Tag "Piastowie"

Monarchia Bolesława Chrobrego

Bolesław I Chrobry (992-1025) był jedynym synem Mieszka I i Dobrawy. Po śmierci ojca wygnał z kraju macochę Odę z przyrodnim rodzeństwem (byli oni pretendentami do tronu) i przywrócił jedność kraju. Po śmierci ojca wygnał z kraju macochę Odę z przyrodnim rodzeństwem (byli oni pretendentami do tronu) i przywrócił jedność kraju. W 997 r. zorganizował pokojową misję chrystianizacyjną do Prusów (pogańskiego ludu bałtyjskiego mieszkającego na terenach obecnej Polski pn.-wsch.). Misją

Jakie cele przyświecały polityce zagranicznej i wewnętrznej Kazimierza Wielkiego?

Polityka zagraniczna Kazimierz Wielki, jedyny syn Władysława Łokietka, objął tron w 1333 roku. Zastał co prawda kraj zjednoczony, ale zagrożony przez potężnych sąsiadów. Jedynym przyjaznym krajem i sojusznikiem, chociaż nie zawsze konsekwentnym, okazały się Węgry. Zjazd wyszehradzki W latach 1335 i 1339 Kazimierz dwukrotnie uczestniczył w tzw. zjazdach wyszehradzkich, spotykając się z królem czeskim Janem Luksemburskim i węgierskim – Karolem. Jan Luksemburski, w zamian za znaczną sumę pieniędzy, zrzekł się pretensji do tronu polskiego, zaś Kazimierz zrezygnował ze

Wskaż czynniki działające na korzyść sprawy zjednoczenia Polski w II połowie XIII w.

Czynniki sprzyjające idei zjednoczenia: wspólnota kulturowa i językowa; dążenie mieszczaństwa, przede wszystkim polskiego, do likwidacji wewnętrznych granic i barier celnych; dążenie drobnego rycerstwa do stworzenia silnej drużyny pod przewodnictwem władcy centralnego; starania hierarchii kościelnej, szczególnie prymasów Polski, którym „ubywało” obszarów i dochodów pod własną kontrolą, poprzez odrywanie kawałków, a potem już całych diecezji na rzecz innych ośrodków kościelnych (w Brandenburgii, Czechach itd.); patriotyzm części hierarchii kościelnej, np. arcybiskupa Jakuba Świnki; mit o św. Stanisławie, kanonizowanym biskupie,

Jaką politykę zagraniczną prowadzili pierwsi Piastowie?

Stałym strategicznym celem w polskiej polityce zagranicznej pierwszych Piastów było zapewnienie krajowi bezpieczeństwa oraz dbałość o rozszerzanie polskich wpływów w Europie. Najważniejsze wydarzenia w Polsce pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego) Chrzest w 966 roku, który miał nie tylko znaczenie wewnętrzne, ale również międzynarodowe – podkreślał suwerenność państwa i stanowił swojego rodzaju przepustkę do ówczesnej społeczności europejskiej. Wielkie znaczenie dla Polski miały stosunki z Niemcami, najpotężniejszym w tamtych czasach mocarstwem na kontynencie: za panowania Mieszka I kontakty polsko-niemieckie były poprawne.

Jak funkcjonowała zasada senioratu? Czy miała ona szansę przetrwania?

Zasada senioratu to typowy kompromis między potrzebą silnej władzy centralnej a dążeniami możnych i juniorów. Zakładała ona zgodną współpracę seniora z młodszymi książętami, nie brała jednak pod uwagę ambicji, namiętności i gry interesów. Seniorzy nie chcieli wyzbywać się władzy, a juniorzy prowokowani przez możnych chcieli zwiększać swoje wpływy. Przebieg konfliktu. Na tym tle doszło do wojny Władysława II z młodszymi braćmi. Władysław II wojnę przegrał i w 1146 roku musiał uchodzić z kraju. Seniorem został drugi z kolei syn Krzywoustego,

Dzieje Polski za panowania Bolesława Chrobrego

Początki panowania Bolesława Chrobrego Po kilku latach walki z Odą Bolesław Chrobry, pierworodny syn Mieszka I, objął władzę w kraju. W 997 roku Bolesław Chrobry zorganizował wyprawę o charakterze misyjnym do Prus. Na jej czele stał wygnany z Pragi czeski biskup Wojciech, który zginął potem z rąk pogan. Wyprawa odbiła się głośnym echem w ówczesnym świecie – biskup został wyniesiony na ołtarze, a jego szczątki złożone w Gnieźnie. Gród stał się dzięki temu ważnym ośrodkiem pielgrzymowania. W 1000

Przyczyny załamania monarchii wczesnopiastowskiej?

