Tag "gramatyka angielska"

PRESENT PERFECT

Czasu teraźniejszego uprzedniego (present perfect) używamy przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy (lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce. Bardzo często w przypadku tego czasu uzupełniamy zdanie o przysłówki ever kiedykolwiek oraz never nigdy. Konstrukcja czasu Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą strukturę: podmiot + czasownik posiłkowy have/has + imiesłów bierny. Formy imiesłowu biernego od czasowników regularnych tworzy się tak samo jak formy czasu przeszłego. They have

PRESENT PERFECT CONTINUOUS – (TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI CIĄGŁY)

Czasu Present Perfect Continuous używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany, które miały swój początek w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej. I have been learning English since 1980. (Uczę się angielskiego od 1980) I`ve been watching television all day long. (Cały dzień oglądam telewizję) Present Perfect Continuous   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I have been learnng Have I been learnng

FUTURE SIMPE (PRZYSZŁY PROSTY)

Czas przyszły prosty („future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: podmiot (wykonawca czynności) + will + forma podstawowa czasownika. W niektórych wypadkach można zamiast słówka will używać shall. W zdecydowanej większości przypadków, zarówno w mowie, jak i piśmie, w zdaniach oznajmujących przeważa współcześnie słaba forma czasownika will, skracana w zapisie do –’ll. Oto przykłady konstrukcji z użyciem will: Zdania

FUTURE CONTINUOUS – (PRZYSZŁY CIĄGŁY)

CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will be doing Will I be doing?  I will not (won’t) be doing?  2 os. lp. you will be doing Will you be doing? you will not (won’t) be doing?  3 os. lp. he/she/it will be doing Will he/she/it be doing? he/she/it will not (won’t) be doing?  1 os. lm. we

FUTURE PERFECT (PRZYSZŁY UPRZEDNI)

CZAS FUTURE PERFECT (PRZYSZŁY UPRZEDNI)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will /shall have written Will I have written I will not (won’t) have written  2 os. lp. you will have written Will you have written you will not (won’t) have written  3 os. lp. he/she/it will have written Will he/she/it have written he/she/it will not (won’t) have written  1 os. lm.

FUTURE PERFECT CONTINUOUS – (PRZYSZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY)

CZAS FUTURE PERFECT CONTINUOUS (PRZYSZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY) Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego („future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jakiejś czynności. Jego konstrukcja wygląda następująco:     Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will have been doing Will I have been doing?  I will not (won’t) have been doing  2 os. lp. you

PAST SIMPLE – (PRZESZŁY PROSTY)

Formy czasu przeszłego czasownika to be    Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was – byłem  Was I? – Czy byłem?  I was not (wasn’t) – nie byłem  2 os. lp.  you were – byłeś  Were you? – Czy byłeś?  you were not (weren’t) – nie jesteś  3 os. lp.  he was – był she was – była it was – było  Was he?

Czas PAST CONTINUOUS – (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp. he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

PAST PERFECT – (PRZESZŁY UPRZEDNI)

Konstrukcja   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I had bought Had I bought? I had not (hadn’t) bought  2 os. lp. you had bought Had you bought? you had not (hadn’t) bought  3 os. lp. he/she/it had bought Had he/she/it bought? he/she/it had not (hadn’t) bought  1 os. lm. we had bought Had we bought? we had not (hadn’t) bought  2 os. lm. you

PAST PERFECT CONTINUOUS – (PRZESZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY)

Konstrukcja   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące  1 os. lp. I had been reading Had I been reading? I had not (hadn’t) been reading  2 os. lp. you had been reading Had you been reading? you had not (hadn’t) been reading  3 os. lp. he/she/it had been reading Had he/she/it been reading? he/she/it had not (hadn’t) been reading  1 os. lm. we had been reading Had we been reading? we had not (hadn’t) been reading

Powtórka – czas PAST SIMPLE (PRZESZŁY PROSTY)

Formy czasu przeszłego czasownika to be    Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I was – byłem Was I? – Czy byłem? I was not (wasn’t) – nie byłem  2 os. lp. you were – byłeś Were you? – Czy byłeś? you were not (weren’t) – nie jesteś  3 os. lp. he was – był she was – była it was – było Was he?

