MATURA

Dokonaj podziału środków stylistycznych.

Dokonaj podziału środków stylistycznych. 1. Rozpocznij od podziału ogólnego. Środki stylistyczne dzielimy na: składniowe, słownikowe, tropy stylistyczne, fonetyczne. 2. Dalej omów bardziej szczegółowo typy środków. a) Środki stylistyczne składniowe są związane ze składnią, czyli budową zdania. Zaliczamy do nich: powtórzenia (wyrazów, zdań), apostrofy (bezpośrednie zwroty do adresata), wykrzyknienia (czyli elementy nacechowane emocjonalnie, np. oh! ach!), pytania retoryczne (pytania, na które nie można odpowiedzieć), anafory (powtórzenie tego samego wyrazu lub zwrotu

Co powtórzyć przed pisemną maturą?

Oto sześć złotych porad przed egzaminem pisemnym: Jeśli w temacie pracy pojawia się termin – zawsze objaśnij jego znaczenie. Jeśli w temacie występuje słowo obraz, wizja, portret – zawsze zestaw cechy pojęcia, którego dotyczą. Jeśli nie wiesz, jak zacząć – usytuuj lekturę w czasie i epoce lub przytoczoną scenę w utworze (choć to trochę banalny pomysł). Praca powinna być trójdzielna – wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nigdy nie zapomnij o kilkuzdaniowym zakończeniu. Unikaj

Maturalni poeci – do oświecenia

Jan Kochanowski Cechy twórczości Renesansowy klasycyzm. Praktykuje gatunki antyku. Nawiązuje do Horacego w formie i treści. Liczne nawiązania do mitologii. Dba o kunsztowną budowę utworów. Buduje dzieła harmonijne. Operuje metaforą, epitetami, licznymi środkami stylistycznymi. Nurty, pojęcia stoicyzm humanizm epikureizm horacjanizm – idea złotego środka patriotyzm Możliwe tematy Renesansowa filozofia w wybranych pieśniach Obraz Boga w wierszach Kochanowskiego Koncepcja poety i poezji Piękno natury i wsi Jak poeta postrzega powinności obywatelskie?

Tango

Tematy, z którymi można powiązać Tango Sławomira Mrożka: wolność bunt totalitaryzm władza tradycja rodzina (i jej kryzys) rola inteligencji (i jej kryzys) sztuka i artysta (kryzys sztuki) wzorce romantyczne funkcja tańca w utworze literackim dramat absurdu, groteska Wzorce romantyczne Przykład tematu Portrety bohaterów romantycznych w literaturze poromantycznych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury XIX i XX wieku. Podpowiadamy Na wstępie przypomnij literacki wzorzec osobowy, jaki wykreowała epoka romantyzmu. Możesz krótko odwołać się do modelu bajronicznego, werterowskiego

Folwark zwierzęcy do prac pisemnych

Jakie tematy porusza Folwark zwierzęcy? Totalitaryzm Rewolucja Aluzje historyczne Nowomowa Alegoria Parabola Parabola Przykład tematu prezentacji W jaki sposób powieść-parabola mówi o świecie. Odwołaj się do przykładów literackich. Podpowiadamy Na wstępie możesz zauważyć, że parabolizacja jest charakterystyczną tendencją literatury współ­cze­snej. Przywołaj definicję paraboli. Powieść-parabola (przypowieść) ukazuje pewne prawdy i pro­ble­my wielkiej wagi, posługując się prostą fabułą, która jest jedynie pretekstem i przykładem. Utwór paraboliczny to utwór podwójny – jego zewnętrzna,

Szewcy

Szewcy to utwór, którego możesz wykorzystać w wielu tematach, na przykład: • katastrofizm • profetyzm • rewolucja • systemy totalitarne • uprzedmiotowienie człowieka • kryzys wartości • portret współczesnego człowieka • utwory – parabole • awangarda teatralna • teatr absurdu • teatr ekspresjonistyczny • groteska • parodia • sztuczne światy w literaturze • ciekawe postacie kobiece, w tym kobiety fatalne • komizm języka • neologizmy • aluzja literacka Katastrofizm Przykład