Rządy Mieszka II Syn Bolesława Chrobrego Mieszko II koronował się na króla polskiego w 1025 roku – tuż po śmierci ojca; Wyprawił się w głąb Niemiec, wykorzystując panujące tam zamieszanie, ale nie odniósł żadnych liczących się zwycięstw; W 1030 roku równocześnie na Polskę najechali: Niemcy, Czesi, Ruś Kijowska i Węgrzy. Polska utraciła wszystkie dotychczasowe zdobycze, a Mieszko II został pozbawiony tronu; W wyniku buntu władzę objął starszy brat Mieszka II – Bezprym, który odesłał insygnia koronacyjne do Niemiec;

Bolesław Krzywousty

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomek: Krzywousty Personalia rodziców: Władysław I Herman, książę polski, i Judyta, córka Wratysława, władcy Czech Data urodzenia: 20 sierpnia 1086 r. Znak zodiaku: Lew Stan cywilny: dwukrotnie żonaty 1. Zbysława, córka Świętopełka II, wielkiego księcia kijowskiego 2. Salomea, córka Henryka, hrabiego Bergu Dzieci: Władysław II Wygnaniec (z pierwszego małżeństwa) oraz pięć córek i sześciu synów z drugiego małżeństwa, m.in.: Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Henryk, Kazimierz Sprawiedliwy Zmarł: 1138 r.

Bolesław Śmiały

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomki: Śmiały, Szczodry Personalia rodziców: Kazimierz Odnowiciel, książę Polski i Dobronega, córka Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego Urodzony: ok. 1042 Stan cywilny: żonaty z księżniczką ruską lub niemiecką (imię żony nieznane) Dzieci: Mieszko Zawód: książę (lata 1058 – 1076), a potem król Polski Koronowany: Boże Narodzenie 1076 Zmarł: 2 lub 3 kwietnia 1081 Pochowany: miejsce nieznane (może w Tyńcu pod Krakowem) Początek rządów Kiedy w 1058 r. umierał książę Kazimierz zwany Odnowicielem,

Kazimierz Odnowiciel

Dane personalne Imiona: Kazimierz Karol Przydomek: Odnowiciel Personalia rodziców: Mieszko II, król, a potem książę Polski, i Rycheza (Ryksa), księżniczka niemiecka Urodzony: 25.07.1016 Stan cywilny: żonaty – Dobroniega, córka Włodzimierza, księcia kijowskiego Dzieci: Bolesław II Śmiały, książę i król Polski; Władysław Herman, książę Polski; Mieszko; Otto; Świętosława – żona Wratysława II, księcia i króla Czech Zmarł: 1058 r. Pochowany: katedra w Poznaniu Następca Mieszka II Odrzucana hipoteza Kto objął rządy w Polsce po śmierci Mieszka II?

Mieszko II

Dane personalne Imiona: Mieszko Lambert Przydomek: Gnuśny Personalia rodziców: Bolesław Chrobry i Emnilda Urodzony: 990 r. Stan cywilny: żonaty – Rycheza (Ryksa), księżniczka niemiecka Dzieci: Kazimierz Odnowiciel i dwie córki Koronowany: 25.12.1025 Zmarł: 1034 r. Pochowany: katedra w Poznaniu   Między Chrobrym a Odnowicielem Na tronie Mieszko II (1025-1030) Po śmierci króla Bolesława Chrobrego (1025) władzę w Polsce objął jego syn, Mieszko II. Koronował się jeszcze w tym samym roku. Występował przeciwko Niemcom i dwukrotnie (1028, 1030) zorganizował

Polityka dynastyczna Piastów

 Polityka dynastyczna Piastów – najważniejsze wydarzenia: Ogromne znaczenie dla Polski miało zawarcie sojuszu przez Mieszka I (ok. 960-992) z władcą Czech, Bolesławem I z rodu Przemyślidów (965 r.). Mieszko I pojął wtedy za żonę córkę Bolesława, Dobrawę (Dąbrówkę). W 966 r. odbył się chrzest Mieszka, Polska stała się krajem chrześcijańskim. Dzięki temu została partnerem swoich silnych chrześcijańskich sąsiadów: Niemiec i Czech. Mieszko zabiegał o utrzymanie dobrych stosunków z Niemcami (cesarstwem). Bolesław Chrobry (992-1025) początkowo utrzymywał dobre stosunki z Niemcami.

Państwo Piastów

Okres między panowaniem Mieszka I a ostatniego z Piastów, Kazimierza Wielkiego, to czas wielkich zmian państwa polskiego. Przekształcało się nie tylko terytorium państwa, lecz także wygląd miast i wsi. Jak zmieniało się terytorium państwa polskiego? Polska w roku 1000 (po panowaniu Mieszka I i w pierwszych latach rządów Bolesława Chrobrego) liczyła prawdopodobnie 250 tys. km. kw., a zamieszkiwało ją około miliona ludzi. W chwili śmierci Kazimierza Wielkiego (1370 r.) obszar Polski wynosił blisko 270 tys.

