Nawiązania do antyku w epokach późniejszych

Literackie nawiązania do starożytności z grubsza podzielić można na dwa rodzaje.

 • Pierwszy polega na wykorzystaniu bohaterów i tematów mitologii i literatury antycznej. Mamy wówczas do czynienia z próbą nowego przedstawienia postaci czy ujęcia problemu, a to, jak artysta tego dokonuje, zależy od jego indywidualnego stylu.
 • Drugi rodzaj nawiązań – to świadome odwołania do antycznych idei, starożytnej filozofii, sztuki, ówczesnego systemu wartości.

Przykłady nawiązań pierwszego typu z łatwością znajdziemy w każdej epoce. Nawiązania drugiego typu wiążą się z postulatem odnowy starożytnych ideałów, czyli z humanizmem renesansowym (który u nas reprezentują między innymi Klemens Janicki i Jan Kochanowski), klasycyzmem oświeceniowym (u nas reprezentowanym przez Ignacego Krasickiego i Stanisława Trembeckiego) oraz klasycyzmem dwudziestowiecznym, którego przedstawicielami są tacy poeci, jak Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound, a w Polsce między innymi Leopold Staff, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. Dla wszystkich tych nurtów wspólne jest założenie, że istnieje konieczność czerpania z antyku przykładów postaw etycznych, a przede wszystkim – wzorów sztuki poetyckiej. Prawdziwa kariera nawiązań do antyku zaczęła się od renesansu, będącego zresztą epoką całkowitej fascynacji starożytnością – zapewne trochę na zasadzie opozycji do średniowiecza, które odrzucało czasy starożytne jako pogańskie.

Średniowiecze

 • Filozofia św. Augustyna, który z myśli Platona przyjął to, co dało się pogodzić z chrześcijaństwem.
 • Filozofia św. Tomasza, który dokonał adaptacji filozofii arystotelesowskiej do myśli chrześcijańskiej.

Renesans

 • Do poetyki klasycznej, tematyki mitologicznej, antycznego humanizmu, idei ­złotego środka – nawiązują właściwie wszyscy ważniejsi twórcy epoki:
  • Jan Kochanowski w całej swojej twórczości, lecz na szczególną uwagę zasługują pierwsza polska tragedia – Odprawa posłów greckich, oparta na wątku zaczerpniętym z mitu o wojnie trojańskiej, mająca formę tragedii klasycznej, oraz Treny, które wprowadzają nieznaną tradycji tego gatunku formę cyklu trenologicznego;
  • Klemens Janicki – w Elegii o sobie samym do potomności;
  • Szymon Szymonowic – w Sielankach.
 • Ze wzmianek pisarzy antycznych zostaje wywiedziony pod koniec XVI w. tzw. mit sarmacki – o pochodzeniu ludów zamieszkujących ziemie Rzeczypospolitej od starożytnego plemienia Sarmatów.

Barok

 • Odejście od norm klasycznej epopei i próby stworzenia narodowego eposu rycerskiego na wzór przełożonego wówczas przez Piotra Kochanowskiego dzieła Torquata Tassa Goffred, abo Jeruzalem wyzwolona. Najwybitniejsza z tych prób, choć odbiegająca od wzoru, to Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego.
 • Przetworzone motywy i wątki mitologiczne, gatunki wywodzące się z antyku: pióra Samuela Twardowskiego (zwanego Wergiliuszem polskim) sielanka Dafnis w drzewo bobkowe przemienieła się, panegiryki, cykl trenów Mariannie Twardowskiej, wdzięcznej dziecinie, jedynaczce swojej; Daniela Naborowskiego Treny na śmierć księcia Radziwiłła, epitafia.
 • Ornamentyka językowa odwołująca się do antycznych motywów i postaci.

Oświecenie

 • Poetyka klasyczna (gatunki!) wzorem dla klasycystów: Ignacego Krasickiego Hymn do miłości ojczyzny, Bajki i przypowieści, Satyry, poematy heroikomiczne – Myszeis i Monachomachia (parodie antycznych wzorów); Stanisława Trembeckiego Bajki niektóre Ezopa…, Oda na ruinę zakonu jezuitów, poemat Sofiówka (wykorzystujący wątek mitologiczny).
 • Odwołanie do Odysei – motyw wędrówki jako organizujący utwór: Jonathana Swifta Podróże Guliwera do wielu odległych narodów świata; Ignacego Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki.

Romantyzm

 • Mit prometejski: Adama Mickiewicza Dziady cz. III; Juliusza Słowackiego Kordian; Cypriana Kamila Norwida Promethidion.
 • Natchnienie antyczne i tematyka patriotyczna: prócz wymienionych utworów, Zygmunta Krasińskiego Irydion, Kornela Ujejskiego Maraton.