Powtórka – czas PAST CONTINUOUS (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp.  he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

Comparisons – porównania

In order to compare two or more things you use Adjectives in their comparative or superlative form. Comparative Adjectives When an Adjective is short (one syllable), you make the comparative form by putting -(e)r on the end. You put -er when an Adjective ends with a consonant; you put -r when an Adjective ends with a vowel: long + -er = longer nice + -r = nicer Adjectives ending with

The Gerund

The Gerund Gerund is a noun formed from a verb. Gerund is formed from the verb infinitive by adding -ing: read + -ing = reading When the verb infinitive ends with -e, you leave the -e off when you add -ing: ride + -ing = riding When the verb infinitive has only one syllable and ends with a vowel followed by a single consonant, the consonant is doubled before -ing:

NUMERALS – liczebniki

Numerals Cardinal Numbers (Liczebniki główne) Te najczęściej używane to rzecz jasna liczebniki główne (Cardinal Numbers), określające ilość przedmiotów czy osób. Tu warto sobie przypomnieć kilka szczegółów, jak użycie myślnika (zwanego z angielska hyphen) w liczebnikach złożonych, które w polskim piszemy jako osobne wyrazy. Na przykład: 22 – twenty-two – dwadzieścia dwa 35 – thirty-five – trzydzieści pięć 89 – eighty-nine – osiemdziesiąt dziewięc. Prawdziwym problemem stają się dopiero „okragłe” liczby

Phrasal verbs (czasownik złożony)

Phrasal verb tworzą czasownik i przysłówek. Użyte razem mają inne znaczenie niż te dwa słowa oddzielnie, np. sit to siedzieć, down to dół, a phrasal verb (czasownik złożony) sit down oznacza usiąść. W języku angielskim funkcjonuje wiele phrasal verbs i mimo że jest wiele wskazówek na to, jak je rozumieć, większości z nich musisz się nauczyć na pamięć. Pamiętaj, aby uczyć się od razu, gdy poznajesz nowe czasowniki. Wiedza podstawowa

Wish

Użycie I wish… Jeżeli mówisz o teraźniejszych marzeniach lub życzeniach, możesz użyć konstrukcji I wish… | I wish I lived in London. (Życzyłbym sobie, abym mieszkał w Londynie lub: Chciałbym mieszkać w Londynie). They wish they didn’t have so much homework. (Chcieliby nie mieć tyle pracy domowej). Wish lub if only Zamiast wish możesz użyć if only. Zdanie takie będzie znaczyło to samo, co zdanie z wish. I wish I wasn’t so tired. = If only I wasn’t so

Angielski – sposoby wyrażania przeszłości

W języku angielskim istnieje wiele sposobów na mówienie o przeszłości. Niektóre konstrukcje możemy przetłumaczyć na język polski bez problemu, inne z kolei nie występują w języku polskim.   Past Simple Jeden z prostszych czasów. Użyjesz go wtedy, gdy coś wydarzyło się w przeszłości i w przeszłości się zakończyło. Wiesz także, kiedy zdarzenie miało miejsce (yesterday, two months ago, when I was a child). W tłumaczeniu na język polski użyjesz po prostu czasowników dokonanych (zrobiłem, nauczyłem się). W pytaniach często użyjesz

CONJUNCTIONS – spójniki

spójnik tłumaczenie, użycie przykład although chociaż; mimo że Po although użyjesz podmiotu i orzeczenia. Although it was raining a lot, we enjoyed our holiday. (Mimo że padał deszcz, dobrze bawiliśmy się na wakacjach). though chociaż; mimo że      Znaczy to samo co although. Pamiętaj jednak, że though użyjesz tylko w środku zdania! I didn’t pass the exam though I learned a lot. (Nie zdałem tego egzaminu, mimo że/ chociaż dużo się uczyłem). in spite

PORÓWNANIA – as, like

Użycie as i like Czasownik like znaczy lubić. Słowa tego używamy również, jeżeli coś porównujemy. Pamiętaj jednak o zasadach użycia like w takim przypadku! PORÓWNANIA Przy porównaniu dwóch rzeczy możesz użyć zarówno słówka as, jak i like. Musisz pamiętać jednak, że znaczenie zdania, w zależności od tego, którego z tych dwóch słów użyjesz, zmienia się. I tak: LIKE używamy, gdy porównujemy jedną rzecz do drugiej, szukamy podobieństw, np.: She looks beautiful! She is like a princess. Ona wygląda