Piastowie

Panowali w Polsce prawie przez 500 lat. Byli wśród nich wielcy wojownicy i dobrzy gospodarze. Na trwale wpisali Polskę na mapę Europy. Kto był przed Mieszkiem I? Założycielem dynastii mieli być Piast, ubogi rolnik, i jego żona Rzepicha. Synowie Piasta to: Siemowit, Lestek i Siemomysł. Po Siemomyśle panował pierwszy historyczny władca Polski, Mieszko I. Historyczny, tzn. taki, o którym wiemy, że istniał naprawdę. Dlaczego przyjęcie chrztu przez państwo polskie było takie ważne? Polska dzięki temu,

Polska pierwszych Piastów: od okresu plemiennego i budowy państwa do jego załamania i przezwyciężenia tego kryzysu (IX-XI w.).

Według analizy obcojęzycznych źródeł, głównie tzw. Geografa Bawarskiego, w IX w. dorzecze Odry i Wisły (za wyjątkiem północno-wschodniego odcinka tej drugiej) zamieszkane były przez plemiona polskie należące do umownej grupy zachodniosłowiańskiej. Najdokładniejsze informacje zachodni autorzy podali o plemionach śląskich, wymieniając kilka z nich: Bobrzanie, Dziadoszanie (rejon środkowej Odry), Ślężanie (na południe od obecnego Wrocławia), Opolanie, Golęszyce (rejon źródeł Odry i ziemi cieszyńskiej). Prawdopodobnie mnogość informacji o Śląsku jeszcze przez Rzymian zwanego Silesią, wynikała z ożywionych kontaktów handlowych

Jakie stanowisko zajmowała Polska w sporze o hegemonię w Europie w XI w.?

Europa w początkowej, najbardziej gorącej fazie sporu podzieliła się na dwa obozy: gregoriański i cesarski. Polska, znajdująca się wówczas pod władzą Bolesława Śmiałego, syna Kazimierza Odnowiciela, znalazła się w obozie gregoriańskim. Sojusz z papieżem dawał Polsce wymierne korzyści: zgodę na restytucję (przywrócenie) arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (upadło podczas pogańskiego powstania w 1038 roku), przywrócenie Bolesławowi korony – 1076 rok, co umacniało suwerenność państwa. Polska musiała w zamian: poprzeć antycesarską opozycję w Niemczech, pomóc w wyprawie na Czechy będące w sojuszu z Henrykiem IV, dwukrotnie

Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka

Po śmierci Wacława II Czeskiego (1305) i rychłym wygaśnięciu dynastii Przemyślidów (rok później), do ponownej próby odbudowy już nie tylko umownego Królestwa Polskiego przystąpił książę brzesko-kujawski, dawniejszy niefortunny rywal polskich władców, Władysław Łokietek. Jego sojusznikiem były Węgry pod panowaniem rodu Andegawenów, spowinowaconego z Piastami (córka Łokietka Elżbieta wyszła za Karola Roberta, od 1308 roku władającego niepodzielnie nad Dunajem). Wykorzystując kryzys monarchii czeskiej po zgonie Wacława II, a następnie nieoczekiwaną śmierć jego młodziutkiego syna Wacława

Jaki był przebieg konfliktu polsko-krzyżackiego w XIV–XVI w.?

Pojawienie się u wrót Polski (na zaproszenie Konrada Mazowieckiego) Zakonu Krzyżackiego  w 1226 roku nie wróżyło długiego i dramatycznego konfliktu. Krzyżacy przybyli jako sojusznicy, aby pomóc w walkach z uciążliwymi Prusami atakującymi Mazowsze. To, że sfałszowali odpowiednie dokumenty – papieską bullę, która miała oddawać im na własność ziemię chełmińską i ziemie pogan, których mieli nawracać – umknęło gdzieś w chaosie rozdrobnienia feudalnego. Tymczasem na północnym wschodzie wyrastało potężne, groźne i agresywne państwo. Początek konfliktu Pierwszy etap konfliktu

Państwo Krzywoustego i jego walka o integralność terytorialną i suwerenność Polski.

Jak Bolesław Krzywousty walczył o suwerenność i jedność państwa? Bolesław Krzywousty, w przeciwieństwie od ojca (Władysława I Hermana pozbawionego większych ambicji), dążył do pełnej integ­racji kraju i przywrócenia mu kształtu terytorialnego z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W pierwszych latach sprawowania władzy pozbawił politycznych wpływów i przepędził z wydzielonej przez ojca dzielnicy (Mazowsze, Kujawy, obszary środkowej Polski) przyrodniego, starszego brata Zbigniewa. Pretensje Zbig­niewa stały się potem oficjalnym pretekstem do najazdu w 1109 roku niemieckiego cesarza Henryka V, zwycięsko odpartego przez