Pozytywizm

 • Moda na powieści o początkach chrześcijaństwa: Józefa Ignacego Kraszewskiego Rzym za Nerona, Henryka Sienkiewicza Quo vadis.

Modernizm/Młoda Polska

 • Odwołania do postaci i motywów mitologicznych oraz do antycznej literatury i filozofii:
  • Kazimierza Przerwy-Tetmajera wiersze Prometeusz, Narodziny Afrodyty, Psyche, Szalony Faun, Ikar, Herakles;
  • Jana Kasprowicza tom Ginącemu światu, poemat Wojtek Skiba, cykl wykładów O Prometeuszu i prometeizmie;
  • Leopolda Staffa wiersze ze zbioru Uśmiechy godzin;
  • Lucjana Rydla tom Poezje.
 • Połączenie wątków mitologicznych z polskimi, wpływ tragedii greckiej:
  • dramaty Stanisława Wyspiańskiego Noc listopadowa, Akropolis; oryginalne przetworzenie mitów: tegoż Powrót Odysa, Achilles, Protesilas i Laodamia.
 • Mit o Demeter i Korze podstawą konstrukcji powieści i wykładnikiem jej sensu ideowego: Wacława Berenta Ozimina.

Wiek XX

 • Nastawienie proantyczne skamandrytów (Skamander to rzeka, która opływała Troję) i „dionizyjskość” ich postawy twórczej:
  • Juliana Tuwima zbiór Sokrates tańczący;
  • Jarosława Iwaszkiewicza tom Dionizje;
  • Kazimierza Wierzyńskiego zbiory Wiosna i wino oraz Wróble na dachu;
  • rozrachunek z przeszłością w zbiorze Jana Lechonia Karmazynowy poemat, z otwierającym go wierszem Herostrates;
  • kult fizycznej sprawności w tomie Kazimierza Wierzyńskiego Laur olimpijski;
  • Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zbiór Róże dla Safony.
 • Odwołanie do Odysei – motyw wędrówki jako organizujący utwór:
 • Twórczość klasycystów, poetów odwołujących się do antycznych idei, wątków i klasycznej poetyki:
 • Poetyckie odwołania do antycznej filozofii:
  • Czesława Miłosza Heraklit;
  • Wisławy Szymborskiej W rzece Heraklita;
  • Zbigniewa Herberta Do Marka Aurelego;
  • Tadeusza Kubiaka Na temat srebra, poetów, wyobraźni i Platona.

 

Postawy i uczucia ludzkie opisywane w antyku, a wciąż aktualne:

 • Miłość macierzyńska (uosabiają ją choćby boginie Reja, Demeter) i miłość siostrzana (Antygona i Ismena).
 • Miłość kobiety i mężczyzny – np. miłość Parysa i Heleny.
 • Patriotyzm i umiłowanie ojczyzny to motywy antyku, uwidocznione w eposach, w poezji Tyrtajosa, a także w patriotycznych odach Horacego.
 • Ikar reprezentuje odwieczne pragnienia i marzenia człowieka, dążność do osiągnięcia ideału.
 • Prometeusz symbolizuje poświęcenie się jednostki dla dobra ogółu.
 • Odyseusz ukazuje sposób walki, jakim jest podstęp i przebiegłość człowieka – znajdzie wśród późniejszych bohaterów wielu naśladowców, np. Zagłobę z Trylogii Henryka Sienkiewicza.
 • Penelopa to symbol wierności małżeńskiej.
 • Zazdrość była cechą nie tylko ludzi, lecz i bogów – wystarczy przypomnieć mit o jabłku niezgody.
 • Odwiecznym problemem była walka o władzę – np. między Eteoklesem i Polinejkesem (Antygona).
 • Warto przypomnieć takie cechy, jak chciwość człowieka (mit o królu Midasie), okrucieństwo ludzi, lęk przed przyszłością czy uczucie przyjaźni, np. pomiędzy Achillesem a Patroklesem (Iliada).

Motywy i postacie najczęściej przywoływane przez późniejszych twórców:

 • mit arkadyjski,
 • mit ikaryjski,
 • mit o jabłku niezgody, wojnie trojańskiej,
 • dzieje Edypa i Antygony,
 • mit prometejski,
 • postać Homera, Sokratesa,
 • filozofia Platona, stoików Epikura, Arystotelesa.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Nawiązania do antyku we współczesnej poezji polskiej

Znaczenie antyku dla potomnych

ANTYK – TABELA

Antyk – życiorys kultury

Maturalna wiedza o antyku

Filozofia średniowiecza

Mity greckie a literatura

Antyk jako źródło inspiracji twórców następnych epok. Omów na wybranych przykładach

Charakterystyka epoki antyku

ANTYK – Test 1