Ferdydurke

Ferdydurke to lektura niemal uniwersalna. Przyda się do bardzo wielu tematów, choćby takich jak: • wątki egzystencjalne w literaturze • szkoła • dwór szlachecki • tradycja, obyczaje • dojrzałość i niedojrzałość • gry pisarzy z czytelnikami • młodość, dojrzewanie • groteska • rozpad mitów Szkoła Przykład tematu prezentacji Na podstawie wybranych tekstów kultury przedstaw najciekawsze portrety nauczycieli. Podpowiadamy Porównaj ze sobą kilka wizerunków nauczycieli ukształtowanych według wzorców najczęściej spo­ty­ka­nych w różnych tekstach. Ciekawe

Trans-Atlantyk

Tematy, z jakimi można powiązać Trans-Atlantyk: • ojczyzna • Polska, Polacy • sarmatyzm • tradycja • groteska • mity narodowe • emigracja • pisarz, artysta Sarmatyzm Przykład tematu prezentacji Obraz polskiej szlachty w literaturze polskiej. Porównaj ze sobą różne ujęcia, odwołując się do kon­kret­nych przykładów. Podpowiadamy Temat wdzięczny, a spectrum utworów do wykorzystania szerokie. Możesz odwołać się między innymi do: • Pamiętników Jana Chryzostoma Paska • Transakcji wojny chocimskiej Wacława

Proces

Proces stanowi znakomitą literaturę podmiotu do prezentacji tematów, takich jak: • śmierć • egzystencjalny lęk • świat jako labirynt • wina i kara • samotność • everyman • przemiany powieści Śmierć Przykład sformułowania tematu: Różne ujęcia tematu śmierci na przestrzeni wieków. Omów na wybranych przykładach. Podpowiadamy Ujęcie Kafki przedstaw jako pokrewne wobec stanowiska egzystencjalistów. Śmierć jest nieuchronna, stanowi zagadkę, budzi niepokój i człowiek pozostaje wobec niej samotny. Nie ma w

Przedwiośnie

Przedwiośnie wykorzystaj przy tematach: Przedwiośnie jest powieścią wielowątkową. W zależności od tego, który jest Ci najbliższy, możesz potraktować je jako literaturę przedmiotu przy opracowywaniu następujących tematów: Obrazy rewolucji w literaturze Młodość – czas beztroskiego pożegnania z dzieciństwem, czas krystalizowania osobowości Postać matki w literaturze Ojczyzna – arkadia czy obowiązek? Literackie utopie i antyutopie Różne oblicza miłości Polska i Polacy Historia Trudne wybory życiowe Tułaczka Rewolucja Przykład tematu prezentacji Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw i porównaj

Sklepy cynamonowe

Sklepy cynamonowe idealne do tematów o: • Motywie labiryntu • Motywie snu, wyobraźni • Dojrzewaniu • Powrotach do lat dzieciństwa • Motywie starości • Ojcu w literaturze • Związkach literatury z malarstwem • Prowincji • Motywach biblijnych • Związkach literatury z filozofią • Różnych sposobach konstruowania czasu i przestrzeni Motyw labiryntu Przykład sformułowania tematu Motyw labiryntu w literaturze. Ukaż na wybranych przykładach. Podpowiadamy Powiedz o labiryncie mitologicznym, w którym ukryty

Zbrodnia i kara

Zbrodnię i karę można wykorzystać w tematach, kiedy mowa o: • etycznej tematyce literatury (dobru i złu) • problemie cierpienia • winie, karze, odkupieniu • wpływie miasta na psychikę człowieka • obecności motywów biblijnych w literaturze późniejszych epok • analizie zbrodni i jej konsekwencjach • ocalającej sile miłości • indywidualistach, ludziach wyobcowanych, żyjących w poczuciu własnej wyższości • powieści psychologicznej i polifonicznej • motywie śledztwa (pojawia się tu pierwowzór maski detektywa nieudacznika, który faktycznie

Mistrz i Małgorzata

Tematy, z którymi można powiązać Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa: • dobro i zło • zdrada • religia • prawda i kłamstwo • miłość • fantastyka • szatan • totalitaryz • władza • miasto • pisarz • ewolucja powieści jako ga­tun­ku • powieści-pa­ra­bo­le Miasto Przykład tematu prezentacji Topos miasta w literaturze. Omów na wybranych przykładach. Podpowiadamy Temat prezentacji sformułowany ogólnie daje Ci dużą swobodę w wyborze tekstów. Musisz przyjąć wyraźne kryterium wyboru przykładów. Jednym

