in. prawo do zakładania instytucji dobroczynnych, religijnych i społecznych, szkół i innych

Rola Józefa Piłsudskiego w dziejach Rzeczypospolitej

Właściwie każda ocena postaci historycznej, polityka uwikłanego w sprzeczności swych czasów, a w wypadku Józefa Piłsudskiego nawet kilku epok, jest niejednoznaczna. Początki działalności Urodzony w 1867 roku, wychowany w tradycji narodowo-wyzwoleńczej, zaangażowany jako młodzieniec w spisek, zesłaniec syberyjski, swoją polityczną drogę rozpoczął w klasycznie polskim stylu, typowym dla XIX w. Koniec stulecia to narodziny nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich. Piłsudski dokonał wyboru i związał się z tą partią, która wydawała mu się najbliższa realizacji celu najważniejszego

Ocena dorobku społeczno-gospodarczego i politycznego II RP

Kwestie gospodarcze II Rzeczpospolita była po wojnie krajem bardzo zniszczonym, pozbawionym jakichkolwiek odszkodowań, zewsząd zagrożonym. Polska musiała liczyć tylko na własne siły, do czasu tylko korzystała z korzystnej koniunktury międzynarodowej. Pośrednim dziedzictwem konfliktów zbrojnych i zaborów stały się: inflacja, fatalna struktura rolna (przeludnienie i rozdrobnienie wsi) i słabość polskiego kapitału. Przez wiele lat Polska prowadziła wojnę celną z Niemcami. Stosunki gospodarcze z ZSRR były raczej niedobre. Wskaźniki produkcji z 1913 roku osiągnięte zostały dopiero w 1938 roku,

Rządy sanacji w II Rzeczypospolitej

Drogą zamachu stanu w maju 1926 roku władza dostała się w ręce Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników. Rządy pomajowe określa się mianem dyktatury marszałka. Istotą tego czasu i systemu rządów był autorytaryzm, czyli władza oparta na autorytecie wybitnej jednostki kierującej państwem za pomocą ludzi bezwzględnie lojalnych, wywodzących się spośród współtowarzyszy broni Piłsudskiego. Sam marszałek ograniczał swoje funkcje do szefa specjalnie stworzonej instytucji – Głównego Inspektora Sił Zbrojnych (GISZ), unikając bardziej spektakularnych stanowisk.   Początek

Dwa totalitaryzmy: faszystowski i komunistyczny – porównanie

Podobieństwa Pomiędzy dwoma totalitaryzmami, faszystowskim i komunistycznym, istnieje wiele podobieństw. Obydwie postacie totalitaryzmu z pogardą odrzucały demokrację i parlamentaryzm, prawa jednostki i pluralizm polityczny. W jednym i drugim przypadku partia wraz ze swoim przywódcą sprawowała niepodzielnie władzę nad państwem. Opozycja i wszelkie przejawy buntu były z całą bezwzględnością niszczone. Ten sam los spotykał inne ugrupowania polityczne i społeczne. Faszyzm i komunizm w stalinowskim wydaniu łączyła też rosnąca rola rozbudowywanych służb specjalnych: w Rosji reorganizowano kolejno CZEKA, GPU, OGPU i NKWD, we Włoszech działała

Geneza, przebieg i konsekwencje zamachu majowego

Geneza zamachu majowego Rozczarowanie społeczeństwa rządami parlamentarnymi, niemocą i słabością systemu władzy, niezapewniającego poczucia stabilizacji (częste zmiany gabinetów w zależności od konfiguracji sejmowych oraz walk partyjnych). Egoizm partyjny ze szkodą dla interesów kraju, zauważalny wśród aktorów sceny politycznej. Ciężary reform ekonomicznych Władysława Grabskiego, których efekty nie były jeszcze odczuwalne; częściowo problemy gospodarcze wynikały z wojny celnej z Niemcami, co hamowało polski eksport. Wzrastające poczucie zagrożenia bezpieczeństwa państwa od czasu konferencji w Locarno. Coraz wyraźniej artykułowane