Ojciec Goriot

Ojciec Goriot to dzieło bardzo bogate w różnorodne wątki i motywy, do wykorzystania w olbrzymiej ilości tematów, a przede wszystkim: • kariera • stopniowa demoralizacja, zepsucie • obyczajowość • moralność • skąpiec • ojciec • córka • rodzina • kobieta • miasto Kariera Przykład tematu prezentacji Awans społeczny w czasach kapitalizmu. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich. Podpowiadamy Przykładów szukaj przede wszystkim w prozie XIX i XX wieku. To czas

Noce i dnie

Tematy, które korespondują z powieścią Dąbrowskiej: • Motyw polskiego dworu • Problem deklasacji szlachty • Literackie kreacje kobiet • Motyw przemijania • Tradycja szlachecka • Polska inteligencja • Motyw pracy • Piękno przyrody polskiej • Opowieść o dziejach polskiej rodziny • Motyw powstańczy • Motyw miłości • Motyw różnic społecznych, charakterystyki społeczeństwa polskiego Dwór polski Przykład tematu prezentacji: Przedstaw różne obrazy polskiego dworu, odwołując się do wybranych utworów literackich z

Jądro ciemności

Z pewnością można tę książkę wykorzystać przy wielu tematach, na przykład: Motyw podróży w literaturze – przy tym temacie wykorzystasz przygodowe aspekty książki, czyli podróż Marlowa wzdłuż rzeki Kongo, perypetie z parowcem, atak tubylców i inne nie­bez­pie­czeń­stwa, które czyhały na podróżników na każdym kroku. Egzotyka – zwróć uwagę na afrykański pejzaż, plemienne zwyczaje tubylców, ich stroje i ozdoby, przyjrzyj się wyraźnie murzyńskiej kochance Kurtza. Problem istoty zła – temat trudny,

Lord Jim

Lord Jim to świetna książka do wykorzystania na maturze ustnej, bo należy do literatury ambitnej, dlatego jej wybór kom isja na pewno doceni. Możesz przywołać ją przy następujących tematach: • moralność, etyka, wartości • problem wyboru • problem odpowiedzialności, poczucie obowiązku • tragizm bohaterów literackich • motyw winy i odkupienia • wpływ literatury romantycznej na kształtowanie bohatera w późniejszych epokach • literackie obrazy wielkich katastrof • egzotyka w literaturze •

Chłopi

Tematy, z jakimi można powiązać Chłopów: • wieś • praca • natura • miłość • małżeństwo • konflikty rodzinne • obyczaje, tradycja Obyczaje, tradycja Przykład tematu prezentacji Sztuka kulinarna jako przejaw kultury i obyczaju. Omów temat, odwołując się do tekstów literackich różnych epok. Podpowiadamy Postaw tezę, że wbrew pozorom motyw sztuki kulinarnej nie musi być w tekście jedynie elementem ubarwiającym fabułę, chociaż nierzadko tak jest, ale spełnia także funkcję przede

Nad Niemnem

Temat z którymi można powiązać Nad Niemnem • powstanie styczniowe • patriotyzm • praca u podstaw • etos pracy • miłość • rodzina • konflikt dzieci – rodzice • przyroda • ubożenie szlachty • idee pozytywistyczne w powieści • tendencja i schematyzm w literaturze • dwór i zaścianek • samotność • codzienność • tradycja

Quo vadis do prac pisemnych

Quo vadis stanowi znakomitą literaturę do tematów takich, jak: śmierć miłość kreacje bohaterek kobiecych motywy antyczne w literaturze późniejszych wieków sceny okrucieństwa literatura a historia piękno i brzydota rola poety przemiana bohatera   Śmierć Przykład sformułowania tematu Motyw śmierci w wybranych tekstach literackich. Ukaż na wybranych przykładach. Podpowiadamy Quo vadis jest znakomitym przykładem pokazania różnych scen śmierci – śmierci upokarzającej, porażającej tchórzostwem (odejście Nerona), śmierci chwalebnej, męczeńskiej (śmierć świętego Piotra